headerphoto

Archiwum aktualności
styczeń 2006 - marzec 2007

Spotkanie komitetu sterującego projektu ECtt

W marcu br. we włoskiej Modenie odbyło się spotkanie sieci partnerów (Włochy, Hiszpania, Belgia, Grecja, Francja, Bułgaria, Polska), na bazie której pracownicy zaangażowanych organizacji mogą odbywać staże zawodowe w wybranych instytucjach. W chwili obecnej rozpoczyna się Pilot Project tego programu. W jego ramach każda z organizacji wyśle 4 osoby na staż (3 osoby na 1 tydz. i 1 osobę 3 x tydz. w różnych miejscach). Celem spotkania było wybranie z 80 nadesłanych zgłoszeń po 4 osoby z każdej organizacji i dopracowanie wszystkich niezbędnych dokumentów. Dodatkowym celem spotkania było wdrożenie w projekt 4 nowych partnerów (3 x Francja + Belgia).
Spotkanie komitetu odbyło się u jednego z partnerów - CEIS Modena, należącego do FICT.

 

II FORUM RCS - Gdynia 10 - 11 marca 2007

Już po raz drugi Liderzy i Opiekunowie Klubów zrzeszonych w Ruchu Czystych Serc Stowarzyszenia MONAR spotkali się na wspólnym FORUM. Do Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO” w Gdyni, tegorocznego gospodarza spotkania, przyjechało blisko 70 osób, m.in. z Torunia, Pleszewa, Gdańska i Gdyni.

Pierwszego dnia Klubowicze mieli okazję do wzajemnego poznania się oraz wymiany doświadczeń z minionego roku pracy w klubach. Dzięki obecności młodzieży leczącej się w Ośrodku MONAR w Gdańsku, odbyła się także bardzo interesująca dyskusja na temat problemu uzależnień.
Gdyńska młodzież zaprosiła swoich kolegów na wieczorny spacer po Oksywiu a potem odbył się „Nocny Maraton Filmowy”.
Mimo tak napiętego programu następnego dnia Klubowicze mieli jeszcze dość siły i entuzjazmu, aby żywo dyskutować na temat swojej działalności a efekty ich pracy można będzie zobaczyć już wkrótce na nowej stronie internetowej
www.ruchczystychserc.pl.

 

Minister Anna Kalata odwiedziła "Bajkę" - Dom Samotnych Matek z Dziećmi Monar-Markot

8 marca br. Anna Kalata – Minister Pracy i Polityki Społecznej, odwiedziła warszawską placówkę Monar-Markot, z pomocy której korzystają samotne matki z dziećmi. Wizyta dała nadzieję mieszkankom „Bajki” na pomoc w szybszym rozwiązywaniu ich problemów socjalno – bytowych w wychodzeniu z bezdomności.


Wiesława Janiszewska - kierownik „Bajki” (z prawej) ma nadzieję, że wizyta Pani Minister Anny Kalaty (z lewej) przyniesie konkretne korzyści w postaci szybszego rozwiązywania bieżących problemów.

Zdjęcie wykorzystano z newslettera MIPS.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu "Kotański znany i nieznany"

Zakończyła się III edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Kotański znany i nieznany”, organizowanego przez bibliotekę Zespołu Szkół Odzieżowych im. M. Kotańskiego w Bydgoszczy.

Szczegóły w pliku PDF.

Bezpłatne porady prawne

Warszawska Świetlica Socjoterapeutyczna „U Kota” (ul. Nowakowskiego 10 domofon 66 – trzecia brama w głębi podwórka) uruchomiła punkt darmowych porad prawnych w zakresie:

ü       prawa pracy (odwołanie od wypowiedzenia, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, urlopy macierzyński lub wychowawczy),
ü       prawa rodzinnego (sprawy alimentacyjne i rozwodowe, podział majątku),
ü       prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, podział, pisanie testamentu),
ü       prawa mieszkaniowego (ochrona praw lokatorów, dodatki mieszkaniowe, eksmisje).

Prawnik przyjmuje w poniedziałki i środy w godz. 17.30 - 19.00.

II Forum Ruchu Czystych Serc Stowarzyszenia MONAR

W dniach 10 i 11 marca 2007 odbędzie po raz drugi Forum Ruchu Czystych Serc Stowarzyszenia MONAR. Poprzednie spotkanie miało miejsce w ośrodku MONAR
w Żelaznie, obecnie gospodarzami Forum będzie trójmiejska młodzież zrzeszona
w Klubach RCS działających przy Towarzystwie „MROWISKO”.
W trakcie Forum, którego uczestnikami będzie kilkadziesiąt osób z całej Polski młodzież dzielić się będzie swoim zarówno dotychczasowym doświadczeniem w działalności klubowej jak i pomysłami na przyszłość.

Wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w działalność Ruchu Czystych Serc serdecznie zapraszamy i prosimy o kontakt:


e
-mail: rcs@poczta.onet.eu
lub tel. 501 867 140

Zaproszenie na seminarium dot. programu Leonardo da Vinci

Koleżanki i Koledzy, wszyscy, którzy wyjeżdżali na staże zagraniczne w ramach programu Leonardo da Vinci w 2006 i w bieżącym roku, a także ci, którzy są zainteresowani taką formą zdobywania wiedzy i doświadczeń, będą mile widziani na seminarium MONAR-u podsumowującym program Leonardo da Vinci, 2006 które odbędzie się 30 marca br. o godzinie 14.30 (zaraz po posiedzeniu Zarządu Głównego) w warszawskim biurze Stowarzyszenia Monar przy ul. Nowolipki 9b.
Liczymy, że spotkanie to będzie okazją do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i pomysłów na nowe działania w związku z wyjazdami naszych pracowników do Kethei w Greecji, Proyecto Hombre w Hiszpanii, Trempoline w Belgii, Coolmine w Irlandii i FICT-CEIS we Włoszech. Tego typu dyskusja pomoże nam w przyszłości zaplanować kolejne praktyki i staże zawodowe, które będą odpowiadały potrzebom zainteresowanych.
Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymają publikację zawierającą raporty stażystów i opisy merytoryczne obserwowanych sposobów pracy stosowanych za granicą.

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, realizowany przez Rodzinną Poradnię Profilaktyki Uzależnień Monar
w Warszawie, ul. Hoża 57

Poradnia jest realizatorem projektu Wspieranie i Reintegracja zawodowa osób opuszczających ośrodki Monar - Markot od 1 maja. 2006 r. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Krótki opis projektu:

Ř      Numer i nazwa Priorytetu: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej.
Ř      Numer i nazwa Działania: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka.
Ř      Schemat: Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Ř      Okres wdrażania projektu: od 1. 05. 2006 do 31. 03. 2008.

Projekt adresowany jest do osób leczących się z uzależnienia od narkotyków i wychodzących z bezdomności, które przebywają w 15 ośrodkach Stowarzyszenia Monar. Działaniami objętych będzie łącznie 545 osób w trakcie dwóch lat. Głównym celem projektu jest reintegracja zawodowa i przeciwdziałanie wycofywaniu się z życia zawodowego osób, które skończyły programy resocjalizacyjne. Cele zostaną osiągnięte przez szereg warsztatów i szkoleń, mających na celu między innymi zwiększenie motywacji do zmiany trybu życia.
Jest to Program innowacyjny, dlatego dużo uwagi poświęcimy na zebranie i opracowanie danych, w celu upowszechniania koncepcji (konferencje, publikacje) tych działań dla pozostałych placówek Stowarzyszenia Monar oraz innych realizujących podobne programy resocjalizacyjne.

Uzasadnienie potrzeby realizacji Projektu:

Brak jest jednoznacznych danych, oceniających ilość osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz bezdomnych. Trudno też wyliczyć szkody związane z tymi zjawiskami. Szacunkowo można przyjąć, że uzależnienie i bezdomność obejmują ponad 10% populacji (dane za Instytutem Psychologii Zdrowia). Najbardziej niepokojące są statystyki dotyczące spadku skuteczności programów aktywizacji zawodowej, niska skuteczność leczenia i zwiększająca się ilość osób wracających do uzależnienia lub bezdomności po zakończonym leczeniu. W tej sytuacji należy przede wszystkim poszukiwać nowych form terapii oraz aktywizacji społecznej i zawodowej, w celu podniesienia skuteczności resocjalizacji i trwałości efektów.
Terapia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i wychodzących z bezdomności zorientowana jest na postawy społeczne i zachowania specyficzne dla procesów psychologicznych związanych z leczonym zaburzeniem. Brak jest działań terapeutycznych zorientowanych na umiejętności pracownicze i zdolności motywacyjne oraz osobiste nastawienia specyficzne dla odnalezienia się na współczesnym rynku pracy i w grupie pracowniczej. Barierami specyficznymi dla umiejętności pracowniczych są deficyty w zakresie: umiejętności interpersonalnych, intrapersonalnych i zadaniowych. Braki w tym zakresie są również jednym z powodów nie kończenia edukacji. Z obserwacji osób kończących leczenie w placówkach Monar wynika, że problemem nie jest znalezienie pracy (100% osób znajduje pracę licząc wszystkie formy zatrudnienia), lecz stopniowe wycofywanie się tych osób z życia zawodowego i społecznego. Dzieje się tak z uwagi na problemy związane z odnalezieniem się na rynku pracy, w wyniku czego dochodzi do ponownego wykluczenia społecznego, konfliktów z prawem (ok. 10%-30%) oraz do powrotu do nałogu lub bezdomności. Zaburzenia niespecyficzne związane z barierami zostały powiązane w trzy grupy oddziaływań terapeutycznych. Pierwszą sanowi modelowanie behawioralne i poznawcze umiejętności inter – i intrapersonalnych w ramach warsztatów psychologicznych (np. antystresowych, konstruktywnych zachowań i innych dobieranych indywidualnie). Drugą są umiejętności zadaniowe związane z czynnościami praktycznymi (poruszanie się po współczesnym rynku pracy, kursy informatyczne, językowe, informatyczne). Umiejętności będą zdobywane przez beneficjentów w ramach szkoleń i warsztatów. Trzecią grupą są zdolności motywacyjne (mechanizmy nałogowej regulacji emocji) i osobiste nastawienia (wyuczona bezradność).
Cele Projektu będą osiągane przez system nagród (mieszkania readaptacyjne) i zmianę postaw (wyznaczanie celów rozwoju osobistego z uwzględnieniem metod regulacji emocji) w ramach warsztatów terapii zajęciowej i grup postresocjalizacyjnych. Na potrzeby Projektu zostaną opracowane specjalne programy szkoleniowe. Metodologia badań monitorujących oparta będzie o schemat eksperymentalny (z grupą kontrolną z poza beneficjentów programu), korelacyjny indywidualne przypadki, a całość programu o schemat monografii. Dane będą zbierane przez terapeutów (prowadzących zajęcia) i analizowane przez koordynatorów ds. ewaluacji.

Opis grupy badawczej / beneficjenci:

W Projekcje wezmą udział osoby leczące się w 9 placówkach Monaru (osoby uzależnione), 6 placówkach Markotu (osoby bezdomne), neofici (osoby po zakończeniu leczenia odwykowego):
- narkomani i alkoholicy (77%) oraz bezdomni (23%), którzy są w trakcie leczenia (ostatni etap) w placówkach Monaru, lub ukończyli leczenie (w ciągu roku przed przystąpieniem do programu);
- osoby w wieku 17 – 24 lat (ok. 75%), które pracują, sprawiają trudności wychowawcze, wchodzą w kolizję z prawem;
- osoby, które opuściły zakłady karne (ok. 33%).
- uzależnione lub bezdomne samotne matki (ok. 8%).
Jest to grupa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zakładane rezultaty:

Poprawa w zakresie:
§                  umiejętności interpersonalnych związanych ze specyfiką pracy i komunikacji w grupie zadaniowej (pracowniczej);
§                  umiejętności określania, podejmowania i realizowania celów;
§                  zdolności motywacyjnych;
§                  zdolności odraczania gratyfikacji;
§                  umiejętności komunikowania się z własnymi emocjami;
§                  radzenia sobie ze stresem w sytuacji nauki lub pracy;
§                  umiejętności regulacji emocji.

Ponadto:

·              uzupełnianie listy sygnałów ostrzegawczych przed powrotem do nałogu o sytuacje związane z praca i/ lub nauką;
·              nabycie umiejętności praktycznych takich jak umiejętności autoprezentacji, pisania CV, wypełniania formularzy, gospodarowania środkami finansowymi;
·               nabycie wiedzy dotyczącej praw i obowiązków.

Rezultaty będą osiągane przez uzupełnienie programów terapeutycznych realizowanych obecnie w placówkach Stowarzyszenia Monar o innowacyjne działania, oparte o szkolenia i warsztaty niemożliwe do realizacji bez wsparcia EFS.
O sukcesie Projektu będą świadczyć rezultaty długoterminowe, w tym zmniejszenie liczby osób wracających do nałogu lub bezdomności. Ocena rezultatów odbędzie się przez analizę zebranych danych. Dane będą pochodzić z ośrodków (wywiady kliniczne, opinie terapeutów), od osób realizujących projekt (testy psychologiczne, opinie, wywiady), od samych beneficjentów (badania fokusowe, samoopisy). Dane będą zbierane od momentu przystąpienia do Projektu, przez czas uczestnictwa, aż do roku po zamknięciu Projektu. Posłużą one do dopasowania działań do potrzeb, ewaluacji Projektu i opracowań naukowych.

Więcej informacji:
www.mamyszanse.pl

Pracownicy Stowarzyszenia MONAR uczestniczyli w europejskim seminarium
w Belgii

Ania Dolecka, Ola Łukasiewicz, Robert Oszczakiewicz i Wojtek Fijałkowski – pracownicy anaszego Stowarzyszenia - wzięli udział w seminarium projektu pilotażowego ECEtt - Europejskiego Partnerstwa na rzecz Edukacji. To międzynarodowe spotkanie odbyło się w dniach 13-16 lutego b.r. w Schltin pod Brukselą. Celem było ustalenie zasad współpracy i roli organizatorów i opiekunów staży (tzw. tutorów i ekspertów).  MONAR jest członkiem ECEtt od 2005 r. W ramach bieżącej edycji kilka osób z MONAR-u weźmie udział w wymianie i stażach zawodowych. Pracownicy innych organizacji w Europie - Kethea (Grecja), FICT (Włochy), Trempoline (Belgia), Proyecto Hombre (Hiszpania), Coolmine (Irlandia) oraz Solidarnost (Bułgaria) także mogą przyjeżdżają na staż do placówek MONAR-u.

Hip-hopowy spektakl muzyczny L.O.S.    23 lutego 2007 r. o godz. 19.00 w Goleniowskim Domu Kultury odbędzie się premiera spektaklu muzycznego pt. L.O.S. Rozszyfrowaniem tego skrótu są trzy słowa: polskie „los”, portugalskie „oportunidade” i węgierskie „sors” , sam spektakl jest zaś owocem dwóch połączonych projektów: „Siła młodych” i „W harmonii ze sobą” Podczas dwutygodniowego spotkania w malowniczo położonym ośrodku „Frajda” w Czarnocinie, w dniach 10 – 24 lutego, młodzież z Polski, Portugalii i Węgier weźmie udział w warsztatach teatralnych, muzycznych, filmowych, plastycznych i tanecznych, prowadzonych przez uznanych fachowców w swoich dziedzinach; warsztaty teatralne poprowadzą aktorzy Teatru Kana; Bibianna Chimiak, Dobiesław Nowicki i Waldemar Nicek; warsztaty Break Dance – Kiziak (WHSB), Meff (ASS KICKERS); warsztaty filmowe Krzysztof Kiziewicz, Tomasz Narewski (Alco Dudes), warsztaty graffiti – Kreda i Kraz, warsztaty rapowe – Tetris, Łona, Michał i Poziom.

     W trakcie wymiany, międzynarodowa grupa będzie poznawała, odkrywała i pogłębiała swoje umiejętności artystyczne w obszarze teatru, filmu oraz kultury hip-hop: rapu, graffiti i tańca breakdance. Wszystkie te elementy zostaną wykorzystane w widowisku, które będzie końcowym efektem wspólnej pracy młodzieży z prowadzącymi zajęcia artystami. Po spektaklu odbędzie się koncert zespołu „Korporacja”, w składzie: Grzegorz Grzyb – perkusja, Szymon Orłowski – gitara basowa, Maciej Cybulski – klawisze, Robert Jarzębski – gitara, DJ Twister – gramofony, Marek Kazana – saksofon, Michał i Poziom – rap, gościnnie – Łona i Tetris. W przerwie koncertu odbędzie się freestyle’owa bitwa, w której udział weźmie ścisła czołówka polskiej sceny: Tetris, Pogo, Dolar, Muflon i inni, oraz bitwy b-boyów „jeden na jeden” z udziałem m.in. WHSB i ASSKICKERS. Międzynarodowy wymiar spektaklu, udział w samym przedstawieniu osób prowadzących warsztaty a także rozmach całego widowiska czynią z tego wydarzenia pozycję obowiązkową dla każdego znawcy tematu.

       Działania realizowane będą przez cztery ośrodki: Monar – Ośrodek w Babigoszczy, Stowarzyszenie Teatr Kana, Juventude de Sanguedo (Portugalia) i Fondation of Ady Endre G.S. – “Fun group” (Węgry). Projekty są realizowane w ramach programu art-terapii „Ćpanie Sztuki”. Od wielu lat Ośrodek Terapii Uzależnień w Babigoszczy, również dzięki współpracy Teatru Kana, jest miejscem projektów łączących terapię uzależnień z działaniami artystycznymi, w postaci cyklicznych warsztatów z udziałem profesjonalnych artystów z Polski i z zagranicy (m.in. Teatr Strefa Ciszy; Pan Duże Pe, zespół folkowy Dikanda; Adam Łona, Tetris Michał „Jeżu” Pakuła, Łukasz „Poziom” Owsieniecki, Marek Kazana, Robert Jarzębski, Maciej Cybulski, Daisuke Yoshimoto, Atsushi Takenouchi (taniec Butoh), DJ Twister, Webber i inni. Ponadto w ramach cyklu „Ćpanie sztuki” co roku odbywają się także wymiany międzynarodowe realizowane we współpracy z młodzieżą z Litwy, Niemiec, Rosji, Łotwy, Ukrainy. Efekty tych projektów były wielokrotnie prezentowane w Szczecinie, m.in na scenie Teatru Kana oraz w plenerze. Program jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Młodzież. Pokaz i koncert jest współorganizowany przez Goleniowski Dom Kultury.

Wstęp wolny. 

Osobom, które przybędą na spektakl ze Szczecina oferujemy możliwość bezpłatnego powrotu autobusem (42 miejsca).

 Spektakl muzyczny L.O.S. - 23 lutego 2007 godz. 19.00 / Goleniowski Dom Kultury
ul. Słowackiego 1,
72-100 Goleniów,
tel. (91) 418 26 88,


Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Koordynator projektu:
Piotr Pakuła
tel. (91) 418 93 60

Zapraszamy na koncert jazzowy 23.02.2007 r.

23 lutego (piątek) o godz. 18:00 będziemy mieli zaszczyt gościć na wspólnym koncercie trio jazzowe „LENA LEDOFF TRIO” oraz Orkiestrę Bębniarską „MORELOVA”. Koncert jest wynikiem współpracy warszawskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot  przy ul. Marywilskiej 44, ze Stowarzyszeniem Artystycznym „Miód Materia”.
Wstęp wolny.
(Jak dojechać)

Sylwetki artystów

LENA LEDOFF TRIO

LENA LEDOFF - piano
WOJCIECH CZAJKOWSKI - kontrabas
PIOTR HRYCYK - perkusjonalia

LENA LEDOFF
ur. 1961 w Sankt - Petersburgu, ukończyła Akademię Muzyczną w Woroneżu w klasie fortepianu. Od 1994 roku mieszka w Warszawie. W swej artystycznej karierze przebyła drogę od muzyki poważnej do jazzu. W 2000 r. założyła Lena Ledoff Trio, które aktywnie koncertuje w kraju i za granicą (Czechy, Słowacja, Ukraina), występuje na licznych festiwalach: Jazz Goes To Town w Hradec Kralove, Jazz na koniec lata w Czeskim Krumlowie, Camerimage w Łodzi, Fe-Fe Feliniada w Warszawie, Świdnickie Noce Jazzowe, Chopiniana w Warszawie, Jazz na Starówce w Warszawie, Horice JazzNights w Czechach, Projekt Chopin w Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Wrocławiu.
Poza trio Lena Ledoff angażuje się w projekty solowe, m.in.: Międzynarodowy Festiwal Współczesnej Choreografii w Witebsku, Inspiracje Chopinowskie w Milanówku, VII Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych w Pradze Czeskiej.
Autorka opracowań dzieł Chopina, Szymanowskiego, Szostakowicza, Chaczaturiana, Dunajewskiego (trio jazzowe). Od 2003 r. Lena Ledoff Trio współpracuje z warszawskim teatrem Studio grając na żywo do spektaklu Bal Pod Orłem w reż. Zbigniewa Brzozy.
W 2003 r. Lena Ledoff Trio wydało swoją płytę pod tytułem „WISH”, zawierającą jazzowe opracowania utworów Fryderyka Chopina.

WOJCIECH CZAJKOWSKI
ur. 1951 r. w Toruniu, ukończył Akademię Muzyczną w Warszawie, w klasie kontrabasu. Jazzową karierę rozpoczął w trio Andrzeja Mazurkiewicza (trąbka), współpracował z kultową formacją SESJA 80 (Andrzej Przybylski, Anatol Beżan). Na początku lat 80’tych założył orkiestrę FREE COOPERATION w składzie której grali wybitni polscy jazzmani (Mateusz i Marcin Pospieszalscy, Ziut Gralak, Wojciech Konikiewicz, Janusz Skowron, Henryk Gembalski, Andrzej Przybylski., Jorgos Skolias, Jowanidis Sarandis, Piotr Bikont). Formacja nagrała 3 płyty i pięciokrotnie wystąpiła na festiwalu JAZZ JAMBOREE, koncertowała na wielu festiwalach w kraju i za granica (Belgia, Holandia, Austria, Szwecja). Zaangażowany w prace Łódzkiej Szkoły Filmowej, współpraca z awangardą nurtu eksperymentalnego (M. Potocka, Rybicki, Czołnowski, formacja Łódź Kaliska etc.).
Na początku lat 90-tych jako producent filmowy aktywnie współpracował z UKR TELE FILM (Kijów, Ukraina; TVP 2); rezultatem owej współpracy stał się film Msza H – moll J. S. Bacha. Od 2001 r. muzyk LENA LEDOFF TRIO.

PIOTR HRYCYK
perkusista, perkusjonista, DJ, grafik; w latach 1993-1995 - Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im J. Elsnera w Warszawie w klasie fagotu prof. H. Zakrzewskiej, pasjonat instrumentów perkusyjnych, grał, występował i realizował liczne projekty muzyczne z wieloma formacjami, zgłębiał różne style muzyczne (od punka, przez rock, etno, do jazzu i muzyki afrocuban), brał udział w wielu sesjach nagraniowych m. in. z zespołami: Kult, Elektryczne Gitary, Orkiestra Chińskich Ręczników - Czerwona Ręka, Brygada Kryzys, Łado Taraban, Afera, Auto da Fe, Ciepły Wieczór, Gethsemane, Rootwater, Daab. Obecnie członek zespołów: funkowo-reggae’owej orkiestry Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni, jazzowego Lena Ledof Trio; współpracuje muzycznie i teatralnie z teatrem plastycznym MAKATA (nagrania i koncerty w Polsce i za granicą).Wybrane dokonania: współpraca z zespołem Radio Warszawa, organizacja festiwalu Marchewka w Warszawie, brał udział w nagraniach materiałów: Letnia Zadyma w środku zimy / zespół Obywatel Gary Glitter, zespołu Black Rose, zespołu Czerwona Ręka - Orkiestra Chińskich Ręczników, Brygady Kryzys – Cosmopolis, Afera (materiał na 3 płyty), Młoda Foka; 1999-2005 sesje nagraniowe z zespołem Auto da Fe, Ciepły Wieczór, Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni – Fanki Pisk, Gethsemane, Rootwater; uczestnictwo w warsztatach, wymianach kulturalnych i muzycznych w Europie (Dania, Niemcy, Ukraina).


Orkiestra Bębniarska „MORELOVA”
Grupa skupiająca fascynatów instrumentów perkusyjnych. Razem tworzą projekty bębniarskie inspirowane egzotycznymi rytmami kulturowymi (afrykańskie, indyjskie, brazylijskie, afro-kubańskie, aborygeńskie, szamańskie), zawierające wielki ładunek energetyczny i transowy, połączone z improwizacjami przynoszącymi niespodziewane zwroty ekspresji. Zespół występował na Europejskim Festiwalu Sztuki Zbliżenia w Ciechanowie oraz w wielu muzycznych klubach Warszawy.

Skład koncertu:
Piotr Hrycyk – conga, djembe, instrumenty perkusyjne
Wojciech Król – djembe, instrumenty perkusyjne
Dariusz Daniszewski – instrumenty perkusyjne


Piotr Hrycyk
Patrz wyżej...

Wojciech Król
bębniarz, DJ, performer, podróżnik, szczudlarz, twórca własnego teatru ognia z elementami pantomimy, gra na etnicznych instrumentach perkusyjnych (m.in. djembe, konga, dundun) oraz na aborygeńskim instrumencie dętym digeridu, od lat, podróżując (Brazylia, Indie, Europa), zgłębia praktyczną wiedzę nt. egzotycznych instrumentów, muzyk zespołów Village of Peace, Jerba Mater, współtwórca projektów bębniarskich Najabinghi Sound Project, Etnica Sound System, członek Teatru Plastycznego Makata.

Dariusz Daniszewski
perkusista, członek zespołów Stage oF Unity, Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni, prowadzi cotygodniowe jam session w wielu klubach muzycznych stolicy.

Linki
Stowarzyszenie Artystyczne Miód Materia.
Lena Ledoff Trio

Spotkanie Rady Opiekuńczej ds. Bezdomności przy Prezydencie Miasta
st. Warszawy w naszej warszawskiej Noclegowni Niskoprogowej przy
ul. Skaryszewskiej 19


13 lutego br. przedstawiciele organizacji oraz instytucji zajmujących się problematyką ludzi bezdomnych i działających w Radzie Opiekuńczej ds. Bezdomności przy Prezydencie Miasta st. Warszawy spotkali się, by omówić kilka zagadnień i podzielić się swoimi uwagami. Poruszono następujące kwestie:

ü       Pani Małgorzata Barszcz, kierownik Oddziału Terapii Uzależnień warszawskiej Izby Chorych Stowarzyszenia MONAR przy ul. Marywilskiej 44, przedstawiła ofertę oddziału, która skierowana jest do osób uzależnionych od alkoholu, bezdomnych i nie ubezpieczonych (także bez dokumentów, z terenu całej Polski);

ü       Pan Robert Starzyński, kierownik Domu dla Osób Starszych w Oryszewie i warszawskiej Noclegowni Niskoprogowej przy ul. Skaryszewskiej podzielił się swoimi doświadczeniami odnośnie opieki nad osobami leżącymi oraz przedstawił kwestię osób mających stałe zatrudnienie np. na budowie, a systematycznie zgłaszających się do noclegowni;

ü       Korzystając z obecności pana Andrzeja Rosińskiego z Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta st. Warszawy, poruszono kwestię trudności w uzyskaniu lokali mieszkalnych - mimo dużej liczby pustostanów - dla osób chcących wyjść z bezdomności;

ü       Pani Ewa Jagodzińska, przewodnicząca Rady Opiekuńczej ds. Bezdomności przy Prezydencie Miasta st. Warszawy, przedstawiła problem pełnoletnich wychowanków domów dziecka, którzy wkraczając w dorosłe życie nie mają wystarczającego wsparcia i systematycznie zasilają rzeszę osób bezdomnych. Poruszono temat zapobiegania dziedziczenia biedy i wyuczonej bezradności;

ü       Szeroko omówiono kwestię tego, że organizacje pozarządowe prowadzące placówki stacjonarne, ze względów lokalowych i braku środków na rozbudowane zaplecze medyczne, nie są w stanie zapewnić należytej opieki osobom przewlekle chorym niepełnosprawnym, przy czym zwrócono uwagę, że takie możliwości mają domy pomocy społecznej finansowane ze środków samorządu terytorialnego;

ü       Poruszono konieczność stworzenia kampanii społecznej pokazującej, że bezdomność to nie zawsze patologia, a także konieczność kładzenia nacisku na uczenie zarządzania środkami własnymi i naukę gospodarności (w programach wychodzenia z bezdomności).

Na zakończenie pani Ewa Dobrzańska i pan Konrad Kalinowski - zaproszeni na Radę przedstawiciele gazety dla osób bezdomnych Homo Mizerus - opowiedzieli o samym pomyśle i historii powstania gazety, a także o swoich doświadczeniach w rozbudzaniu potrzeb kulturalno - społecznych u osób bezdomnych. Poruszyli problem finansowania gazetki i jej dystrybucji. Zaprosili do współpracy i współredagowania tego bardzo społecznie potrzebnego pisma.

Gościliśmy władze Nasielska

2 lutego br. w siedzibie Biura naszego Stowarzyszenia gościliśmy pana Bernarda Muchę - Burmistrza Nasielska, i panią Annę Brzezińską - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku. Spotkanie dotyczyło powstania Domu Ciepła MONAR w Nasielsku i spraw z tym związanych (remontu pomieszczeń, wyposażenia placówki, propozycji zajęć i zakresu pomocy dla nasielskich dzieci i młodzieży, zatrudnienia kadry). Była to także doskonała okazja do wzajemnych podziękowań: pan Burmistrz podziękował przewodniczącej Monaru za inicjatywę, a Jolanta Koczurowska za życzliwość i zadeklarowaną pomoc.

 

Ogólnopolska konferencja dot. problematyki równych szans

W związku z ogłoszeniem roku 2007 jako Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich (ERRSW 2007), Krajowa Rada Demokratycznej Unii Kobiet zorganizowała w dniu 10 lutego br. ogólnopolską konferencję „Równość szans jako priorytet polityczny Unii Europejskiej, państwa sprawiedliwego i solidarnego”. Na konferencję została zaproszona Jolanta Koczurowska - przewodnicząca Stowarzyszenia Monar, i biorąc udział w panelu dyskusyjnym przedstawiła prezentację „MONAR wobec wykluczenia społecznego” (prezentacja ta wkrótce będzie dostępna w czytelni na naszej stronie internetowej). Rezultatem konferencji jest utworzenie Obywatelskiego Honorowego Komitetu ds. Równych Szans w Polsce oraz opracowanie zasad współpracy z różnymi środowiskami w zakresie upowszechniania i wdrażania idei ERRSW 2007. Końcowym rezultatem będzie planowana na grudzień międzynarodowa konferencja.

Otwieramy nową placówkę w Gorzowie Wielkopolskim

15 lutego 2007 r. o godz. 12.00. Jola Koczurowska - przewodnicząca Stowarzyszenia Monar, przecinając wstęgę uroczyście otworzy Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Monar, który siedzibę ma przy ul. Ogińskiego 43 w Gorzowie Wielkopolskim (tel. 0 95 736 71 71). Będą tu prowadzone terapie grupowa i indywidualna, zarówno dla osób uzależnionych, jak też ich rodzin. Chcemy stworzyć grupę wsparcia dla tych, co są w trakcie readaptacji po przebytym leczeniu w ośrodkach długoterminowych. Będzie funkcjonowała świetlica środowiskowa. Prowadzone będą zajęcia profilaktyczno - edukacyjne dla młodzieży, rodziców i nauczycieli. Ośrodek będzie współpracować z Pogotowiem Opiekuńczym, Ośrodkiem Wsparcia i Inetrwencji Kryzysowej oraz Wydziałem Prewencji miejscowej Policji.

Spotkanie kierowników placówek rehabilitacyjnych Monar i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności Markot

W dniach 5-6 lutego 2007 r. odbyło się coroczne spotkanie kierowników placówek naszego Stowarzyszenia, w których wzięła udział Jolanta Łazuga-Koczurowska - przewodnicząca Stowarzyszenia, oraz pracownicy Biura. Gospodarzem spotkania było warszawskie Centrum Pomocy Bliźniemu na ul. Marywilskiej. Frekwencja dopisała - zjawili się prawie wszyscy.
Omówione zostały następujące kwestie:

ü       Regulamin wewnętrzny Stowarzyszenia Monar (także zmiany w regulaminie pracy i wynagradzania)
ü       Podwyższanie jakości świadczonych usług (przygotowanie do procesu akredytacji)
ü       Uproszczenie systemu sprawozdawczości - szkolenie dot. nowo wdrażanego systemu informatycznego Symona (centralna baza danych)
ü       Zmiany w ustawie o pomocy społecznej i zasad wydatkowania środków pochodzących z nawiązek sądowych.

W sprawach różnych poruszono temat powstającej strategii rozwoju Stowarzyszenia Monar oraz obchodów 30-lecia Monaru.

Zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć na naszej stronie.

Spotkanie pracowników biura z kierownikami placówek Monar i Monar-Markot

5 lutego (poniedziałek) pracownicy biura Stowarzyszenia spotkali się z kierownikami Markotów, a 6 lutego (wtorek) z kierownikami poradni, punktów konsultacyjnych
i ośrodków Monaru. Poruszonych zostało wiele ważnych spraw formalnych, takich jak określone standardy czy nowe przepisy. Była to także doskonała okazja do wymiany uwag i spotkania się z dawno nie widzianymi koleżankami i kolegami.

Gospodarzem spotkania było warszawskie Centrum Pomocy Bliźniemu
na ul. Marywilskiej - kierownikowi Robertowi Zielińskiemu serdecznie dziękujemy!

Zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć na naszej stronie.

Spotkanie założycielskie Komitetu EAPN Polska

Bieda odbiera coraz liczniejszej części polskiego społeczeństwa podstawowe prawa, jak prawo do pracy, do mieszkania, prawo dzieci do wzrastania i rozwoju w zdrowej rodzinie. Jedną z dróg prowadzących do skuteczniejszego rozwiązywania problemów społecznych jest nasza działalność na forum Unii Europejskiej i współpraca z organizacjami pozarządowymi krajów członkowskich. –„Mamy powody do satysfakcji i dumy, ale też do poczucia bezradności w obliczu morza potrzeb społecznych” – powiedziała Jolanta Łazuga – Koczurowska, przewodnicząca Stowarzyszenia MONAR.

1 lutego br. w Warszawie, w siedzibie Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, odbyło się  spotkanie założycielskie Komitetu EAPN Polska, na którym MONAR reprezentowała Scholastyka Śniegowska z biura Stowarzyszenia. European Anti Poverty Network to zrzeszenie narodowych sieci organizacji pozarządowych oraz europejskich organizacji społecznych, których celem jest walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Członkiem komitetu może być ta organizacja, która ma osobowość prawną i statutowo zajmuje się problematyką ubóstwa i wykluczeniem społecznym. Działalność EAPN prawie w 90% jest finansowana ze środków UE, a główne cele to:

ü       Wsparcie ludzi oraz społeczności dotkniętych biedą i wykluczeniem społecznym w dochodzeniu ich praw oraz przezwyciężaniu izolacji społecznej
ü       Oparcie walki z ubóstwem i wykluczeniem na szczeblu instytucji Unii Europejskiej
ü       Promowanie skutecznych działań przeciwko ubóstwu
ü       Lobbing na rzecz i z udziałem osób oraz grup dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
ü       Stworzenie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy NGO z różnych krajów europejskich, a także budowanie europejskiego sojuszu w ramach III sektora
ü       Współtworzenie strategii, planów rozwoju oraz monitorowanie ich realizacji
ü       Stymulowanie i ocena działań rządów narodowych w sferze polityki społecznej

Organizacje zrzeszone w EAPN mają nadzieję, że wypracują następujące efekty:
ü       Uznanie doświadczeń i poglądów osób doświadczonych ubóstwem
ü       Formalne rozwiązania pozwalające na uczestnictwo osób ubogich w tworzeniu polityki społecznej na poziomie krajowym
ü      
Działania uzupełniające na poziomie UE.

Więcej informacji: www.eapn.org

Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej w dniu 15 grudnia 2006 r. w związku z aukcją charytatywną "Choinki Jedynki"

Stowarzyszenie MONAR z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 57, na mocy pozwolenia wydanego przez MSWiA (decyzja nr 156/2006 z 15 grudnia 2006 r.) oświadcza, że przeprowadziło zbiórkę publiczną w formie sprzedaży w drodze licytacji prowadzonej na antenie Programu 1 Polskiego Radia 20 prac plastycznych wykonanych przez dzieci, w cenie wywoławczej 50 zł za sztukę.
Zebrana kwota 19.090 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt zł) została w całości przekazana Fundacji Rodzin Górniczych w Katowicach na pomoc rodzinom ofiar katastrofy w kopalni Halemba.

Poszukujemy brygady remontowo - budowlanej oraz fachowców z uprawnieniami - tworzymy bazę danych

Nasze Stowarzyszenie się rozwija, z czego jesteśmy dumni i bardzo się cieszymy. Remontujemy istniejące placówki, otwieramy nowe. W związku z tym poszukujemy fachowców z uprawnieniami: architektów, instalatorów (wodn.-kanal. i elektr.), konsultantów bhp, ppoż, Sanepid, a także wszystkich chętnych do pomocy w robotach budowlano – remontowych.

Na niektóre prace mamy pewną pulę pieniędzy, do innych będziemy potrzebowali wolontariuszy. W tej chwili tworzymy bazę danych – zbieramy zgłoszenia osób chętnych  i deklaracje, w czym nam mogą pomóc. Na zgłoszenia oczekujemy: rgajewski@monar.org

Ubiegłoroczny koncert „Dzień Kotana – daj siebie innym” grany był w intencji powstania Domu Ciepła w Nasielsku. Abyśmy mogli zrealizować nasze plany, musimy przeprowadzić kapitalny remont wynajmowanego lokalu. Potrzebujemy do tego ludzi, którzy pomogą nam w doprowadzeniu pomieszczeń do stanu używalności. Musimy od nowa zamontować system grzewczy (w tym wesprze nas nasz długoletni darczyńca Vattenfall Heat Poland), zrobić podłogi, wymienić okna i drzwi, od nowa stworzyć łazienki, pomalować ściany... Czyli musimy zrobić wszystko.

Wzorowa samopomoc

Ostatnie wichury narobiły sporo spustoszeń. Nie oszczędziły także naszych placówek. W ich gronie jest Lubelskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Chełmie przy ul. Kąpieliskowej, gdzie… wiatr zerwał dach! Kierowniczka, pani Barbara Fijałkowska, była zdruzgotana. Nie poprzestała na załamaniu rąk. Pomyślała – i wymyśliła: pilnie nawiązała kontakt z pobliskimi sklepami i hurtowniami. Część materiałów na pokrycie dachu kupiła, trochę dostała, ale i tak do pełnej likwidacji szkody sporo brakowało. Prognoza pogody zapowiadająca mróz załamała ją po raz drugi. Zadzwoniła do warszawskiego biura z płaczem.  –„Wykonałam kilka telefonów do kolegów-kierowników” – mówi Scholastyka Śniegowska z warszawskiego biura Stowarzyszenia MONAR. – „Nikogo nie trzeba było długo prosić: Basia natychmiast brakującą kwotę, wystarczającą na zakup brakujących materiałów budowlanych” - dodaje. Osobą, która jako pierwsza odpowiedziała na apel i przekazała pieniądze, był nasz kolega Andrzej Milasz, kierownik Domu Odzyskanych dla Życia MONAR-MARKOT w Marwałdzie. Basia jest szczęśliwa, Jej Podopieczni też – a my wszyscy w Monarze wiemy, że możemy na siebie liczyć. Nikt z nas nie jest sam. Wokół siebie mamy przyjaciół i ludzi dobrej woli. Wszystkim, którzy pomagają innym w trudnych, często podbramkowych sytuacjach wymagających natychmiastowego działania – serdecznie dziękujemy!

Międzynarodowa Konferencja Harm Reduction - szukamy wolontariuszy!

W dniach 13 - 17 maja 2007 r. w Warszawie odbędzie się 18 Międzynarodowa Konferencja dotycząca Redukcji Szkód, organizowana przez IHRA - Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Redukcji Szkód. Konferencja uzyskała honorowy patronat Ministra Zdrowia RP, a także poparcie Ministerstwa Sprawiedliwości (poprzez Polską Służbę Więzienną) i Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Oczekuje się, że w konferencji weźmie udział ponad 500 delegatów z całego świata.

Zapraszamy chętnych - kadrę, wolontariuszy, stażystów MONAR-u - do pomocy w charakterze wolontariuszy.

Wolontariuszami konferencji mogą zostać osoby mówiące w językach obcych, znające temat redukcji szkód, komunikatywne, nie obawiające się nowych wyzwań. Jesteście potrzebni do pomocy przy rejestracji delegatów, informowaniu uczestników o realizowanych sesjach konferencyjnych, przy organizacji sesji satelitarnych i innych wydarzeń w ramach konferencji, jak również do zapewnienia indywidualnej pomocy uczestnikom konferencji.

Organizatorzy oferują:

 • możliwość zdobycia doświadczenia w organizacji dużej konferencji międzynarodowej,
 • szkolenie wolontariuszy,
 • wyżywienie podczas konferencji, udział w imprezach integracyjnych,
 • stroje rozpoznawcze (koszulki konferencyjne),
 • możliwość uzyskania certyfikatu wolontariusza,
 • zwrot kosztów w kwocie 10 euro dziennie.

  Prosimy o przesłanie swoich listów intencyjnych do 31 stycznia br. do Jacka Charmasta na adres poczty elektronicznej: jacek.charmast@monar.org
  Więcej informacji:
  www.harmreduction2007.org

  Nowe placówki Monar - Markot

  Na mocy uchwał podjętych przez członków Zarządu Głównego naszego Stowarzyszenia w czasie styczniowego posiedzenia, powstały dwa Centra Pomocy Bliźniemu Monar - Markot:

 • z placówek w Klizinie (dot. Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych) oraz w Woli Malowanej (Ośrodek dla Osób Starszych) powstało Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot z siedzibą w Klizinie, a jego dyrektorem został dotychczasowy kierownik placówki w Klizinie - Tomasz Baliński,
 • Poddębickie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot z siedzibą w Feliksowie powstało z połączenia Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Feliksowie i Domu Samotnych Matek z Dziećmi w Iwoniu, a dyrektorem został dot. kierownik z Feliksowa - Leszek Ośmiałowski.
  Dyrektorom życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku i powodzenia w prowadzeniu placówek.


  "Dorastać jak inni" - projekt pilotażowy Stowarzyszenia MONAR i partnerów rosyjskich

  Nasze Stowarzyszenie jest koordynatorem projektu pilotażowego "Dorastać jak inni", realizowanego w 2006 i 2007 r., finansowanego przez UE. Jego celem jest zapewnienie wsparcia, terapii i możliwości reintegracji dzieciom i młodzieży żyjącym na ulicy (to ogromny problem Rosji), mającej problemy z narkotykami. Pierwszy ośrodek odwykowy ma zostać otwarty w styczniu 2007 r. w podmoskiewskiej miejscowości Dmitrow (jesienią Monar gościł delegację obwodu moskiewskiego, która wizytowała nasze ośrodki dla dzieci i młodzieży). Częścią realizacji programu jest powstanie strony internetowej, która ruszyła 14. grudnia ubiegłego roku.
  Zapraszamy do odwiedzin:
  http://www.growup.info  Wigilia i święta w placówkach MONAR - MARKOT

  Stanęliśmy na wysokości zadania: drzwi każdej naszej placówki były otwarte przez cały okres świąteczny, przez całą dobę. W wigilijny wieczór zapach pysznych potraw zapraszał do suto zastawionych stołów samotnych, zbłąkanych i wszystkich tych, którzy mieli ochotę spędzić ten czas w przyjaznej, ciepłej atmosferze.
  - "Zrobiliśmy wszystko, by w świąteczny czas nikt nie czuł się samotny" - powiedział Zbigniew Wizner, dyrektor Tarczyńskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Grzędach. - "Dzięki ludziom dobrej woli i wcześniejszym przygotowaniom byliśmy gotowi ugościć każdego, kto do nas zechciał przyjść" - stwierdził Bolesław Sameryt, kierownik Ośrodka Readaptacyjnego dla Mężczyzn przy warszawskim dworcu Wschodnim na ul. Kijowskiej. - "Nie zabrakło też paczek żywnościowych, do których wiele osób jest przyzwyczajonych" - dodał Andrzej ślażyński, kierownik Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych przy ul. Rzymowskiego w Warszawie.
  Szacujemy, że w okresie świąt do placówek na terenie całego kraju zgłosiło się ok. 1,5 tys. osób, także z dziećmi.

  Pracownicy i podopieczni Monar - Markot włożyli dużo serca w świąteczne przygotowania.

  W wigilijne popołudnie w każdej naszej placówce wszystko było gotowe przed
  godz. 16.00. Dzielenie się opłatkiem, życzenia, ciepła atmosfera i...

  ...wspólna wieczerza oraz kolędowanie do północy.

  Choinka, swieczki na stolach - jak w domu...

  Elegancko ubrani, ze swiatecznymi postanowieniami - zarówno podopieczni i chwilowi goscie koledowali do pólnocy.


  Wspólne kolędowanie w Domu Odzyskanych dla Życia w Grzędach

  21 grudnia br. już po raz czwarty w placówce Monar - Markot w podwarszawskich Grzędach, Zbigniew Wizner - szef tego ośrodka - zorganizował wieczorne spotkanie, na którym podopieczni Domu Odzyskanych dla Życia, wszyscy samotni, biedni, zagubieni, poturbowani przez los zasiedli przy wspólnym stole, aby śpiewać kolędy, podzielić się opłatkiem i złożyć sobie na wzajem świąteczno - noworoczne życzenia. - "Moja żona co roku wkłada dużo serca w to, by każdy, kto nas odwiedzi, wiedział, że nie jest na świecie sam i zawsze może liczyć na pomoc" - powiedział Zbigniew Wizner. W spotkaniu aktywnie uczestniczyły dzieci oraz młodzież z Parafii Miłosierdzia Bożego w Grójcu, a występowały pod kierownictwem pana Grzegorza Rejer.  Spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia...

  ...dużo szczęścia w Nowym Roku 2007, zadowolenia, osiągnięcia wyznaczonych celów i spełnienia noworocznych postanowień - Pracownikom Stowarzyszenia Monar, Podopiecznym, Wolontariuszom i wszystkim Ludziom Dobrej Woli życzą pracownicy biura Stowarzyszenia Monar.

  Pieniądze z konkursu ofert dla placówek MONAR-MARKOT w woj. mazowieckim

  Na mocy umowy z 21 września 2006 r. pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Wojewodą Mazowieckim dotyczącej programu pt. "Powrót osób bezdomnych do społeczności" oraz po przeprowadzeniu konkursu ofert, Stowarzyszenie MONAR otrzymało 35 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł). środki przyznano następującym placówkom Monar-Markot z woj. mazowieckiego (na bazie wcześniej złożonych wniosków):

 • Dom dla Osób Najuboższych w Warszawie, ul. Rudnickiego 1A - 2500 zł (na opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie);
 • Noclegownia niskoprogowa w Warszawie, ul. Skaryszewska 19 - 6300 zł (na opłaty za energię elektryczną i wodę);
 • Pułtuskie Centrum Pomocy Bliźniemu w Strzegocinie - 3800 zł (na zakup opału);
 • Praskie Centrum Pomocy Bliźniemu - Schronisko Readaptacyjne dla Bezdomnych Mężczyzn w Warszawie, ul. Kijowska 22 - 2800 zł (na opłaty za energię elektryczną i wodę);
 • Centrum Samotnych Matek z Dziećmi "Bajka" w Warszawie, ul. Skierdowska 2 - 14000 zł (na opłaty za energię elektryczną i gaz);
 • Centrum Pomocy Bliźniemu w Warszawie, ul. Marywilska 44 - 5600 zł (na opłacenie oleju opałowego i gazu);
 • Piaseczyńsko-Tarczyńskie Centrum Pomocy Bliźniemu Dom Odzyskanych Dla Życia w Grzędach - 1500 zł (na zakup zamrażarki);
 • Dom Pomocy "Wzajemnie Potrzebni" w Janowie - 3000 zł (na zakup opału i opłaty za energię elektryczną);
 • Mazowieckie Centrum Pomocy Bliźniemu w Turowie - 6000 zł (zakup opału i opłaty za energię elektryczną);
 • Dom dla Osób Starszych w Oryszewie Osadzie - 5500 zł (zakup opału i opłaty za energię elektryczną); Także w grudniu, podczas walnego zjazdu członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych powołano nowe władze OFOP-u. Do zarządu został wybrany nasz kolega z biura Stowarzyszenia Monar - Paweł Korliński.
  Przekazane środki finansowe można wykorzystać jedynie na taki cel, na jaki zostały pozyskane, do końca 2006 r.
  Bardzo dziękujemy - bez życzliwych ludzi dobrej woli pracujących w urzędach pomaganie innym byłoby bardzo utrudnione, a często wręcz niemożliwe.


  Jola Koczurowska nagrodzona, Paweł Korliński wybrany

  W grudniu br. przewodnicząca Monaru - Jola Łazuga - Koczurowska - została wyróżniona nagrodą środowiska terapeutycznego w Gdańsku. - "Bardzo się cieszę i dziękuję, jest to duże wyróżnienie" - mówi laureatka.
  Także w grudniu, podczas walnego zjazdu członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych powołano nowe władze OFOP-u. Do zarządu został wybrany nasz kolega z biura Stowarzyszenia Monar - Paweł Korliński.


  Konferencja w Żelaźnie - podsumowanie projektu

  10 grudnia 2006 r. w Ośrodku Rekreacji i Terapii dla Dzieci i Młodzieży Monar w Żelaźnie zakończyła szkolenie w ramach projektu EFS "Uczymy się pracować zawodowo" ostatnia grupa podopiecznych ośrodków Monar (Dębliny, Ostrołęka, Budy Zosine, Głosków, Łódź, Milejowie).
  Projekt rozpoczęło 66 osób w wieku 17-24 l., z czego:

 • 21 osób ukończyło moduł 1 (treningi psychologiczne),
 • 21 osób ukończyło moduł 2 (kursy zawodowe zakończone certyfikatem uprawniającym do pracy w zawodzie: glazurnik/posadzkarz, wykańczanie wnętrz - gipsy/gładzie, sprzedawca ze znajomością kasy fiskalnej i komputerowych programów sprzedaży, tipsy/manicure).

  Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą powyższe przedsięwzięcie, która odbędzie się 29 grudnia 2006 r. o godz. 11.00. w Ośrodku Rekreacji i Terapii dla Dzieci i Młodzieży w Żelaźnie 109, Ołdrzychowice Kłodzkie.

  Informacji udzielają:
  Dominika Góra, tel. 0 693 660 706
  Marek Gurgul tel. 0 607 578 490
  Ośrodek: tel. 0 74 868 91 72, 0 74 396 26 13


  Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej w dniach 25 września - 2 października br. w związku z Dniem Kotana

  Stowarzyszenie MONAR z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 57, na mocy pozwolenia wydanego przez MSWiA (decyzja nr 110/2006 z 8 września 2006 r. oraz nr 110/2006 z 26 września 2006 r.) oświadcza, że przeprowadziło zbiórkę publiczną za pośrednictwem wysyłania wiadomości tekstowej SMS o treści "KOTAN" na numer 72800 (koszt: 2,44 zł brutto, z czego Monarowi przekazano 2 zł) oraz poprzez uruchomienie połączenia z numerem 0 400 107 400 (koszt: 1,42 brutto, z czego dla Stowarzyszenia MONAR przeznaczona była kwota 1,16 zł).
  Zebrana kwota 183.732,32 zł (sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści dwa złote 32/100) przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z adaptacją, remontem oraz wyposażeniem i pierwszymi miesiącami funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej "Dom Ciepła" dla najuboższych dzieci z Nasielska w szczególności na:

 • zakup materiałów i usług budowlanych
 • wyposażenie świetlicy w sprzęt AGD, sprzęt audiowizualny, meble, komputery, sprzęt sportowy, podręczniki szkolne, pomoce dydaktyczne, zabawki i gry edukacyjne,
 • wykupienie całorocznych obiadów dla 40 dzieci korzystających ze świetlicy,
 • zapewnienie podstawowej opieki lekarskiej i stomatologicznej,
 • dofinansowanie zatrudnienia psychologa i wychowawcy.


  Wigilia w placówkach MONAR - MARKOT

  Placówki naszego Stowarzyszenia istnieją po to, by pomagać potrzebującym. Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym spotykamy się ze swoimi bliskimi, życzymy sobie nawzajem pomyślności i zdrowia, przepraszamy za błędy, wybaczamy... Jednak nie wszyscy mają z kim podzielić się opłatkiem w wigilijny wieczór. Nasze placówki są gotowe do zadbania w sposób szczególny o wszystkich tych, którzy potrzebują nas wtedy bardziej niż kiedykolwiek. - "W naszym Stowarzyszeniu głęboko wierzymy, że człowiekowi bardziej niż chleba potrzeba miłości, ciepła i troski, a godność przywraca nie paczka świąteczna otrzymana od kogoś anonimowego, ale miejsce przy stole wspólnie z innymi, opłatek, kolędowanie" - mówi Jolanta Łazuga - Koczurowska, przewodnicząca Monaru.
  W wigilijny wieczór drzwi naszych placówek na terenie całego kraju będą szeroko otwarte dla zbłąkanych wędrowców, osób samotnych, zagubionych i wszystkich tych, którzy nie chcą w ten wyjątkowy wieczór być sami.  24 grudnia od godz. 16.00. zapraszamy na wigilię do naszych placówek MONAR - MARKOT na terenie całej Polski. Im więcej osób do nas przyjdzie, tym pełniej jaśnieć będzie nasze hasło: "Daj siebie innym...", a duch Marka Kotańskiego na pewno będzie wtedy z nami...


  Jola Koczurowska nominowana do tytułu Kobieta Roku 2006

  Jak co roku od kilku lat, miesięcznik Twój Styl przyzna Złoty Wawrzyn Kobiecie Roku, którą spośród 10. kandydatek wybiorą czytelniczki i czytelnicy Twojego Stylu. Kandydatki do tytułu wybrały laureatki z lat poprzednich. W ich gronie znalazła się przewodnicząca Stowarzyszenia MONAR - Jolanta Łazuga - Koczurowska (nr 5). - "O nominacji dowiedziałam się od pracowników jednej z naszych placówek" - mówi przewodnicząca Monaru. - "Czuję się niezmiernie szczęśliwa, że to, co robię ja i MONAR jest doceniane. Sama nominacja i bycie w tak doborowym towarzystwie jest dla mnie ogromną niespodzianką i nagrodą, a nominowanie przez panią Hannę Gronkiewicz-Waltz to dla mnie naprawdę wielki zaszczyt."
  Pracownicy, wolontariusze i sympatycy Stowarzyszenia MONAR trzymają kciuki!  Aby oddać swój głos na Jolę Koczurowską, wyślij do 12 lutego 2007 r. sms pod nr 7265 o treści: TS.KR.A.5 (koszt: 2,44 zł z VAT).

  Wszyscy, którzy zagłosują, biorą udział w losowaniu cennych nagród! Więcej informacji:
  http://www.twojstyl.pl


  Stowarzyszenie MONAR zaprasza wszystkich potrzebujących po meble, opał i...

  Dzięki ludziom dobrej woli MONAR może pomagać, i czyni to niemal od 30 lat. Uprzejmie informujemy, że posiadamy znaczną ilość używanych mebli (szafy, biurka, stoły, stoliki, krzesła, itd.) oraz drewno opałowe, które oddamy nieodpłatnie ludziom potrzebującym (nie możemy zapewnić transportu).

  Poszukujemy domu dla trzech uroczych szczeniąt (suczka i dwa pieski, ok. 3 mies.), które zostały podrzucone do noclegowni!

  Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o kontakt w dni powszednie w godz. 8.00-20.00. w Noclegowni dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w Warszawie, ul. Skaryszewska 19 (tel. 0 22 / 499 80 29).


  Koncert "Choinki Jedynki" - kolędy polskie

  16 grudnia 2006 r. o godz. 19.00. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia, w sali im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, odbędzie się koncert kolęd polskich (w nowych aranżacjach Krzysztofa Herdzina) oraz mini recitale zaproszonych gwiazd. Imprezę poprowadzi znana dziennikarka Maria Szabłowska. Wystąpią:

  • Polska Orkiestra Radiowa pod dyr. Krzysztofa Herdzina
  • Alicja Majewska & Włodzimierz Korcz
  • Bogusław Mec

  Po powitaniu zaproszonych gości na scenie pojawią się twórcy i organizatorzy akcji Choinki Jedynki: przedstawiciel Polskiego Radia Pr 1, oraz partnerzy: przedstawiciele dziennika Rzeczpospolita, TVP 3 i Stowarzyszenia MONAR. Koncert będzie doskonałą okazją do podsumowania akcji, podziękowania wszystkim tym, którzy wzięli w niej udział (dzieciom, które nadsyłały prace, hojnym licytatorom oraz ostatecznym nabywcom).


  Występy młodzieży z gdańskiego Monaru

  8 grudnia br. na zaproszenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe podopieczni Ośrodka Monar w Gdańsku przyjechali z pokazem tanecznym do Warszawy. Występ ośmioosobowej grupy odbył się w sali Centrum Promocji Kultury przy ul. Grochowskiej 274. Uświetnił podsumowanie organizowanej przez OPS na terenie warszawskiej Pragi Południe kampanii "Bliżej siebie, dalej od narkotyków". Bezpośrednim powodem zaproszenia do Warszawy gdańskich tancerzy był fakt, że spektakularny pokaz fire - show przygotowany został samodzielnie przez młodzież. Autorem i reżyserem tego krótkiego spektaklu jest Adam, który od kilku miesięcy leczy się w gdańskim ośrodku, i jednocześnie realizuje swoje twórcze pasje.  Światowy Dzień AIDS

  Punkt Konsultacyjny MONAR w Płocku pod dowództwem kierownika Janusza Krajewskiego już od 9 lat organizuje happeningi w czasie światowego Dnia AIDS. Do tej pory odbywało się to na płockim deptaku, ale niestety jest on w remoncie od kilku miesięcy. Siłą rzeczy trzeba było przenieść się tam, gdzie jest duży ruch i dużo ludzi, czyli na ulice i parkingi przy marketach. 1 XII 2006 r. czerwony passat kierownika został przyozdobiony w rysunek rodzinki HIV(-), hasło: "Rodzina Kontra AIDS" oraz czerwoną wstążeczkę - symbol solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV (użycie sztucznego śniegu do napisów na samochodzie dało doskonały efekt - schodzi bez problemu nawet na sucho. Na szczęście była bezdeszczowa i bezśnieżna pogoda, bo inaczej wszystko by spłynęło...). Od rana przez kilka ładnych godzin passat stał przed Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej obok MONARu (-"A moja sąsiadka o mało nie zadzwoniła na policję, że ktoś przed domem mi pomalował samochód" - śmieje się Janusz Krajewski), a ok. godz. 15 ruszył w miasto (korki były mile widziane). Najbardziej spontaniczna reakcja: w śródmieściu przed przejściu dla pieszych kilka nastolatek obiega dookoła samochód z radosnymi okrzykami zdziwienia i aprobaty. Główna akcja informacyjna odbyła się na parkingu przed dwoma supermarketami. Rozdawano ulotki, prezentowany był transparent pasujący do hasła tegorocznej kampanii: miłość, wierność i zaufanie - Rodzina razem przeciw AIDS. Następnie pięknie wyróżniający się samochód objechał wraz z załogą płockie osiedla.


  Opolski Oddział Regionalny Stowarzyszenia MONAR także zorganizował happening, który odbył się w godz. 16.00.-18.30. na Placu Ratuszowym (opolski rynek). 30. podopiecznych monarowskich ośrodków w Graczach i Zbicku oraz 15. wolontariuszy z Poradni Rozwoju Osobistego w Opolu ułożyło z czerwonych zniczy wstążkę symbolizującą solidaryzowanie się z ludźmi chorymi na AIDS i żyjącymi z wirusem HIV. W trakcie trwania happeningu rozdawano mieszkańcom Opola ulotki nawiązujące do problematyki HIV/AIDS, skierowane do młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Organizatorzy wręczali zapalone znicze, zachęcali do układania wstęgi, zapraszając tym samym do czynnego udziału w akcji, a imponująca długość wstęgi świadczyła o zainteresowaniu przechodniów całą imprezą. Happening oprawiony był muzyką zespołu Czarne Smoki z ośrodka w Graczach - zespół ten po raz kolejny występował także na koncercie w Dniu Kotana w Warszawie.  5 grudnia - Światowy Dzień Wolontariusza

  Wolontariusz to ktoś, kto oddaje swój wolny czas, zapał i serce innym, nie otrzymując za to pieniędzy. Pracuje nie tylko na rzecz organizacji, firmy czy partii politycznej, ale przede wszystkim pracuje na rzecz drugiego człowieka. W Polsce wolontariat staje się coraz popularniejszy. Coraz więcej ludzi w różnym wieku czuje potrzebę niesienia pomocy innym. Każda organizacja pozarządowa korzysta z pomocy i wsparcia wolontariuszy. Stowarzyszenie MONAR także. W dniu święta ludzi dobrej woli życzymy wszystkim Wolontariuszom hartu ducha, cierpliwości i wytrwania w działaniach na rzecz innych.

  Wszystkim wolontariuszom pracującym na rzecz Stowarzyszenia MONAR serdecznie dziękujemy. Życzymy powodzenia i sukcesów w życiu zawodowym, społecznym i osobistym.


  Panel dyskusyjny pt. "Ja i AIDS" w związku z 1 grudnia - Światowym Dniem AIDS

  Warszawska Szkoła Zdrowia serdecznie zaprasza młodzież gimnazjalną, licealną i wszystkich zainteresowanych tematyką AIDS na panel dyskusyjny, który odbędzie się 1 grudnia br. o godz. 11.00. w warszawskim Gimnazjum nr 4, ul. Różana 22/24. W programie: krótkie prelekcje dot. problematyki AIDS (wystąpią: dr nauk medycznych Dorota Cianciara z PZH, lek. Med. Rafał Szymański z Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego, mgr Monika Filipowicz ze Stowarzyszenia MONAR), dyskusja panelowa poświęcona aktualnym problemom związanym z AIDS, rozdanie nagród laureatom Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pt. "Ja i AIDS". Konkurs ten miał zadanie profilaktyczne i kształtujące właściwe postawy wobec nosicieli i ludzi chorych.


  Bezpłatne szczepienia przeciw grypie

  Aby grypa nie dopadła... Stowarzyszenie MONAR informuje, że 4 grudnia br. (poniedziałek) od godz.17.00. na terenie noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Skaryszewskiej 19 w Warszawie, dzięki Urzędowi Miasta stołecznego Warszawy i lekarzom ze stołecznych szpitali, można będzie bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie. Akcja szczepienia skierowana jest zarówno do osób bezdomnych, jak i tych, które chciałyby się zaszczepić, a nie mają na to pieniędzy. -"Aby móc się zaszczepić, trzeba być zupełnie zdrowym" - mówi Robert Starzyński, kierownik placówki. -"Dlatego każdego chętnego najpierw zbada lekarz internista". Informacji udziela: Robert Starzyński, tel. 0 604 714 615


  Konferencja dot. AIDS pt. "Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie"

  28 listopada w warszawskim hotelu Marriott odbyło się oficjalne otwarcie obchodów Światowego Dnia AIDS, który przypada 1 grudnia. XIII Konferencję pt. "Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie" zorganizowała Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanie i potrwa ona do 30 listopada br. Podczas debat i sesji problemowych zostaną poruszone tak ważne zagadnienia, jak (m.in.): "Młodzi a tolerancja", "Zmiany w podejściu do zagadnień związanych z profilaktyką zakażeń HIV w resorcie spraw wewnętrznych i administracji", Rola Samorządu Województwa w zapobieganiu HIV/AIDS", "Leczenie antyretrowirusowe w Polsce", "HIV za kratkami - redukcja szkód i leczenie ARV w jednostkach penitencjarnych", "Infekcja HIV a nadzieja na macierzyństwo/ojcostwo", "Młodzież - fakty, zmyślenia, stereotypy", "Pytania i odpowiedzi wokół HIV/AIDS: z doświadczeń praktycznych", "Kampanie społeczne i ich rola w kształtowaniu postaw wobec HIV/AIDS", "Narkomania - problem zdrowia publicznego", i wiele innych. Z ramienia Stowarzyszenia MONAR wystąpiły Danuta Wiewióra (członek zarządu, ale także przedstawicielka Stowarzyszenia Wolontariuszy Wobec AIDS Bądź z Nami) oraz Jagoda Władoń (kierownik Ośrodka Rehabilitacyjno - Readaptacyjnego w Wyszkowie), a uczestnikiem był Wojciech Fijałkowski (kierownik Ośrodka Readaptacyjno - Rehabilitacyjnego w Graczach).


  Wojciech Fijałkowski i Danuta Wiewióra - uczestnicy konferencji z ramienia Stowarzyszenia MONAR.

  Najpiękniejsze w Trzciance

  Pod koniec września br. do Ośrodka dla Ludzi Bezdomnych i Najuboższych w Trzciance przyjechały kandydatki do tytułu Miss World. Kierownik placówki gościł Miss Polonia, Miss Ukrainy oraz Miss Serbii i Czarnogóry. Dziewczęta z dużym wdziękiem były zainteresowane problematyką bezdomności. Każda z nich obiecała, że w przypadku zdobycia tytułu najpiękniejszej kobiety świata nie pozostanie obojętna na los ludzi najuboższych i postara się, by władze największych mocarstw na świecie włączyły się w pomoc w zwalczaniu zjawiska głodu, niedożywienia i niedostatku.


  Wszyscy mężczyźni zazdrościli kierownikowi placówki Jerzemu Majcherkowi bliskości tak pięknych pań.


  Dziewczęta chętnie pozowały do zdjęć (tu: z pracownikami ośrodka i córką kierownika - Anią).

  "Nowy zawód-nowe życie..." - zakończenie projektu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

  27 listopada br. w siedzibie Stowarzyszenia MONAR odbyła się konferencja poświęcona zakończeniu projektu prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie.

  Dzięki pieniądzom z unijnej kiesy i projektowi prowadzonemu przez Stowarzyszenie MONAR, 60 osób bezdomnych z 3 placówek MONAR-MARKOT zdobyły nowe umiejętności i kwalifikacje niezbędne w znalezieniu pracy. A za tym w parze idą realne szanse na wyjście z bezdomności.

  -"Każdy człowiek zasługuje na szansę. MONAR daje nie tylko ryby, ale także wędki. Dzięki temu projektowi ludzie mogą uwierzyć, że staną się samodzielni i samowystarczalni" - powiedziała Jolanta Łazuga - Koczurowska, przewodnicząca Stowarzyszenia MONAR. -"Naszym marzeniem jest, by zdobycie kwalifikacji było jednoznaczne z możliwością podjęcia pracy. Mamy plan, jak to osiągnąć" - dodaje.

  Projekt finansowany ze środków UE rozpoczął się 2 listopada 2005 r., i zostanie zakończony 29 listopada 2006 r. Wzięło w nim udział 60 podopiecznych Stowarzyszenia MONAR - MARKOT z 3 placówek dla osób bezdomnych z woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego (Dom Odzyskanych dla Życia w Marwałdzie - 25 osób, Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi w Laskach - 10 osób, Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Garbasie - 25 osób). Projekt dotyczył wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i pomocy w zakresie wyjścia z bezdomności. Celem projektu było:

  • Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczestników,
  • Nauka obsługi programów komputerowych,
  • Uzyskanie wsparcia psychologicznego,
  • Poprawa funkcjonowania poprzez udział w treningach motywacyjnych, lepszego poznania siebie, oraz nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i porażkami,
  • Poprawa sytuacji osób biorących udział w projekcie na rynku pracy poprzez szkolenie z przedsiębiorczości i spotkania z doradcą zawodowym.

  W każdej placówce realizującej projekt był zatrudniony psycholog, który wspierał i motywował beneficjentów tak by utrzymali się w projekcie. We wszystkich placówkach odbyły się 3 treningi psychologiczne (każdy po 25 h):

  • trening motywacyjny,
  • trening poznania siebie,
  • trening radzenia sobie ze stresem.

  W każdym ośrodku odbyło się również szkolenie z przedsiębiorczości (22,5 h/osobę), na którym beneficjenci projektu zapoznali się z zasadami poruszania się na otwartym rynku pracy i możliwościami samozatrudnienia oraz wiążącymi się z tym wymogami, prawami i obowiązkami. Z każdym uczestnikiem pracował doradca zawodowy, oceniając ich potencjał i nakreślając możliwą ścieżkę rozwoju zawodowego.

  Uczestnicy projektu przeszli szkolenie z podstaw obsługi komputerów w wymiarze 60 godzin, co jest bardzo przydatne w perspektywie poszukiwania pracy, poruszania się w środowisku Internetu, wyszukiwania ogłoszeń, pisania aplikacji. Zaznajomienie się z obsługą programów komputerowych pozwoliło na nabranie pewności oraz nauczyło umiejętności przydatnych w dalszych szkoleniach (np. prawo jazdy, kadry i płace).

  W rezultacie:

  Kursanci z Domu Samotnej Matki z Dzieckiem w Laskach postawili sobie za cel zdobycie prawa jazdy kategorii B (5 osób ukończyło kurs) i C (2 osoby są po kursie).

  Z Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Garbasie:1 osoba zdobyła kwalifikacje w dziedzinie kadry i płace, 6 osób z dobyło kwalifikacje kucharza, 5 osób zdobyło kwalifikacje opiekuna społecznego, 3 osoby - w obsłudze wózków widłowych, 5 osób odbyło kurs na prawo jazdy kategorii B, 1 osoba zdobyła prawo jazdy kat. C oraz C+E.

  Z Domu Odzyskanych dla Życia w Marwałdzie: 3 osoby zdobyły kwalifikacje trakowego/stolarza, 6 osób - zawód ogólnobudowlany, 5 osób - szwaczki, 3 osoby spawacza (gazowe 1, elektryczne 2), 1 osoba - kucharza, 5 osób ukończyło szkolenie na prawo jazdy kat. B, 1 osoba ukończyła szkolenia na prawo jazdy kat. C+E, 1 osoba zdobyła kwalifikacje elektromechanika samochodowego, 17 osób ukończyło kurs BHP.

  Rozliczenie projektu dobiega końca (Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej). Przeprowadzono zewnętrzny audyt z wynikiem pozytywnym. MONAR ma nadzieję, że w 2007 roku dostanie fundusze na kolejne projekty, w których będą mogły wziąć udział inne placówki naszego Stowarzyszenia. "W kolejce" czeka projekt z działania 1.6 pt. "Niech Adam zazdrości..." - przeznaczony jest dla kobiet z woj. mazowieckiego; pozytywnie zaopiniowany, czeka na uruchomienie dalszych środków.

  Spotkanie w Ratuszu - kontynuacja przygotowań do zimy

  24 listopada 2006 r. w warszawskim Ratuszu odbyło się spotkanie przedstawicieli warszawskich organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmujących się pomocą osobom bezdomnym z komisarzem Kazimierzem Marcinkiewiczem. Spotkanie dotyczyło przygotowań do zimy i podejmowanych działań w tym zakresie. Liczba osób bezdomnych nie rośnie, ale zmienia się struktura: obecnie są to przeważnie osoby niedołężne, bezradne, osoby starsze oraz matki z dziećmi. Bywa, że całe rodziny. Komendant Straży Miejskiej pokazał mapę z 287. miejscami, w których najczęściej przebywają te osoby bezdomne, które nie chcą korzystać z pomocy stacjonarnej (klatki schodowe, ogródki działkowe i altanki, kanały ciepłownicze). Za kilka dni zostanie wydana ulotka z miejscami, do których przez całą dobę mogą zgłaszać się osoby bezdomne. Doskonałym uzupełnieniem działań prewencyjnych jest Zimowe Pogotowie MONAR - mobilna pomoc osobom bezdomnym. Zarówno władze miasta, jak i przedstawiciele służb mundurowych chwalili nasze Stowarzyszenie za bardzo dobry pomysł i organizację. Komendant Straży Miejskiej ponownie zadeklarował gotowość do pomocy w naszych działaniach, a przedstawiciele Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta st. Warszawy obiecali przekazać koce. Spotkanie to było doskonałą okazja do zgłoszenia największych bolączek III sektora w sprawowaniu opieki nad osobami bezdomnymi.

  Najważniejsze z nich to:
  1/ brak wydzielonej noclegowni dla osób bezdomnych będących pod wpływem alkoholu (a takich osób jest bardzo dużo. Są przyjmowane w kilku placówkach, ale z różnych względów powinny mieć osobną noclegownię);
  2/ niedostateczna liczba miejsc dla osób chorych, ale nie wymagających hospitalizacji;
  3/ duży problem z miejscami dla rodzin;
  4/ brak łaźni miejskiej dostępnej dla wszystkich bezdomnych, która w roku bieżącym została zlikwidowana;
  5/ zbyt małe zainteresowanie miasta przekazywaniem organizacjom pozarządowym budynków z przeznaczeniem na działalność w sferze bezdomności;
  6/ zbyt wysokie czynsze pobierane od NGO za budynki, w których prowadzona jest działalność na rzecz osób bezdomnych. Komisarz Marcinkiewicz oraz szefowie Biura Polityki Społecznej obiecali pomoc. Stowarzyszenie MONAR reprezentowała Scholastyka śniegowska.

  Choinki Jedynki - ZMIANA CELU AUKCJI

  W związku z tragicznym wypadkiem w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej podjęliśmy decyzję o zmianie przeznaczenia środków uzyskanych z licytacji dziecięcych rysunków. Wszystkie pozyskane środki przeznaczymy na pomoc rodzinom poległych górników. "Nie możemy zwrócić dzieciom ojców, żonom mężów, ale chcemy zrobić to co możemy, czyli pomóc rodzinom w tym jakże trudnym dla wszystkich czasie" - powiedziała Jolanta Łazuga - Koczurowska, przewodnicząca Stowarzyszenia MONAR. "W imieniu swoim, pracowników i wolontariuszy składam kondolencje wszystkim tym, którzy zostali tak strasznie dotknięci przez los" - dodała.

  Zachęcamy dzieci do nadsyłania swoich prac, a wszystkich słuchaczy programu 1 Polskiego Radia, czytelników Rzeczpospolitej, widzów TVP3 i sympatyków naszego Stowarzyszenia do hojnego licytowania.

  Coroczna choinkowa akcja Polskiego Radia PR 1 i dziennika Rzeczpospolita jest prowadzona w formie konkursu. Potrwa od 13 listopada do 8 grudnia. W tym czasie:

  • Dzieci w różnym wieku wykonują prace plastyczne (głównie rysunki, ale technika jest dowolna) na temat: "Moje świąteczne marzenie",
  • Przesyłają prace na adres: Polskie Radio SA Program 1 Al. Niepodległości 77/85 00-977 Warszawa z dopiskiem "Choinki Jedynki",
  • Komisja oceniająca składająca się z różnych znamienitych osób (za każdym razem inny skład) w każdy powszedni dzień tygodnia wybiera jedną pracę zwycięską i dwie wyróżnione,
  • 15 grudnia prace zwycięskie będą wystawione na wielką aukcję Choinek Jedynki, a całkowity dochód z licytacji prac zostanie przekazany na pomoc rodzinom poszkodowanym w wypadku w kopalni Halemba.

  Zapraszamy do licytacji! Prace można obejrzeć:
  http://www.polskieradio.pl/jedynka/choinki/galeria.aspx

  Spotkanie ekspertów UE, Rosji i przedstawicieli Stowarzyszenia MONAR

  W 2005 r., na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych państw członkowskich UE i Rosji w Luksemburgu, powstał pomysł zorganizowania spotkania eksperckiego dot. szeroko pojętych zagadnień związanych z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii i narkotyków. Spotkanie to odbyło się w Warszawie, w dniach 12-14 listopada br. Na otwarciu gościł Minister Zdrowia Zbigniew Religa. Uczestniczyli w nim przedstawiciele państw członkowskich UE i Rosji (103 osoby). Na otwarciu gościł Minister Zdrowia Zbigniew Religa. Celem spotkania było rozpoznanie możliwości współpracy między UE a Rosją w dziedzinie zwalczania globalnego problemu narkomanii. Uwagę skupiono na redukcji, prewencji, leczeniu oraz monitorowaniu tego jakże szerokiego zjawiska. Każdy z czterech tematów dyskutowany był w osobnych zespołach specjalistycznych. Przedstawiciele Monaru wzięli udział w warsztacie "Leczenie, rehabilitacja i redukcja szkód". Jolanta Łazuga - Koczurowska (przewodnicząca Monaru) i Maria Charmast (specjalistka ds. współpracy z zagranicą Stowarzyszenia MONAR) przedstawiły prezentację na temat leczenia "Drug free" w Polsce oraz doświadczeń w pracy ze społecznościami terapeutycznymi. Następnie Maria Charmast i Mogens Hoeyrup (wolontariusz z Danii, pracuje na rzecz naszego Stowarzyszenia) podzielili się wrażeniami ze współpracy z Rosją, także w odniesieniu do realizowanego projektu "Dorastać jak inni" (projekt ten skierowany jest do dzieci ulicy w Rosji, realizowany jest przez rosyjskich partnerów, a finansowany przez UE).

  Wizyta Gości z Estonii

  Od kilku lat nasze Stowarzyszenie współpracuje z Centralnym Zarządem Służby Więziennej w zakresie realizacji zadań m.in. dot. profilaktyki i terapii uzależnień. Ponieważ nasze Stowarzyszenie działa na tej płaszczyźnie od dawna, zwracają się do nas przedstawiciele ościennych państw z prośbą o możliwość skorzystania
  z naszych doświadczeń.

  15 listopada gościliśmy delegację z Estonii, której członkowie - przedstawiciele rządu, więziennictwa i organizacji pozarządowej - chcą założyć oddział terapeutyczny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
  w największym estońskim więzieniu w Murru. Spotkanie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia MONAR.

  Z organizacją Convictus Eesti współpracujemy od paru lat, odwiedzaliśmy się nawzajem jeszcze w 2003 i 2004 podczas realizacji wspólnego z Centralnym Zarządem Służby Więziennej projektu przeciwdziałania HIV i innych zakażeń, związanych z używaniem narkotyków.

  Wspólnie działamy w ENDIPP - Europejskiej sieci ds. przeciwdziałania narkomanii
  i chorobom zakaźnym w zakładach karnych.

  Spotkanie zorganizowane w kameralnej atmosferze być może zaowocuje dalszą współpracą. Na zdjęciu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara): Juri Manko (terapeuta, Consultant on chemical dependency, w różowej koszuli), Krista Joost (Prison Project Leader), Maria Charmant (Stowarzyszenie MONAR), Laura Kikas (estońskie Ministerstwo Sprawiedliwości, Radca ds. przeciwdziałania uzależnieniom), Peeter Krall (Dyrektor więzienia w Murru), schowana i niewidoczna Monika Filipowicz (Sekretarz Generalny Stowarzyszenia MONAR).

  Choinki Jedynki - aukcja charytatywna na rzecz Domu Ciepła w Nasielsku

  Ruszyła coroczna choinkowa akcja Polskiego Radia PR 1 i dziennika Rzeczpospolita, która jest prowadzona w formie konkursu. Potrwa od 13 listopada do 8 grudnia.
  W tym czasie:

  • Dzieci w różnym wieku wykonują prace plastyczne (głównie rysunki, ale technika jest dowolna) na temat: "Moje świąteczne marzenie",
  • Przesyłają prace na adres:
   Polskie Radio SA Program 1
   Al. Niepodległości 77/85
   00-977 Warszawa
   z dopiskiem "Choinki Jedynki",
  • Komisja oceniająca składająca się z różnych znamienitych osób (za każdym razem inny skład) w każdy powszedni dzień tygodnia wybiera jedną pracę zwycięską i dwie wyróżnione,
  • 15 grudnia prace zwycięskie będą wystawione na wielką aukcję Choinek Jedynki, a całkowity dochód z licytacji prac zostanie przekazany na Dom Ciepła w Nasielsku.

  Serdecznie zachęcamy dzieci i młodzież do nadsyłania swoich prac. Rysujcie, malujcie, wyklejajcie, haftujcie, łączcie różne materiały i techniki. Bez ograniczeń wiekowych, bez ograniczeń twórczych.

  Nasielsk to nieduża miejscowość w woj. mazowieckim, oddalona od Warszawy o ok. 60 km. Większość mieszkańców jest skromnie sytuowana. Część z nich w celach zarobkowych wyjechała za granicę, zostawiając dzieci pod opieką bliższej lub dalszej rodziny. Na prośbę mieszkańców Stowarzyszenie MONAR chce stworzyć Dom Ciepła, w którym dzieci i młodzież z Nasielska będą mogły w przyjaznej atmosferze spędzać wolny czas, rozwijać swoje zainteresowania, odkrywać pasje. To nie będzie świetlica socjoterapeutyczna. To będzie miejsce, w którym opiekę
  i zainteresowanie znajdą dzieci z różnych rodzin - wcale nie patologicznych. Chcemy uczyć dzieci i młodzież zachowań społecznych - tak bardzo potrzebnych
  w dorosłym życiu. Chcemy też prowadzić zajęcia profilaktyczne. Postaramy się udzielać takiej pomocy, jakiej będzie trzeba, w różnym zakresie, więc zamierzamy ściśle współpracować z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i lokalnymi władzami . W chwili obecnej szukamy wykonawców i sponsorów, którzy pomogą nam przystosować pozyskany lokal na potrzeby Domu Ciepła (potrzebny jest kapitalny remont, z wymianą podłóg, okien i drzwi, malowaniem i zrobieniem zaplecza sanitarnego), tak by pieniądze zebrane podczas V Koncertu Kotana i z licytacji Choinek Jedynki móc przeznaczyć nie tylko na farby i wykładziny, lecz przede wszystkim na wyposażenie i zatrudnienie fachowej kadry. -"Samo przygotowanie się do kapitalnego remontu zajmuje dużo czasu, ale jest to niezbędne, aby właściwie oszacować koszty i maksymalnie wykorzystać te środki, które już wpłynęły
  z V Koncertu Kotana, jak i te, które wpłyną dzięki hojności słuchaczy 1 programu Polskiego Radia, widzów TVP 3 i czytelników Rzeczpospolitej" - powiedziała Jolanta Łazuga - Koczurowska, przewodnicząca Stowarzyszenia MONAR. -"Szanujemy każdą złotówkę i mocno się przyglądamy temu, na co mamy ją wydać".

  Aż trudno uwierzyć, że z tak zdewastowanego lokalu powstanie Dom Ciepła. Anna Kossak z Monaru liczy, że przy takim zaangażowaniu ludzi dobrej woli na pewno się uda.

  Potrzebny jest kapitalny remont wszystkiego. Z takiej toalety i umywalki nie da się skorzystać.

  Pan Zbigniew Wójcik z Departamentu Rynku Ciepła Vattenfall Heat Poland S.A dokonuje oględzin i pomiarów, aby określić potrzeby grzewcze pomieszczeń i dobrać odpowiedni rodzaj ogrzewania. W Domu Ciepła na pewno nie będzie zimno.

  Zakończenie projektu "Nowy zawód - nowe życie. Kursy zawodowe dla osób bezdomnych"

  Projekt finansowany ze środków UE rozpoczął się 2 listopada 2005 r., a zostanie zakończony 30 listopada 2006 r. Wzięło w nim udział 60 podopiecznych Stowarzyszenia MONAR - MARKOT z 3 placówek dla osób bezdomnych z woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego (Dom Odzyskanych dla Życia w Marwałdzie - 25 osób, Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi w Laskach - 10 osób, Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Garbasie - 25 osób). Projekt dotyczył wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i pomocy w zakresie wyjścia z bezdomności.

  Celem projektu jest:

  • Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczestników,
  • Nauka obsługi programów komputerowych,
  • Uzyskanie wsparcia psychologicznego,
  • Poprawa funkcjonowania poprzez udział w treningach motywacyjnych, lepszego poznania siebie, oraz nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i porażkami,
  • Poprawa sytuacji osób biorących udział w projekcie na rynku pracy poprzez szkolenie z przedsiębiorczości i spotkania z doradcą zawodowym.

  W każdej placówce realizującej projekt był zatrudniony psycholog, który wspierał i motywował beneficjentów tak by utrzymali się w projekcie. We wszystkich placówkach odbyły się 3 treningi psychologiczne (każdy po 25 h):

  • trening motywacyjny,
  • trening poznania siebie,
  • trening radzenia sobie ze stresem.

  W każdym ośrodku odbyło się również szkolenie z przedsiębiorczości (22,5 h/osobę), na którym beneficjenci projektu zapoznali się z zasadami poruszania się na otwartym rynku pracy i możliwościami samozatrudnienia oraz wiążącymi się z tym wymogami, prawami i obowiązkami. Z każdym uczestnikiem pracował doradca zawodowy, oceniając ich potencjał i nakreślając możliwą ścieżkę rozwoju zawodowego.

  Uczestnicy projektu przeszli szkolenie z podstaw obsługi komputerów w wymiarze 60 godzin, co jest bardzo przydatne w perspektywie poszukiwania pracy, poruszania się w środowisku Internetu, wyszukiwania ogłoszeń, pisania aplikacji. Zaznajomienie się z obsługą programów komputerowych pozwoliło na nabranie pewności oraz nauczyło umiejętności przydatnych w dalszych szkoleniach (np. prawo jazdy, kadry i płace).

  W rezultacie:

  • Kursanci z Domu Samotnej Matki z Dzieckiem w Laskach postawili sobie za cel zdobycie kwalifikacji na prawo jazdy kategorii B (5 osób ukończyło kurs) i C (2 osoby są po kursie).
  • Z Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Garbasie:1 osoba zdobyła kwalifikacje w zawodzie kadry i płace, 6 osób zdobyło kwalifikacje w zawodzie kucharza, 5 osób zdobyło kwalifikacje w zawodzie opiekunka społeczna, 3 osoby zdobyły kwalifikacje w obsłudze wózków widłowych, 5 osób odbyło kurs na prawo jazdy kategorii B, 1 osoba zdobyła kwalifikacje na kategorię C oraz C+E.
  • Z Domu Odzyskanych dla Życia w Marwałdzie: 3 osoby zdobyły kwalifikacje w zawodzie trakowy/stolarz, 6 osób zdobyło kwalifikacje w zawodzie ogólnobudowlanym, 5 osób zdobyło kwalifikacje w zawodzie szwaczka, 3 osoby zdobyły kwalifikacje w zawodzie spawacz (gazowe 1, elektryczne 2), 1 osoba zdobyła kwalifikacje w zawodzie kucharz, 5 osób ukończyło szkolenie na prawo jazdy kategorię B, 1 osoba ukończyła szkolenia na prawo jazdy kategorię C+E, 1 osoba zdobyła kwalifikację elektromechanika samochodowego, 17 osób ukończyło kurs BHP.

  Rosja: pierwszy ośrodek rehabilitacyjno - readaptacyjny MONARU dla dzieci i młodzieży

  Miłość, akceptacja i bezpieczeństwo są ważne dla wszystkich. Szczególnie w okresie dorastania. Większość nastolatków to ma, ale... W Rosji mieszka około miliona dzieci, które są zdane tylko na siebie. Nie mają kontaktu z rodzicami. Nie mają normalnego domu, opieki i tego wszystkiego, co każde dziecko mieć powinno. Często mieszkają na ulicach i dworcach. By przeżyć - kradną i prostytuują się. Piją alkohol, wąchają klej, używają wielu substancji psychoaktywnych. A wszystko dlatego, że są bardzo samotne, że nie ma się nimi kto zająć, że w najbliższych nie mają oparcia, bo często tych najbliższych nie mają. Jedynym ratunkiem dla nich jest znalezienie się w placówce, która pomoże ich młodym organizmom walczyć z nałogami, zmieni ich system wartości, pomoże wrócić do społeczeństwa. Doświadczenie MONARu pokazuje, że pobyt w ośrodku rehabilitacyjno - readaptacyjnym może odmienić los najmłodszych, uwikłanych w całkiem dorosłe problemy. Podpisując z MONAR-em porozumienie, Ministerstwo Polityki Społecznej Obwodu Moskiewskiego zagwarantowało powstanie pierwszego takiego ośrodka w mieście Dmitrow obwodu moskiewskiego.

  Na zaproszenie Rosji i przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, Stowarzyszenie MONAR rozpoczęło realizację pilotażowego projektu "Dorastać jak inni".

  Stowarzyszenie MONAR w ramach powyższego projektu szkoli kadrę ośrodka i poradni w zakresie stosowania metody społeczności terapeutycznej w rehabilitacji dzieci i młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych. Nasi specjaliści przeprowadzili 72 godziny szkolenia dla ponad 50 pedagogów, psychologów i pracowników socjalnych obwodu moskiewskiego (głównie miasta Dmitrow). Jeszcze w tym roku 18 osób, kontynuując szkolenie, weźmie udział w 80. godzinnym stażu w ośrodkach naszego Stowarzyszenia.

  Na prośbę władz Sankt - Petersburga, udział w szkoleniu wzięło 25 pedagogów i psychologów pracujących z młodzieżą właśnie w tym mieście (z czego 13 osób przyjedzie na staż do MONARu). Urząd Miasta Sankt-Petersburg rozważa możliwość utworzenia we współpracy ze Stowarzyszeniem MONAR ośrodka rehabilitacyjno - readaptacyjnego dla dzieci i młodzieży - miałoby to nastąpić w przyszłym roku.

  "Dorastać jak inni" jest to projekt pilotażowy, realizowany przez MONAR w latach 2006- 2007. Ogólny koszt projektu to 268 705 Euro, 75% tej kwoty (198 000 euro) pochodzi z programu Komisji Europejskiej TACIS. Pozostała kwota to fundusze partnera oraz inne fundusze pozyskane przez MONAR.

  Zajęcia z rosyjską kadrą prowadzą Jola Koczurowska i Piotr Adamiak

  Nadieżda Smirnowa, kierownik poradni Ministerstwa Polityki Społecznej w Dmitrowie, i Jola Koczurowska, przewodnicząca naszego Stowarzyszenia

  Spotkanie przedstawicieli zarządu MONAR-u z burmistrzem dzielnicy Wasyleostrowskiej w Sankt-Petersburgu Aleksandrem Isajewym

  W tym domu powstanie ośrodek dla młodzieży w Dmitrowie

  Na szkoleniu w Sanki-Petersburgu uczestników przywitali (od lewej) Aleksander Kapturowicz, burmistrz okręgu Narwskiego, Natalia Evdokimowa, Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych Rady Miasta, Eugenii Iwanow, Dyrektor Pietrowskiego Koledżu, oraz Ałła Antonowa z Urzędu Miasta

  Zimowe Pogotowie Monar

  Zima jest najtrudniejszym okresem dla osób bezdomnych. Niskie temperatury zagrażają życiu osób, które zamieszkują kanały, altanki na działkach, ciągi komunikacyjne oraz śmietniki. Każdego roku media informują o wielu przypadkach śmierci osób bezdomnych z powodu wyziębienia oraz o okaleczeniach ciała z powodu odmrożeń.. Bez szybkiej, zorganizowanej pomocy, wiele osób ucierpi także tej zimy. Dlatego 6 listopada na terenie Warszawy Stowarzyszenie MONAR rozpoczyna akcję pomocy nazwaną: ZIMOWE POGOTOWIE MONAR. Akcja trwała będzie do Dnia Bezdomnego czyli 14 kwietnia następnego roku.

  Każdego roku w okresie zimowym, Stowarzyszenie MONAR zwiększa liczbę miejsc noclegowych w Placówkach stacjonarnych. Wzorem lat ubiegłych, w Poradni Stowarzyszenia MONAR w Warszawie przy ul. Hożej 57 powołany został Sztab Kryzysowy. Pod numerami telefonu 0-22/ 621 28 71; 0-22/ 628 41 46 przez całą dobę - przyjmowane są zgłoszenia o osobach bezdomnych, które:

  1. chcą skorzystać z pomocy stacjonarnej świadczonej przez Stowarzyszenie MONAR czyli z miejsc w Noclegowniach, Domach dla Osób Bezdomnych itd. Osoby dyżurujące mają aktualne informacje o wolnych miejscach w naszych Placówkach i tam będą kierowały osoby bezdomne;
  2. nie wyrażają zgody na oferowaną pomoc stacjonarną i chcą pozostać: w kanałach, pod mostami, na działkach, na śmietnikach, w pustostanach itp.

  Z myślą o nich - aby pomóc im przetrwać najtrudniejszy czas - zimę, Stowarzyszenie MONAR rozpoczyna Akcję pod nazwą: Zimowe Pogotowie MONAR.

  Celem Akcji jest dostarczanie gorącej herbaty, ciepłej odzieży, koców, obuwia, materiałów opatrunkowych właśnie tej grupie osób bezdomnych. Oznakowane emblematem Stowarzyszenia MONAR, samochody w godzinach nocnych od 20.00 do 4.00, będą docierały do wszystkich miejsc wskazanych nam przez osoby fizyczne, patrole Straży Miejskiej lub Policję.

  Miejscem stacjonowania samochodów i ekip pomocowych jest Noclegownia Stowarzyszenia MONAR w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 19. Pod numerem telefonu 0-22/ 499 80 29, który jest czynny całą dobę, przyjmowane są zgłoszenia o miejscach przebywania osób bezdomnych. Do tych miejsc, dociera ekipa wyposażona w najpotrzebniejsze artykuły pomocowe.

  Koordynator Zimowego Pogotowia MONAR
  Scholastyka Śniegowska


  PLACÓWKI MARKOT - STOWARZYSZENIA MONAR
  Przygotowanie do zimy 2006/2007


  Nazwa placówki
  Imię i nazwisko Kierownika

  Ilość miejsc: cały rok/ w zimie

  kontakt
  Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT ul. Rudnickiego 1A 01 - 868 Warszawa Mariusz Graboń 80/80 Tel.: 0-22/ 633 57 05, 0-22/ 866 75 62, Kom.:0 668 130 528 , markot.warszawa@neostrada.vp.pl
  Praskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT - Dom dla Bezdomnych i Najuboższych Mężczyzn ul. Kijowska 22 03 - 743 Warszawa Bolesław Sameryt 80/120 Tel.: 0-22 425 51 93, Kom.: 0 604 371 099
  Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT Ul. Puławska/Rzymowskiego 02-697 Warszawa Andrzej Ślarzyński 40/60 Tel.: 0-22/ 843 84 03, Kom. 0-889 855 747
  Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT ul. Marywilska 44 03 - 042 Warszawa W skład którego wchodzą: - 3 Schroniska, - Izba Chorych i Pogotowie /25 os. / MONAR - Noclegownia Robert Zieliński 220/250 Tel.: 0-22/ 614 2473 Centr.: 0-22/ 676 99 97 Kom.: 0 504 363 435 dyrektor@cpb.waw.pl
  Centrum Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT "Bajka" ul. Skierdowska 2 03 - 054 Warszawa Wiesława Janiszewska 450/480 Tel.: 0-22 814 53 00 0-22 814 00 43 Kom.: 0 509 795 920 Iza Dąbrowska: 0-509 760 917 Katarzyna Jóźwiak: 0- 508 438 233 imdd@wp.pl
  Noclegownia dla osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT ul. Skaryszewska 19 03 - 802 Warszawa p.o kierownika Robert Starzyński 300/300 Tel.: 0-22/ 499 80 29 Kom.: 0 604 71 615 skaryszewska@monar.org
  Pułtuskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT Im. Marka Kotańskiego Strzegocin 40 06-150 Świercze W skład którego wchodzą: - Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych, - Punkt Pomocy dla Osób Najuboższych, - Dom dla Osób Starszych, Tadeusz Górowski 112/137 Tel.: 0-23 692 67 10 Kom.: 0-507 524 538
  Dom dla Osób Starszych MONAR-MARKOT Oryszew Osada 10 96 - 317 Guzów Robert Starzyński 155/195 Tel.: 0-46 855 32 45 Kom.: 0 604 714 615 e-mail: rstarzyński@poczta.onet.pl
  Mazowieckie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT Turowo 12 06 - 415 Czernice Borowe W skład którego wchodzą: - Dom dla Osób Starszych, - Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Róża Drężek 170/200 Tel.: 0 29/ 752 36 98 0 29/ 801 50 47 Kom.: 0- 603 54 16 46 Turowo.monar.markot@neostrada.pl
  Dom Odzyskanych dla Życia MONAR-MARKOT w Grzędach Al. Krakowska 29 05 - 555 Tarczyn Zbigniew Wizner 45/63 Tel.: 0-22 727 72 98 Kom.: 0 -603 347 884 markot@magres.pl
  Dom Pomocy "Wzajemnie Potrzebni" MONAR-MARKOT Janowo Gm. Zakroczym Adres do korespondencji: Szczypiorno 05-180 Pomiechówek Agata Pietras 85/85 Tel.: 0-22 785 50 24 Kom.: 0 887 778 428 ataja@wp.pl
  Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT Trzcianka 16 06 - 461 Regimin Jerzy Majcherek 40/50 Tel.: Kom.: 0 608 133 590
  Dom Samotnych Matek Z Dziećmi MONAR-MARKOT ul. Łaskarzewska 5 08-460 Sobolew Grzegorz Zajkowski 40/45 Tel.: 0-25 683 27 91 Kom.: 0 691 32 79 26
  Dom dla Osób Starszych MONAR-MARKOT Dreglin 7: 06 - 450 Glinojeck Wiesław Dąbek 60/65 Tel.: 0-23 679 60 43 Kom.: 0 502 951 630
    RAZEM 1877/2130  
  Poradnia Pomocy Prawno-Psychologicznej MONAR Dla Osób Wykluczonych Społecznie ul. Hoża 57 00 - 681 Warszawa Lidia Szwarc Do 17:00   Tel.: 0-22/ 621 28 71 0-22/ 628 41 46 lidkaszwarc@wp.pl

  Ogółem Stowarzyszenie MONAR w woj. mazowieckim w okresie zimowym dysponuje 2130 miejscami dla osób bezdomnych, to jest o 253 miejsc więcej niż w ciągu roku. Wszystkie placówki, które zwiększyły ilość miejsc w okresie zimowym - przyjmują osoby pod wpływem alkoholu. Telefon mobilny dla ekip wyjeżdżających: 888 87 12 85. Czekamy na zgłoszenia o osobach bezdomnych od osób fizycznych, patroli Straży Miejskiej, Policji.

  Zimowe mobilne pogotowie Monaru

  Zima za pasem, pierwsze przymrozki mamy już za sobą. Stowarzyszenie MONAR przygotowuje się do uruchomienia mobilnego pogotowia, które pomagać będzie w przetrwaniu zimy tym bezdomnym, którzy nie chcą korzystać z noclegowni. Szczegóły wkrótce.

  Mobilna akcja pomocy Stowarzyszenia Monar

  Zima jest najtrudniejszym okresem dla osób bezdomnych. Niskie temperatury zagrażają życiu osób, które zamieszkują kanały, altanki na działkach oraz śmietniki. Każdego roku media informują o wielu przypadkach śmierci osób bezdomnych z powodu wyziębienia. Bez zorganizowanej pomocy, wiele osób ucierpi także tej zimy. W okresie zimowym, Placówki nasze zwiększyły liczbę miejsc noclegowych lecz aby pomóc przetrwać tym, którzy nie chcą skorzystać z pomocy stacjonarnej, Stowarzyszenie MONAR rozpoczyna Mobilną Akcję Pomocy.

  3 listopada 2006 r. w Biurze Stowarzyszenia MONAR zebrał się Sztab Kryzysowy, Rada ds. Bezdomności oraz kierownicy placówek Markot z Warszawy, celem dopracowania szczegółów rozpoczynającej się w poniedziałek 6 listopada Akcji. Akcja będzie prowadzona do wiosny 2007. Celem Akcji jest pomoc w dostarczeniu gorącej herbaty, ciepłej odzieży, koców tym osobom bezdomnym, które w okresie zimowym nie chcą skorzystać z pomocy stacjonarnej.

  Oznakowane emblematem Stowarzyszenia MONAR, dwa samochody będą docierały do wszystkich miejsc gdzie osoby bezdomne w nocy przebywają np.: ogródki działkowe, altanki, ciągi komunikacyjne, studzienki, śmietniki itp.

  Miejscem stacjonowania samochodów i ekip pomocowych jest Noclegownia Stowarzyszenia MONAR przy ul. Skaryszewskiej 19. Po numerem telefonu 0-22/ 499 80 29 /czynny całą dobę/ będą przyjmowane zgłoszenia o miejscach przebywania osób bezdomnych, po których będzie wyjeżdżał samochód z pomocą. Tam też utworzony został punkt zaopatrywania samochodów i ekip w artykuły, które będą dostarczane osobom bezdomnym. Tam również jest punkt zbiórki odzieży. Apel o przynoszenie odzieży ogłosimy w poniedziałek.

  Wzorem lat ubiegłych, w Poradni Stowarzyszenia MONAR w Warszawie przy ul. Hożej 57 Rda ds. Bezdomności powołała Sztab Kryzysowy. Sztab dyżuruje całą dobę. Pod numerem telefonu 0-22/ 621 28 71; 0-22/ 628 41 46 przyjmowane będą zgłoszenia o osobach bezdomnych, które chcą skorzystać z pomocy stacjonarnej świadczonej przez Stowarzyszenie MONAR czyli z Noclegowni, Domów dla Osób Bezdomnych itd. Osoby dyżurujące będą miały aktualne informacje o wolnych miejscach w naszych Placówkach i tam będą kierowały bezdomnych.

  Akcja prowadzona będzie przy wsparciu Straży Miejskiej.

  Dziękuję kierownikom Warszawskich Placówek za postawę pozwalającą myśleć, że świat nie jest tylko zły. Razem możemy więcej.

  Scholastyka Śniegowska

  Goręczyn - wymiana doświadczeń osób pracujących na rzecz ludzi bezdomnych

  W dniach 18-20.10.2006 w Goręczynie przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności zostało zorganizowane szkolenie pt. "Tworzenie systemu Polityki Społecznej wobec problematyki bezdomności". Wzięli w nim udział pracownicy jednostek polityki społecznej i instytucji oraz organizacji działających w obrębie bezdomności.

  Celem spotkania była wymiana doświadczeń osób pracujących na rzecz ludzi bezdomnych, przekazanie informacji o najnowszych systemach pomocy oraz o standaryzacji placówek. Stowarzyszenie MONAR reprezentowali: Scholastyka Śniegowska - pracownik biura i Zbigniew Wizner - przewodniczący Rady ds. Bezdomności.

  Omówione zostały następujące tematy: etyka pracowników, rola organizacji pozarządowych w realizacji pomocy dla ludzi bezdomnych, współpraca sektora publicznego z pozarządowym, partnerstwo i współpraca, system instytucjonalny i budowanie spójnego systemu polityki społecznej. Dokładnie omówione zostały nowe formy pracy z osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością, takie jak asystowanie oraz streetworking. Bardzo interesująco został przedstawiony temat dotyczący standaryzacji i specjalizacji placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym.

  Takie spotkania to doskonała okazja do podzielenia się swoimi doświadczeniami.

  Przygotowania do zimy

  W poniedziałek 23 października br. w siedzibie Stowarzyszenia MONAR odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli kierownicy warszawskich placówek noclegowych MONAR - MARKOT i pan Andrzej Rosiński z Urzędu M.st. Warszawy (Biuro Polityki Społecznej). Celem była dyskusja nt. zabezpieczenia miejsc w placówkach Monaru dla osób bezdomnych na okres zimy. Przekazaliśmy wykaz placówek ze zwiększoną ilością miejsc noclegowych. Zapewniliśmy, że większość placówek będzie przyjmować osoby pod wpływem alkoholu do 0,5 promila. Jak w roku ubiegłym, w warszawskiej poradni przy ul. Hożej 57 wraz z nastaniem mrozów zostanie powołany sztab kryzysowy. 2 osoby delegowane będą pełniły dyżury od godz. 17.00. do 8.00. następnego dnia - będą na bieżąco poinformowane, do której placówki można skierować osobę bezdomną. Nową, tegoroczną inicjatywą jest zorganizowanie mobilnej pomocy, tzn. przez okres zimy będzie jeździł samochód Monaru, rozwożący koce i gorącą herbatę - jest to pomoc absolutnie konieczna dla tych osób, które nie chcą nocować w noclegowni. Poprosiliśmy dyr. Rosińskiego o zorganizowanie spotkania ze wszystkimi służbami miejskimi w celu jak najsprawniejszego zorganizowania pomocy i uzgodnienia systemu pomagania osobom bezdomnym w ten jakże trudny dla nich czas, jakim jest zima.

  Aby skutecznie pomagać osobom bezdomnym przetrwać zimę, trzeba o tym myśleć zanim nastaną siarczyste mrozy.

  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Stowarzyszenia MONAR

  W ramach realizowanego projektu "Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników Stowarzyszenia MONAR- Europejski standard" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, rozpoczął się kolejny cykl szkoleń obejmujący Interwencję Kryzysową i specjalistyczne szkolenie z zakresu Specjalisty /Instruktora Terapii Uzależnień. Biorą w nich udział pracownicy Stowarzyszenia Monar z województwa mazowieckiego.

  Zajęcia z Interwencji Kryzysowej prowadzone są przez Krzysztofa Sarzałę - kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku (na zdjęciu przy ekranie), i obejmują osiem ośmiogodzinnych zajęć warsztatowo-wykładowych. Certyfikowane szkolenie z zakresu terapii uzależnień od narkotyków realizowane jest przez Instytut Psychologii Zdrowia.

  Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry pracującej w placówkach Stowarzyszenia MONAR.

  Jak współdziałać, aby ograniczyć zjawisko głodu i niedożywienia w Polsce

  "Jak współdziałać, aby ograniczyć zjawisko głodu i niedożywienia w Polsce" - konferencja Stowarzyszenia MONAR w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pod patronatem Rady ds. Bezdomności przy Prezydencie M.st. Warszawy

  16 października br., w światowy Dzień Żywienia i Walki z Głodem, organizacje pozarządowe, jednostki samorządowe i strona rządowa mogły wymienić poglądy i podzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie walki z ubóstwem i niedożywieniem w Polsce. Przyjechali reprezentanci Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, fundacji i stowarzyszeń z całego kraju, nawet z tak odległych rejonów jak podkarpackie czy szczecińskie. Małgorzata Lelonkiewicz, dyrektor Federacji Polskich Banków Żywności, opowiedziała o inicjatywie przeniesienia na polski grunt europejskiej platformy pomocowej (działającej w całej Europie) i powstaniu Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN). Organizacją wiodącą jest WRZOS (Wspólnota Robocza Związku Organizacji Socjalnych - organizacja parasolowa dla innych organizacji zajmujących się pomocą socjalną). -"Pomaganie, dożywianie - tak, bo człowieczeństwo polega m.in. na wyciąganiu pomocnej dłoni" - powiedziała Scholastyka śniegowska, koordynator Kampanii Walki z Głodem z ramienia Stowarzyszenia MONAR. -"Ale to nie wystarczy, bo mimo wzrastających kwot przeznaczonych na pomoc socjalną wzrasta liczba beneficjentów. Należy opracować szeroki program profilaktyki zagrożenia wykluczeniem społecznym, bo gdzie wykluczenie - tam bieda i głód". Organizacje pozarządowe dzieliły się swoim doświadczeniem w zakresie współpracy z jednostkami samorządowymi i rządowymi, z wzajemnością. Krzysztof Mikulski, z-ca dyrektora Departamentu Pomocy Społecznej i Integracji, wyraził nadzieję, że w zbliżających się wyborach samorządowych na listach nie zabraknie przedstawicieli organizacji pozarządowych, bo to oni najlepiej wiedzą, jak ważne są kwestie społeczne i rozwiązywanie problemów. Wszyscy uczestnicy wyrazili nadzieję, że za rok, w czasie kolejnej Kampanii Walki z Głodem, dane statystyczne będą mniej porażające.

  Dr Joanna Staręga - Piasek przedstawiła problem niedożywienia w Polsce (obok siedzą: Scholastyka śniegowska i Krzysztof Mikulski).

  Co trzeci z 5 mln Polaków żyjących w ubóstwie, nie ukończył 14 lat. Z danych UNICEF wynika, że w biedzie żyje aż 13 proc. dzieci - najwięcej na Warmii, Mazurach i w woj. świętokrzyskim. Niektóre organizacje podają, że tych dzieci jest 10-25%.

  Socjologowie podkreślają, że biedne dzieci to najbardziej bezradna klasa społeczna w Polsce: nie chodzą na wybory, więc nie trzeba się z nimi liczyć. Najmłodsi nie głosują, nie demonstrują, nie wysuwają roszczeń i dorastają w mało radosnym dzieciństwie.

  • Co 3,6 sekundy na świecie ktoś umiera z głodu.
  • Ok. 815 milionów ludzi w świecie cierpi głód i niedożywienie.
  • 1/12 ludzi na świecie choruje z niedożywienia, w tym 160 milionów dzieci poniżej piątego roku życia (FAO).
  • Według światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 1/3 ludności świata jest niedożywiona, a 1/3 głoduje.
  • Aby pokryć niezaspokojone potrzeby świata w zakresie higieny i żywności, wystarczy 13 miliardów dolarów - tyle, ile ludzie w USA i Unii Europejskiej wydają, co roku na perfumy.
  • Co roku umiera z głodu 15 milionów dzieci.
  • Ok. 183 milionów dzieciach waży mniej, niż powinny w swoim wieku.
  • Za cenę jednego pocisku rakietowego szkoła pełna głodnych dzieci mogłaby przez 5 lat wydawać codzienny ciepły posiłek.

  Jedno miejsce - wiele rozwiązań w Wielkopolskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot

  W dniach 18 - 24 października 2006r. odbędzie się uroczyste otwarcie Punktów Wsparcia Społecznego w Poznaniu, Pile i Rogoźnie.

  Punkt Wsparcia Społecznego będzie posiadał bazę adresową ośrodków oraz instytucji o charakterze pomocowym, która ułatwi udzielenie precyzyjnej informacji na temat źródeł uzyskania pomocy i wsparcia.

  Brak możliwości pozyskania kompletnych informacji w jednym miejscu bez konieczności przemieszczania się pomiędzy różnymi instytucjami jest jedną z barier instytucjonalnych. To jeden z powodów nasilania się zjawiska marginalizacji społecznej. Stworzenie Punktów Wsparcia Społecznego w Poznaniu, Pile i Rogoźnie ma zapewnić ich mieszkańcom darmowy dostęp do informacji w zakresie:

  • pomocy społecznej (wraz z bazą adresową instytucji prospołecznych),
  • edukacji (możliwość rozwoju zawodowego - kursy, szkolenia, warsztaty, oferty Centrum Kształcenia Ustawicznego, stypendia, itp.),
  • pracodawczości (możliwość podjęcia konkretnej pracy - baza pracodawców),
  • darmowej informacji prawnej, zasiłkach, świadczeniach rodzinnych, dostępie do darmowego doradcy finansowego, etc.,
  • rynku pracy (oferty pracy, oferty szkoleniowe PUP, oferty szkoleniowe w ramach innych projektów, sprawdzone oferty pracy za granica, pomoc psychologiczna, aktywizacja).

  Aby wzmocnić efekty działania PWS planujemy nawiązanie ścisłej współpracy z takimi instytucjami, jak: Sądy, Prokuratury, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Urzędy Gmin, Urzędy Miast, Straż Miejska, Urzędy Pracy i Organizacje Pozarządowe.

  Punkt Wsparcia Społecznego powstał z inicjatywy Stowarzyszenia MONAR Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT, jako część projektu "Kampania Przeciw Ubóstwu - Najwyższy Szczebel Dobroczynności". Partnerami w projekcie są: Urząd Miasta Poznania, Gmina Rogoźno, Fundacja Równych Szans, Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy".

  Terminy otwarcia PWS:
  Otwarcie PWS w Rogoźnie, Pl. Powstańców Wlkp. 15 - 18.10.2006r., godz. 11.00
  Otwarcie PWS w Pile, ul. M. Kolbego 18 A - 19.10.2006r., godz. 11.00
  Otwarcie PWS w Poznaniu, ul. Żurawia 9/11 - 24.10.2006r., godz. 11.00

  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

  Zaduszkowe wspomnienia

  Życie ma to do siebie, że się zaczyna, ale także kończy. Często przedwcześnie, zawsze w sposób bardziej lub mniej, ale jednak nieprzewidziany. Zarówno 1 listopada, jak i w dzień zaduszny, wspominamy najbliższych. Wspomnijmy także tych, którzy byli związani z naszym Stowarzyszeniem poprzez pracę, wolontariat, czy choćby sympatię. Było takich osób wiele, a wśród nich m.in.:

  • Marek Kotański - założyciel naszego Stowarzyszenia, zginął w wypadku samochodowym w nocy z 18 na 19 sierpnia 2002 r.
  • Ś.P. Pani Wanda Wójcicka, zm. w Kanadzie. Darowała w spadku Stowarzyszeniu MONAR znaczną kwotę pieniędzy, z przeznaczeniem na konkretny ośrodek.
  • Ś.P. Pani Elżbieta Skorupka, kierowniczka Domu Samotnych Matek z Dziećmi w Ścinawie, która odeszła od nas 6 sierpnia 2006 r.
  • Ś.P. Maciek Michalski

  "Znalazłem w internecie informację o Ruchu Czystych Serc i możliwości przyjazdu do Centrum Pomocy Bliźniemu w Warszawie, aby zapoznać się z działalnością Klubów Czystych Serc. Było to krótko po śmierci Marka Kotańskiego, gdy dotarłem z uczniem do "centrum dowodzenia" Kotana. Wszyscy żyli tam tak, jakby Kotan wciąż żył, a program autorstwa Maćka Michalskiego wciąż zakładał ewentualne (jeśli to możliwe) spotkanie grupy młodzieży z Markiem Kotańskim. Maciek oprowadził mnie i Łukasza (pierwszy lider Klubu Czystych Serc w Pleszewie) po Centrum Pomocy Bliźniemu i przedstawił nam ideę Ruchu Czystych Serc i jego motto "Daj siebie innym". W perspektywie miejsca, w którym się znaleźliśmy, motto to nabrało niesamowitego wymiaru - było prawdziwe. W każdym budynku do którego zaprowadził nas Maciek byli ludzie, którym pomógł Kotan i jego uczniowie. Z opowieści Maćka o Kotanie rozbawiła mnie bardzo jedna - Maciek opowiedział, że Kotan żartował czasem mówiąc do niego, że jako rzecznik prasowy MONARu jest jego żywą wizytówką i że powinien się odchudzać (Maciek był bardzo drobnej budowy ciała). Po śmierci Kotana Maciek nie potrafił się pozbierać. Wcześniej miał problemy z alkoholem i teraz niestety znów zaczął często zaglądać do kieliszka. Znów znalazł sie na ulicy, znajomi próbowali go ratować, ale Maciek bardziej od życia szukał zapomnienia. Grał doskonale na gitarze i perkusji, tworzył teksty i komponował do nich muzykę. Będąc na ulicy korzystał z czytelnianych bibliotek , gdzie miał dostęp do darmowego internetu i zapraszał znajomych do swojego wirtualnego domu, jak nazywał stronę, www, gdzie można znaleźć jego piosenki i zdjęcia. Ostatni koncert zagrał w Rokitnie k. Błoni. W rocznicę śmierci KOTANa zagrał dla "uczniów Marka Kotańskiego", a także biednych, którzy przyszli w tym dniu po przygotowane dla nich paczki i zatrzymali się, by posłuchać Maćka. Maciek zginął tragicznie na torach kolejowych 10 września 2006 r., ale wciąż można się z nim spotkać w jego wirtualnym domu. Przyjdźcie. Maciek zaprasza. www.m-michalski.republika.pl " - Miszka .

  Kampania Walki z Głodem - dożywianie

  Piątek 13 października nie był pechowy. Wręcz przeciwnie - tego dnia po raz pierwszy Stowarzyszenie MONAR rozpoczęło kampanię na rzecz walki z niedożywieniem. W dwóch miejscach w Warszawie (a w wielu na terenie całego kraju) rozdawano przygotowane paczki żywnościowe (makaron, chleb, mąka, cukier, czasem ciastka i cukierki dla maluchów) i częstowano ciepłym posiłkiem tych, którzy mieli na to ochotę.

  "Przychodziły całe rodziny, wiele z nich z małymi dziećmi" - powiedziała Scholastyka śniegowska, koordynator kampanii z ramienia Stowarzyszenia MONAR. -"Nie dociekamy, czy ktoś jest z rodziny patologicznej, czy po prostu nie ma pieniędzy. Nie obawiam się stwierdzenia, że wszyscy, którzy w tym dniu skorzystali z pomocy Monaru, na pewno tego potrzebowali". Szacujemy, że w samej Warszawie pomogliśmy ok. 1000 osobom, także dzieciom. Stowarzyszenie MONAR z biedą walczy cały rok, dożywiając i pomagając osobom bezdomnym czy uzależnionym. Ta kampania to symboliczny gest, zwracający uwagę na to, że problem głodu nadal istnieje. Dziennikarze pytali, czy tędy droga, czy nie lepiej dawać wędkę zamiast ryby. -"Dawanie wędki jest absolutnie optymalne, ale istnieje rzesza ludzi, którym trzeba dać rybę, bo bez tego nie przeżyją" - mówi Anna Kossak z naszego Stowarzyszenia. - "Człowieczeństwo polega m.in. na tym, że do słabszego, niezaradnego, potrzebującego pomocy (z różnych powodów) wyciąga się dłoń".

  Wszystkie ośrodki biorące udział w Kampanii Walki z Głodem jednomyślnie stwierdziły, że takie działania są potrzebne i cieszą się, że mogły się przyłączyć. Akcję zrobiliśmy po raz pierwszy, ale już wiemy, że nie ostatni.

  Warszawa, ul. Kijowska przy dworcu Wschodnim - polowe kuchnie, zapach bigosu i grochówki oraz sterylnie białe ubrania i rękawiczki robiły wrażenie. "Pomagać należy godnie" - powiedział Bolesław Sameryt, kierownik noclegowni przy ul. Kijowskiej.
  Gdy tylko odjechali dziennikarze z kamerami, natychmiast ustawiła się kolejka po zupę, bigos i paczki. Zbigniew Wizner (kierownik Monar-Markot w Grzędach) i Bolesław Sameryt postanowili przywieźć stoły i krzesła, aby ludzie mogli wygodnie zjeść.
  Rozdawanie paczek i dożywianie było zbiorowe, ale każdy, kto chciał pożalić się na swój los, mógł liczyć na wysłuchanie. Wielu z tego skorzystało (na zdjęciu po prawej: Scholastyka śniegowska wysłuchała historii życia byłego żołnierza służącego kiedyś w marynarce wojennej).
  Ul. Puławska przy Rzymowskiego to adres noclegowni, ale też drugi punkt w Warszawie, w którym rozdawano paczki i częstowano ciepłym posiłkiem. Kolejka była długa, nikt nie odszedł z pustymi rękoma.

  Pułtuskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR - MARKOT bardzo starannie przygotowało się do Kampanii Walki z Głodem. Dyrektor Tadeusz Górowski zaprosił do współpracy Wójta Gminy Świercze - pana Adama Misiewicza, oraz Proboszczów tamtejszych parafii: ks. Andrzeja Kucharczyka i ks. Sławomira Karłowicza. Akcja rozdawania paczek była prowadzona po mszach w Klukowie i Strzegocinie. Żywność pochodziła z Banku Żywności SOS i zbiórki w warszawskich hipermarketach.

  Organizatorzy rozdawnictwa paczek (od lewej): Dyrektor PCPB MONAR - MARKOT Tadeusz Górowski, wolontariuszki Arleta Niesłuchowska i Danuta Kubaszewska, Ksiądz Proboszcz Sławomir Karłowicz, Wójt Gminy Świercze Adam Misiewicz.

  Z pomocy korzystały całe rodziny, niektóre wielodzietne.

  Rozdawnictwo paczek w Ośrodku MONAR - MARKOT w Tuchowie


        Z okazji Dnia Walki z Głodem w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych
  MONAR-MARKOT w Wałbrzychu udzielana była pomoc w formie dożywiania oraz
  wydawania paczek żywnościowych ( chleb, mleko, masło, serki topione,
  kiełbasa, ryby, zupy itp.) Z pomocy tej skorzystało ok. 150 osób z Wałbrzycha
  i 15 osób z małych miejscowości pod Wałbrzychem.
         W ciągu roku z naszej pomocy w formie dożywiania i wydawania paczek
  korzysta ok. 56 osób tygodniowo. Są to całe rodziny, ludzie samotni oraz
  osoby w podeszłym wieku które, znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i
  materialnej.
   

  Konkurs "Barwy Wolontariatu"

  Pobierz PDF ze szczegółami

  Kampania Walki z Głodem

  W tym roku dochód z V koncertu "Dzień Kotana - Daj siebie innym" zostanie przeznaczony na stworzenie Domu Ciepła, a także na dożywianie głodnych dzieci. Cieszymy się, że koncert był początkiem większej całości. W tym roku Stowarzyszenie MONAR po raz pierwszy zorganizuje Kampanię Walki z Głodem. 13 października br. w okolicy warszawskiego dworca wschodniego będziemy rozdawać żywność, a 16 pazdziernika - w światowy Dzień Żywienia i Walki z Głodem - odbędzie się konferencja naukowa dot. Walki z ubóstwem i niedożywieniem. Czy wiesz, że:

  • Co 3,6 sekundy na świecie ktoś umiera z głodu.
  • Ok. 815 milionów ludzi w świecie cierpi głód i niedożywienie.
  • 1/12 ludzi na świecie choruje z niedożywienia, w tym 160 milionów dzieci poniżej piątego roku życia (FAO).
  • Według światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 1/3 ludności świata jest niedożywiona, a 1/3 głoduje.
  • Aby pokryć niezaspokojone potrzeby świata w zakresie higieny i żywności, wystarczy 13 miliardów dolarów - tyle, ile ludzie w USA i Unii Europejskiej wydają, co roku na perfumy.
  • Co roku umiera z głodu 15 milionów dzieci.
  • Ok. 183 milionów dzieci waży mniej, niż powinny w swoim wieku.
  • Za cenę jednego pocisku rakietowego szkoła pełna głodnych dzieci mogłaby przez 5 lat wydawać codzienny ciepły posiłek.

   

  16.10.2006 - poniedziałek godz. 10.00- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, sala im. A. Bączkowskiego, Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5 konferencja pod hasłem: "Jak współdziałać aby ograniczyć zjawisko głodu i niedożywienia w Polsce". Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Minister Pracy i Polityki Społecznej p. Anna Kalata

  • 10.00-10.20 - rozpoczęcie konferencji - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Stowarzyszenie MONAR i Rada Opiekuńcza ds. Bezdomności przy prezydencie m.st. Warszawy;
  • 10.20-11.00 - "Głód i niedożywienie na świecie i w Polsce" p. dr. Joanna Staręga-Piasek - dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych;
  • 11.00-11.40 - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" p. Krystyna Wyrwicka - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
  • 11.40-12.10 - "Dobre praktyki na rzecz ograniczania głodu i niedożywienia" wystąpienie przedstawicieli z województwa podkarpackiego;
  • 12.10-12.40 - "Dobre praktyki na rzecz ograniczania głodu i niedożywienia" wystąpienie przedstawicieli z województwa warmińsko-mazurskiego;
  • 12.40-13.00 - przerwa;
  • 13.00-15.00 - / po 25 min dla NGO/ "Jak my to robimy - działania organizacji pozarządowych na rzecz pomocy najuboższym" wystąpienia przedstawicieli wybranych organizacji pozarządowych:
   • Federacja Polskich Banków Żywności - Marek Borowski,
   • WRZOS - Jacek Stryk;
   • PKPS - Ewa Kuryliszwili;
   • Caritas Polska - ks. Zbigniew Sobolewski;
   • Stowarzyszenie MONAR - Robert Gajewski;
  • 15.00-15.10 - przerwa;
  • 15.10-15.50 - dyskusja;
  • 15.50-16.00 - podsumowanie i zakończenie konferencji

  Dzień Kotana - podsumowanie V koncertu

  1 pazdziernika 2006 r. na warszawskim placu Defilad zebrało się ok. 10 tys. ludzi, by wziąć udział w charytatywnym koncercie na rzecz potrzebujących dzieci. Atmosfera była gorąca, serca ludzi otwarte, a chwilowa ulewa i burza z piorunami nie zepsuła nastrojów i chęci do zabawy. Zebrani podzielili się chlebem, który podarowała nam piekarnia ze Strzegocina, a jak co roku przywiózł pan Tadeusz Górowski, dyrektor Pułtuskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT. świetnie spisały się dzieci z monarowskiej Bajki, które z dużym animuszem i zaangażowaniem zapowiadały występy artystów. "Nie mamy jeszcze końcowego podliczenia pozyskanych środków, ale wiemy, że będzie to ponad 170 tys. zł. Wszystkim gorąco dziękujemy" - powiedziała Jola Koczurowska, przewodnicząca Stowarzyszenia MONAR. Ze sceny dziękowała artystom, organizatorom, sponsorom i patronom koncertu. Miło nam było zaprosić na scenę pana Marka Beroud - dyrektora Vattenfall Heat Poland, który reprezentował głównego dobroczyńcę naszego stowarzyszenia. Wystąpiło ponad 30 zespołów i piosenkarzy (w tym dwa zespoły monarowskie), do wpłat zachęcali znani dziennikarze z różnych mediów. Cieszymy się bardzo, że ten koncert jest początkiem większej całości: 13 października nasze Stowarzyszenie po raz pierwszy rozpocznie Kampanię Walki z Głodem (w tym dniu przy dworcu Wschodnim będzie rozdawana żywność; 16 października - w światowy Dzień Żywienia i Walki z Głodem - odbędzie się konferencja naukowa nt. walki z ubóstwem i niedożywieniem), a w grudniu program pierwszy Polskiego Radia wesprze cel koncertu (stworzenie Domu Ciepła w Nasielsku i dożywianie dzieci) swoją akcją charytatywną "Choinki Jedynki".

  Dzieci z Centrum Samotnej Matki z Dzieckiem "Bajka" z ochotą włączyły się w prowadzenie koncertu (na zdjęciu z Jolą Koczurowską, przewodniczącą Monaru).

  prowadzący koncert Robert Leszczyński był pod wrażeniem zapowiedzi małych konferansjerów.

  Ania Wyszkoni z zespołem Łzy swoim występem rozpoczęła koncert, a potem z dużą sympatią i wdziękiem rozdawała autografy i fotografowała się z fanami (tu: z naszymi małymi konferansjerami).

  Jeden z monarowskich zespołów: Czarne Smoki...

  ...i drugi: P-13.

  Pan Marek Beroud, dyrektor Vattenfall Heat Poland, z Anią Kossak, specjalistką ds. PR Stowarzyszenia Monar

  Agata Młynarska z chłopcami z Bajki

  Dzięki opiekunkom, które przyjechały razem z dziećmi, zapowiedzi szły bez żadnych zakłóceń. Perfect z Grzegorzem Markowskim zakończył V koncert "Dzień Kotana - Daj siebie innym..."

  Konferencja prasowa - "Dzień Kotana - Daj siebie innym..."

  27 września br., w warszawskim klubie Tygmont, producent koncertu Kotana - TVP 3 - zorganizował konferencję prasową, na którą zaprosił partnerów przedsięwzięcia (RDC, Biuro Promocji Miasta, Stowarzyszenie MONAR). Spotkanie prowadziła Miłka Skalska i Robert Leszczyński - oni także będą prowadzić koncert, który odbędzie się 1 pazdziernika br. na warszawskim Placu Defilad. Zaczynamy o godz. 16.00.

  "Problem głodu to nie tylko problem czysto ekonomiczny i społeczny - to także a może przede wszystkim problem moralny, który nakazuje nam podejmować odpowiednie kroki zmierzające do zmniejszenia jego skali i przeciwdziałania jego powstawaniu" - mówi przewodnicząca Stowarzyszenia MONAR Jolanta Łazuga-Koczurowska.

  Zarówno organizatorzy, jak i prowadzący podkreślali wyjątkowość tego wydarzenia, jakim jest coroczny Dzień Kotana. Podkreślona została solidarność mediów - w czasie koncertu na scenie wystąpią osoby związane z różnymi mediami, które łączy wspólny cel: czynienie dobra.

  W tym roku dochód z V koncertu "Dzień Kotana-Daj siebie innym..." przeznaczymy na pomoc niedożywionym dzieciom oraz na stworzenie Domu Ciepła w Nasielsku, gdzie dzieci otrzymają wsparcie w takim zakresie, w jakim będą tego potrzebowały.

  Według badań UNICEF co ósme dziecko w Polsce żyje w nędzy, a niedożywionych jest ponad 30%.

  1/3 polskich dzieci jest niedożywiona i regularnie niedojada, a czasami nawet głoduje.

  Z badań GUS wynika, że 16 proc. dzieci żyje w rodzinach, gdzie poziom dochodów jest niższy od poziomu gwarantującego minimum egzystencji. Socjologowie nazywają to zjawisko juwenalizacją biedy: tam, gdzie zle jest dorosłym, dzieciom jest zawsze o wiele gorzej. Badacze zjawiska podkreślają, że w Polsce dorasta już trzecie pokolenie dzieci żyjących w tzw. biedzie dziedziczonej, gdzie niedostatkowi towarzyszy brak zaradności życiowej i konieczności zmiany oraz duża bierność.

  Nie jest to działanie jednorazowe. W pazdzierniku Stowarzyszenie MONAR pod patronatem Rady Opiekuńczej ds. Bezdomności przy prezydencie M.st. Warszawy organizuje Kampanię Walki z Głodem. Planujemy zorganizowanie konferencji naukowej nt. zwalczania zjawiska głodu i ubóstwa w Polsce oraz rozdawnictwo żywności w różnych miastach na terenie całej Polski. Szacuje się, że na świecie głoduje około miliarda ludzi.

  Według światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

  • 1/3 ludności świata jest niedożywiona, 30% z tego głoduje;
  • Ok. 160 milionów dzieci jest niedożywiona, a 1/3 głoduje;
  • Co 3,6 sekundy na świecie umiera ktoś z głodu;
  • Co roku umiera z głodu 15 milionów dzieci;
  • Około 183 milionów dzieci waży mniej niż powinny w swoim wieku.

  Z danych UNICEF wynika, że w biedzie żyje aż 13 proc. polskich dzieci - najwięcej na Warmii, Mazurach i w woj. świętokrzyskim. Niektóre organizacje podają, że tych dzieci jest 10-25%. Socjologowie podkreślają, że biedne dzieci to najbardziej bezradna klasa społeczna w Polsce: nie chodzą na wybory, więc nie trzeba się z nimi liczyć. Najmłodsi nie głosują, nie demonstrują, nie wysuwają roszczeń i dorastają w mało radosnym dzieciństwie.

  Wszyscy zebrani czują obecno?ć Kotana. Od lewej: Artur Gadowski - IRA, Agnieszka Makarowska - Radio dla Ciebie, Aleksandra Zawłocka - TP S.A. Oddział w Warszawie, Krzysztof Konarzewski - Biuro Promocji Miasta, Jolanta Koczurowska - Stowarzyszenie MONAR.

  Prowadzący spotkanie i koncert: Miłka Skalska i Robert Leszczyński.

  Dorota Szpetkowska - reżyser koncertu i Jola Koczurowska - przewodnicząca Monaru.

  Całość wpływów zostaje przekazna na cel akcji.

  Serwis SMS
  Numer sms: 72 800, hasło: Kotan

  aktywny od 1 pazdziernika
  koszt wysłania smsa: 2 zł / 2,44 zł VAT

  Linia charytatywna Telekomunikacji Polskiej
  numer: 0-400-107-400
  aktywna od 25 września do 2 pazdziernika
  opłata za połączenie 1,16 zł / 1,42 zł VAT
  Nasze połączenie trwa 20 sek. (podziękowania od Miłki Skalskiej w imieniu organizatorów)

  Aby nie sięgały po narkotyki - współpraca szkoły i domu

  ...ABY NIE SIĘGAŁY PO NARKOTYKI - WSPÓŁPRACA SZKOŁY I DOMU" - pod takim tytułem w dniach 25-27 września br. odbył się pierwszy cykl szkoleniowy, w którym wzięli udział nauczyciele i pedagodzy z warszawskich szkół na Pradze, realizujący kampanię "Bliżej siebie-dalej od narkotyków".

  Narkomania zatacza coraz szerszy krąg. W tej chwili nie ma środowiska czy grupy społecznej, o której moglibyśmy powiedzieć, że nie ma w niej narkotyków.

  Wydział ds. Uzależnień w Biurze Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy szacuje, że w samej stolicy ponad 110 tys. osób sięga po narkotyki!

  Łatwo powiedzieć: bądz blisko dziecka. Ale jak to zrobić? Kampanie medialne dotykają problemu, ale go nie rozwiązują. Chcemy uczyć dorosłych, jak być blisko dziecka, by nie miało potrzeby sięgnięcia po narkotyk" - mówi Jolanta Łazuga-Koczurowska, przewodnicząca Stowarzyszenia MONAR.

  Z tą myślą przewodnicząca MONARu - psycholog, terapeuta, kierownik pierwszego ośrodka dla dzieci i młodzieży z problemem narkotykowym w Gdańsku - stworzyła specjalny program szkoleniowy dla nauczycieli i pedagogów, którzy mają kontakt nie tylko z dziećmi, ale także z ich rodzicami.

  Program wprowadza w problematykę współpracy szkoły z rodzicami w obszarze profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych. Warsztat pozwala nauczycielom i pedagogom poznać proste sposoby budowania relacji z rodzicami, przygotować i prowadzić spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami na temat zapobiegania uzależnieniom.

  Pewne rzeczy wydają się oczywiste, ale są takie, które zaskakują.

  Jola Koczurowska chętnie się dzieli swoją wiedzą nt. profilaktyki uzależnień.

  Warsztat składa się z modułów: Bliżej dziecka - co to znaczy ?- uwrażliwia nauczyciela na potrzeby rozwojowe dziecka, daje podstawy budowania "profilaktycznej" relacji z dzieckiem, uczy rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, przygotowuje wstępnie do podejmowania kontaktu interwencyjnego. Jest to podstawa skutecznej profilaktyki; Zrozumieć rodzica...- moduł ten pozwala na bazie własnych doświadczeń zidentyfikować wychowawczy potencjał rodzica, uświadomić sobie niepokoje, trudności i ograniczenia rodziców w kwestiach związanych z narkotykami, obalić mity i wypracować konstruktywny model budowania więzi z rodzicami - czyli to, co musi wiedzieć, rozumieć i umieć nauczyciel, aby skutecznie współpracować z rodzicami; Narkotyki - wspólna sprawa: jak rozmawiać z rodzicami o dzieciach i narkotykach - ćwiczenie praktycznych umiejętności pozwalających na indywidualną pracę z rodzicami dot. współpracy wychowawczej w zakresie zapobiegania uzależnieniom: sposoby komunikacji z rodzicami, sposoby nawiązywania kontaktu quasi - terapeutycznego; Narkotyki - wspólna sprawa : jak prowadzić zajęcia profilaktyczne z rodzicami - ta część zajęć poświęcona jest opracowaniu scenariusza spotkania z rodzicami na temat narkotyków metodami aktywnymi i obejmuje: wzrost kompetencji rodzicielskich, sposoby reagowania na sytuacje kryzysowe dziecka oraz komunikacja emocjonalna jako podstawa skutecznego oddziaływania rodzicielskiego. Sposób realizacji - metody aktywne (wykorzystywanie doświadczenia indywidualnego, gry symulacyjne, praca w zespołach.

  Aby nie sięgały po narkotyki - współpraca szkoły i domu

  Aby nie sięgały po narkotyki - współpraca szkoły i domu - to cykl szkoleń dla nauczycieli i pedagogów szkolnych. Narkomania zatacza coraz szerszy krąg. W tej chwili nie ma środowiska czy grupy społecznej, o której moglibyśmy powiedzieć, że nie ma w niej narkotyków. Wydział ds. Uzależnień w Biurze Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy szacuje, że w samej stolicy ponad 110 tys. osób sięga po narkotyki!

  "Łatwo powiedzieć: bądź blisko dziecka. Ale jak to zrobić? Kampanie medialne dotykają problemu, ale go nie rozwiązują. Chcemy uczyć dorosłych, jak być blisko dziecka, by nie miało potrzeby sięgnięcia po narkotyk" - mówi Jolanta Łazuga - Koczurowska, przewodnicząca Stowarzyszenia MONAR.

  Z tą myślą przewodnicząca MONARu - psycholog, terapeuta, kierownik pierwszego ośrodka dla dzieci i młodzieży z problemem narkotykowym w Gdańsku - stworzyła specjalny program szkoleniowy dla nauczycieli i pedagogów, którzy mają kontakt nie tylko z dziećmi, ale także z ich rodzicami. Program wprowadza w problematykę współpracy szkoły z rodzicami w obszarze profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych. Warsztat pozwala nauczycielom i pedagogom poznać proste sposoby budowania relacji z rodzicami, przygotować i prowadzić spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami na temat zapobiegania uzależnieniom.

  Pierwszy cykl szkoleniowy odbędzie się w dniach 25 - 27 września 2006 r. w Warszawie, ul. Walecznych 59 (budynek OPS), w godz. 9.00. - 16.00. Wezmą w nim udział nauczyciele z warszawskich szkół na Pradze, realizując kampanię "Bliżej siebie - dalej od narkotyków".

  Warsztat składa się z modułów: Bliżej dziecka - co to znaczy ? - uwrażliwia nauczyciela na potrzeby rozwojowe dziecka, daje podstawy budowania "profilaktycznej" relacji z dzieckiem, uczy rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, przygotowuje wstępnie do podejmowania kontaktu interwencyjnego. Jest to podstawa skutecznej profilaktyki; Zrozumieć rodzica...- moduł ten pozwala na bazie własnych doświadczeń zidentyfikować wychowawczy potencjał rodzica, uświadomić sobie niepokoje, trudności i ograniczenia rodziców w kwestiach związanych z narkotykami, obalić mity i wypracować konstruktywny model budowania więzi z rodzicami - czyli to, co musi wiedzieć, rozumieć i umieć nauczyciel, aby skutecznie współpracować z rodzicami; Narkotyki - wspólna sprawa: jak rozmawiać z rodzicami o dzieciach i narkotykach - ćwiczenie praktycznych umiejętności pozwalających na indywidualną pracę z rodzicami dot. współpracy wychowawczej w zakresie zapobiegania uzależnieniom: sposoby komunikacji z rodzicami, sposoby nawiązywania kontaktu quasi - terapeutycznego; Narkotyki - wspólna sprawa : jak prowadzić zajęcia profilaktyczne z rodzicami - ta część zajęć poświęcona jest opracowaniu scenariusza spotkania z rodzicami na temat narkotyków metodami aktywnymi i obejmuje: wzrost kompetencji rodzicielskich, sposoby reagowania na sytuacje kryzysowe dziecka oraz komunikacja emocjonalna jako podstawa skutecznego oddziaływania rodzicielskiego. Sposób realizacji - metody aktywne (wykorzystywanie doświadczenia indywidualnego, gry symulacyjne, praca w zespołach

  Daj siebie innym... V Koncert Kotana

  Już po raz piąty spotkamy się na warszawskim Placu Defilad. W tym roku gramy na Dom Ciepła w Nasielsku, który powstanie z myślą o wszystkich tych dzieciach, które potrzebują pomocy. Wysyłając sms pod nr 72 800 (2 zł + VAT) lub dzwoniąc pod nr 0 400 107 400 pomagasz zebrać środki, bez których realizacja tej jakże potrzebnej placówki nie byłaby możliwa. "Marzenia niektórych dzieci są bardzo proste: chcą w spokoju odrabiać lekcje, mieć przyjaciół, zjeść posiłek. Z pomocą ludzi o otwartych sercach będziemy mogli je zrealizować" - powiedziała Jolanta Łazuga - Koczurowska, przewodnicząca Stowarzyszenia MONAR.

  Serdecznie zapraszamy na Plac defilad w niedzielę 1 pazdziernika br. Zaczynamy grać o godz. 16.00. Mamy nadzieję, że atmosfera będzie gorąca, a serca ludzi dobrej woli jak zawsze otwarte.

  Lista zespołów na imprezę Dzień KOTANA w dniu 1 pazdziernika 2006

  1. 69
  2. Big Stars
  3. Biscuit
  4. Blue Cafe
  5. Bracia
  6. Button Hackers
  7. Chojnacki
  8. COMA
  9. De Mono
  10. Edyta Górniak
  11. Ewelina Flinta
  12. Golden Life
  13. IRA
  14. Kasia Cerekwicka
  15. Kasia Kowalska
  16. Krzysztof Jaryczewski - JARY BAND
  17. Krzysztof Kiljański
  18. Łzy
  19. Maciej Silski
  20. Marcin Rozynek
  21. Marysia Sadowska
  22. Mietek Szcześniak (plus duet z Pauliną Przybysz)
  23. Negatyw
  24. Perfect
  25. Piasek
  26. PIN
  27. PtakY
  28. Reni Jusis
  29. Sebastian Piekarek
  30. Sofa
  31. Szymon Wydra & Carpe Diem
  32. Pilichowski Band
  33. Zakopower
  34. Revolucja

  MONAROWISKO 2006 - integracja, wspólnota, zabawa (9-10 września)

  Ponad 1200 osób przyjechało do Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bliźniemu w Rożnowicach, które jest organizatorem Międzynarodowego Spotkania Społeczności Terapeutycznych MONAROWISKO - 2006.

  Byliśmy bardzo mile zaskoczeni, gdyż większość zaproszonych VIP-ów zaszczyciła nas swoją obecnością: Senator Rzeczpospolitej Polskiej - Pan Mieczysław Augustyn, V-ce Przewodnicząca Rady Miasta Poznania - Pani Joanna Paprzycka, Pani Lidia Dudziak, Pan Krzysztof Mączkowski, Prezydenci Miast Poznania i Piły - Pan Ryszard Grobelny i Pan Zbigniew Kosmatka, Starosta Powiatu Obornickiego - Antoni Żuromski, Burmistrz Gminy Rogoźno - Pan Bogusław Janus, Pani Dyrektor z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii - Małgorzata Maresz, Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego - Pan Marek Daniel, a także Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania - Pani Dorota Potejko. Wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele firm, które wspierały nas rzeczowo i duchowo: Pani Mariola i Pan Paweł Judkowiak - Spółka BUDMAR Centrum Klinkieru, Pan Bogdna Sliwa - PROFI Sp. z o.o., Pan Marcin Wojtaszek - Spółka LHOTSE, Pan Michał Szymański - MONOLIT Budowa ścian wspinaczkowych, Pan Marek Tarnowski z firmy SOLID LOGISTICS.

  Po zakończeniu części oficjalnej ( w której uczestniczyło ok. 1800 osób) podczas której przedstawiono Społeczności (ponad 40), delegacja Społeczności wciągnęła flagę MONARu.

  O godz. 12 w sobotę wręczone zostały statuetki "Serce za Serce", które są wyrazem podziękowania osobom wspierającym działalność Stowarzyszenia MONAR, wykazującym się głębokim zrozumieniem dla problemów ludzkich i służącym pomocą w ich rozwiązywaniu.

  Po ceremonii odbyła się konferencja prasowa z udziałem Jolanty Łazugi-Koczurowskiej - Przewodniczącej Zarządu Głównego MONAR, Marka T. Stefaniaka - Przewodniczącego Zarządu Województwa Wielkopolskiego Stowarzyszenia MONAR oraz dwóch pacjentów Ośrodków MONARu z Rożnowic i z Łodzi, którzy tego dnia ukończyli leczenie.

  W tym samym czasie odbywały się eliminacje rozgrywek sportowych: piłka nożna (14 drużyn), siatkówka (16), piłka uliczna (18), festiwal teatrów przygotowany przez społeczności terapeutyczne, poezja śpiewana, pokazy rycerskie, kabarety oraz warsztaty rzeźbiarskie.

  Kulminacyjnym punktem imprezy była ceremonia zakończenia terapii przez 17 osób reprezentujących różne społeczności MONARu. Gdybyśmy chcieli uhonorować wszystkie osoby, które właśnie kończą leczenie, to nie starczyłoby dnia, gdyż jest ich około 100. Ceremonię zakończył "Fire Show", przygotowany przez społeczność z Gdańska.

  Czas szybko mijał, nim zdążyliśmy się obejrzeć - nastał wieczór, a wraz z nim ZABAWA, czyli koncerty ( w tym koncert dedykowany ludziom MONARu), karaoke, itd. Dla osób ceniących sobie spokój, jako alternatywę, organizatorzy przygotowali wieczór filozoficzny, tj. rozmowy nocą. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

  10.09.2006r.

  Już od samego rana odbywały się finały rozgrywek sportowych, festiwal teatrów, w tym pokaz Tai Chi, koncerty zespołów Społeczności, oraz warsztaty aktywności twórczej. Te ostatnie to głównie rozmowy na temat poezji...

  Seminarium na temat "MONAR Przyszłości", prowadziła przez Przewodniczącą Zarządu Głównego MONAR - Jolantę Łazugę-Koczurowską. Popołudniu odbyło się wręczenie dyplomów za udział w rozgrywkach sportowych:

  Patron medialny

  Piłka Nożna Uliczna:
  I miejsce - Ośrodek "Kębliny"
  II miejsce - Ośrodek "Dębowiec"
  III miejsce - Ośrodek "Nowolipsk"

  Piłka Nożna:
  I miejsce - Ośrodek "Gdańsk Matarnia"
  II miejsce - Ośrodek "Wyszków"
  III miejsce - ex aequo Ośrodek "Rożnowice"(Humski) i Ośrodek "Majdan Kozic Dolnych"

  Siatkówka:
  I miejsce - Ośrodek "Marianówek"
  II miejsce - Ośrodek "Sokolniki"
  III miejsce - Ośrodek "Kębliny"

  Pan Marek Tarnowski z firmy SOLID LOGISTICS wręczył także drużynie z Ośrodka "Dębowiec" puchar FAIR PLAY za sportową postawę i ducha walki.

  Na zakończenie MONAROWISKA organizatorzy przygotowali Koncert Zespołu THE PICKERS i Gwiazd HIP-HOPu, tj. WBU, ZDN, Owal, Doniu, Liber oraz zaproszony przez nich VITO.

  Każdy znalazł coś dla siebie, szkoda tylko, że nie można było uczestniczyć we wszystkich atrakcjach, gdyż wiele rzeczy działo się jednocześnie.

  Rożnowice News - pobierz PDF

  Marek Stefaniak - przewodniczący Zarządu Województwa Wielkopolskiego Stowarzyszenia MONAR - główny organizator tegorocznego Monarowiska

  Bawiliśmy się do póznej nocy. Artyści bardzo się starali, publiczność dopisała

  Jedną z atrakcji były zawody sportowe. Piłka uliczna skupiła najwięcej drużyn

  Audyt zewnętrzny w Stowarzyszeniu MONAR

  Dział Księgowości informuje Państwa, iż w dniach od 03.07.2006 do 25.08.2006 odbyło się badanie zbiorczych sprawozdań finansowych za lata 2004 i 2005 przez audytora zewnętrznego - Kancelarię Biegłego Rewidenta "Konrad" z siedzibą w Elblągu.

  Audyt zewnętrzny za dwa kolejne lata kosztował Stowarzyszenie 70.000,00 zł. netto + 22% VAT = 85.400,00 zł. Stowarzyszenie uzyskało dwie pozytywne opinie niezależnego Biegłego Rewidenta odnośnie przeprowadzonych badań.

  Audyt zewnętrzny przeprowadzono z uwagi na konieczność posiadania opinii biegłego rewidenta, wymaganej przez instytucje publiczne polskie i międzynarodowe, finansujące działalność statutową Stowarzyszenia.

  Monarowisko 2006

  W dniach 8 - 9 września 2006 r. (sobota-niedziela), na terenie Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Rożnowicach, odbędzie się Międzynarodowe Spotkanie Społeczności Terapeutycznych MONAROWISKO 2006.

  Główną ideą tak ogromnego przedsięwzięcia (ponad 2 tys. osób z różnych stron Europy) jest integracja środowisk terapeutycznych niosących pomoc osobom z problemem narkotykowym, promocja życia wolnego od narkotyków, umocnienie w wierze i nadziei wszystkich tych, którzy podjęli trud walki o własne życie. Impreza ta będzie także okazją do wspólnej zabawy, prezentacji dorobku artystycznego polskich społeczności terapeutycznych, rozgrywek sportowych, koncertów i występów teatralnych. Do dyspozycji grup artystyczno-twórczych oddane będą dwie sceny, na których na przemian będą prezentowały się teatry, zespoły muzyczne i inne formy twórczości. Każdego dnia wieczorem na scenie głównej będą występować zaproszeni goście.

  Podczas spotkania będziemy dyskutować na temat etyki zawodowej, filozofii pomagania oraz przyszłości ruchu społeczności terapeutycznych w Polsce i na świecie. Głównym punktem imprezy będzie ceremonia zakończenia terapii przez około 30 osób, reprezentujących wszystkie społeczności MONARU.

  Zaplanowaliśmy także ceremonię wręczenia statuetek "Serce za Serce". Są one wyrazem wdzięczności dla osób wspierających działalność Stowarzyszenia MONAR, wykazujących się głębokim zrozumieniem dla problemów ludzkich i służących pomocą w ich rozwiązywaniu.

  Pobierz Program

  Patroni medialni:

  STOWARZYSZENIE MONAR WIELKOPOLSKIE CENTRUM POMOCY BLIŹNIEMU
  DOMY READAPTACJI SPOŁECZNEJ DLA OSÓB BEZDOMNYCH, UZALEŻNIONYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ MATEK Z DZIEĆMI
  ROŻNOWICE - POZNAŃ - PIŁA - ŁÓDZ k/Stęszewa - GOŚCIEJEWO
  ROŻNOWICE 33; 64-610 ROGOŹNO skr. poczt. 3
  tel. 067 26 10 678, fax 067 26 10 884
  www.monar-markot.poznan.pl
  e-mail: info@monar-markot.poznan.pl

  Statuetki "Czyste Serce" rozdane w Kielcach

  Nagroda jest hołdem dla Marka Kotańskiego, założyciela Ruchu Czystych Serc. Kilka lat temu, będąc w Kielcach, zaproponował, aby w szczególny sposób uhonorować osoby, instytucje i organizacje, które skupiają się na tym, aby młodzież była wolna od narkotyków i alkoholu, równocześnie wspierając dorosłych w walce z nałogami. Od 2003 roku kryształowe statuetki wręcza wojewoda świętokrzyski.

  - Dajecie wiele pięknych chwil tym, którzy ich potrzebują. Pokazujecie im zupełnie inne możliwości, dając przykład jak zerwać z uzależnieniem - powiedział podczas uroczystości wojewoda świętokrzyski Grzegorz Banaś.

  Wojewoda świętokrzyski Grzegorz Banaś (niestety tyłem, ale trzymający dobrze widoczną statuetkę kryształowego serca) wręcza nagrodę pani Renacie Segiecińskiej, która dostała ją za całokształt działań na rzecz dzieci i młodzieży oraz za zjednoczenie organizacji pozarządowych z woj. świętokrzyskiego, zajmujących się profilaktyką uzależnień.

  Osoby wyróżnione:

  ks. prof. Jan śledzianowski -od lat prowadzi działalność duszpasterską i naukową, zwracając nią uwagę różnych środowisk na występujące wśród dzieci i młodzieży zagrożenia związane z uzależnieniami;

  Renata Segiecińska - przez wiele lat pracowała z młodzieżą jako komendant Hufca ZHP w Kielcach, a później kierując Domem Dziecka "Kamyk". Dzięki jej zaangażowaniu organizowane są świętokrzyskie Dni Profilaktyki;

  Sławomir Grzesik - nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 10 w Kielcach, dał się poznać jako doskonały wychowawca i opiekun młodzieży, której potrafi przekazać swoją pasję do piłki nożnej.

  Urzędy i instytucje z "Czystymi Sercami":

  Gmina Stąporków - nagrodę odebrał burmistrz Stąporkowa Edmund Wojna. Na jej terenie działa ośrodek dla bezdomnych Markot, niedługo będzie funkcjonował także ośrodek Monaru dla osób wychodzących z uzależnienia;

  Zgromadzenie ojców Salezjanów -kryształowe serce odebrał ks. Marek Ledwożyw. Od kilkunastu lat działające przy zgromadzeniu Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Salos Cortile w Kielcach wychowuje kolejne pokolenia młodzieży przez sport i zabawę;

  Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie" - przeciwdziała uzależnieniom przez pracę w środowisku szkolnym i rodzinnym. W klubach "Wolna Strefa" opiekę i pomoc znajduje młodzież, która rozwija tam swoje pasje. Nagrodę wojewoda przekazał właśnie uczestnikom zajęć;

  świętokrzyski Klub Abstynenta "Raj" - oprócz profilaktyki uzależnień organizuje zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci, prowadzi świetlicę środowiskową zapewniając młodzieży opiekę i pomoc w nauce. W imieniu "Raju" nagrodę odebrały dzieci biorące udział w klubowych zajęciach;

  Klub Karate Kyokushin - nagrodę odebrał sensej Krzysztof Borowiec. Kielecki klub od wielu lat jest organizatorem letniej i zimowej Akademii Karate. Zajęcia te kształtują nie tylko ciało, ale i charakter. W całym województwie z młodzieżą pracuje około 40 trenerów;

  Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach - nagrodę odebrała Irena Dragan, dyrektor "Kubusia". W swoich przedstawieniach "Podwórko marzeń" i "Tajemne znaki" porusza problemy współczesnego życia, ucząc dzieci, jak bezpiecznie poruszać się po świecie pełnym zagrożeń.

  Wakacje bez ćpania - podsumowanie akcji

  Wakacje się skończyły, dobiegła końca także tegoroczna akcja "Wakacje bez ćpania", która była skierowana do młodzieży, rodziców i opiekunów. Głównym celem tej akcji było bezpośrednie dotarcie do dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów przebywających na wakacjach, z informacją o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą branie narkotyków, picie alkoholu, przypadkowy seks oraz inne ryzykowne zachowania inicjowane często właśnie podczas letniego wypoczynku. O niebezpieczeństwach związanych z "letnią przygodą" i możliwościach uzyskania pomocy informowali podopieczni i terapeuci ośrodków MONAR z całego kraju, a także młodzież zrzeszona w Ruchu Czystych Serc. Wyruszając na spływy kajakowe, wędrówki górskie, wycieczki rowerowe i piesze, na koncertach, w pubach i na polach namiotowych, grupa ponad 300 osób propagowała spędzanie wolnego czasu bez jakichkolwiek używek. Ten sposób rówieśniczej edukacji, wiarygodny i z "pierwszej ręki" ( od osób, które na własnej skórze przekonały się, jak trudno jest walczyć z uzależnieniem), prowadzonej w warunkach naturalnych, wydaje się być najprostszą formą ostrzegania młodych ludzi przed zagrożeniami społecznymi. Chcieliśmy dotrzeć do jak największej rzeszy ludzi w różnym wieku z informacją, że nie ma bezpiecznych narkotyków; że nie warto próbować, bo ryzyko z tym związane jest trudne do oszacowania; że branie narkotyków prowadzi do kłopotów rodzinnych, zmarnowanego życia, a często niestety do śmierci.

  - "Rozdaliśmy kilka tysięcy ulotek. Ciepłe przyjęcie akcji od morza po góry przez ludzi w różnym wieku utwierdza nas w tym, że to, co robimy, jest bardzo potrzebne" - mówi Jola Koczurowska, przewodnicząca Stowarzyszenia MONAR.

  Sprawozdanie regionalne z prowadzonej akcji:

  Końskie i Stąporków (woj. świętokrzyskie) - 19. sierpnia członkowie świętokrzyskiego oddziału regionalnego Stowarzyszenia MONAR rozdawali ulotki. Akcja spotkała się z dużym uznaniem, szczególnie wśród starszej części społeczeństwa. Nie tylko ludzie młodzi często zatrzymywali się i chcieli rozmawiać na temat narkomanii wśród młodzieży. Po raz pierwszy akcja tego typu zorganizowana była w mniejszych miejscowościach ziemi kieleckiej, a nie w samych Kielcach.

  Poza tym w lipcu i sierpniu Stowarzyszenie Monar wspólnie ze świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta w Kielcach, było współorganizatorami cyklu festynów dla dzieci i młodzieży w dzielnicach miasta Kielce pt. "Radosne wakacje bez uzależnień". Obok bogatego programu dla dzieci (m. in. występy artystyczne dzieci, aktorów z Teatru Lalki i Aktora "Kubuś", kaskaderów, żonglerów, przejażdżki kucykami, itd.), był realizowany program profilaktyki dla dzieci (quizy, stoiska profilaktyczne, rozmowy z terapeutami, itp.).

  Dodatkowo 23. lipca wspólnie ze Stowarzyszeniem Trzeźwości "Rodzina" został zorganizowany w Brodach k. Starachowic festyn pod hasłem "Z mamą i tatą na trzeźwo". Odbyły się zawody sportowe, było wiele konkursów dla dzieci. Także nasze Stowarzyszenie przygotowało konkursy i quizy nt. wiedzy o uzależnieniach. Rodzicom udzielano porad terapeutycznych.

  Gorzów Wielkopolski - 26. lipca, rodzinny festyn organizowany przez Urząd Miasta, Gazetę Lubuską i lokalną rozgłośnię radiową. Punkt konsultacyjno-informacyjny jeszcze nie ruszył, ale ci, którym zależy na promowaniu zdrowego stylu życia bez narkotyków, włączyli się w ogólnopolską akcję "Wakacje bez ćpania". Zarówno młodzież, jak i starsi mieszkańcy podchodzili do punktu z napisem MONAR. Rozdano wszystkie ulotki.

  -"Nawiązałyśmy kontakt z policyjną grupą prewencyjną, która chętnie rozpocznie z nami stałą współpracę" - mówi Marzena Ciąglewicz, inicjatorka otwarcia punktu konsultacyjno-informacyjnego MONARu w Gorzowie Wielkopolskim.

  Trójmiasto - ze względu na bardzo dogodne położenie młodzież z ośrodka w Gdańsku ruszyła na trójmiejskie plaże, ale nie tylko: korzystając z pobytu w innych zakątkach Polski rozdawała ulotki w miejscowościach:

  27 lipca - Olsztyn, 4 -5 sierpnia - Kłodzko, 11-12 sierpnia - Gdynia (impreza Beach Party 2006), 20 sierpnia - Mirów k. Częstochowy, 26-27 sierpnia - Ustka.

  Europejski standard - szkolenie dla pracowników Stowarzyszenia MONAR

  W dniach 1-3 września br. w ośrodku Olszynka pod Białobrzegami k. Radomia odbyło się szkolenie w ramach projektu "Europejski Standard. Kursy podnoszące kwalifikacje pracowników Stowarzyszenia MONAR", współfinansowanego przez EFS. W skład szkolenia weszły: 1. zagadnienia z etyki pracy w zawodzie terapeuty (prowadzący: prof. Andrzej Leszczyński z Uniwersytetu Gdańskiego), 2. podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy (prowadzący: instruktorzy PCK), zakończony egzaminem i zaświadczeniem z certyfikatem Unii Europejskiej.

  W szkoleniu wzięło udział 46. pracowników Stowarzyszenia MONAR z placówek województwa mazowieckiego (poradnie, ośrodki rehabilitacyjne, domy dla bezdomnych osób, a także biuro Zarządu Głównego): Lipianka, Ostrołęka, Płock, Budy Zosine, Pomiechówek, Wyszków, Warszawa Wenedów, Warszawa Hoża, Warszawa "Bajka".

  Uczestnicy szkolenia nie tylko słuchali, ale także wymieniali się swoimi przemyśleniami dot. etyki w zawodzie terapeuty (prof. Andrzej Leszczyński w środku)

  Mamy tylko 4 minuty, by niedotlenienie nie pozostawiło nieodwracalnych konsekwencji zdrowotnych. Aby nie bać się ratować ludzkie życie-trzeba poćwiczyć

  Opatrywania różnego rodzaju ran można się nauczyć. Sztuczna krew robiła wrażenie

  Festyn profilaktyczny "Radosne wakacje bez uzależnień"

  11.08.2006 r. na stadionie Parafialnego Klubu Sportowego Polonia Białogon odbył się festyn adresowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym. Celem było propagowanie wakacji i życia bez alkoholu i narkotyków. Podczas festynu bawiła się i rywalizowała ze sobą w różnych konkurencjach młodzież z Białogonu i wychowankowie Klubów środowiskowych. Gwiazdą artystyczną był zespół muzyczny "BB" pod kierownictwem Jerzego Polańskiego.

  W wielu konkurencjach sportowych (konkurs rzutów karnych, wyścigi rowerowe, turniej "dzikich drużyn" piłkarskich, rzuty ringo, biegi w workach, żonglerka) emocje młodych ludzi sięgały zenitu. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz żonglerki w wykonaniu mistrza tej dyscypliny, Jacka Bematka. Choć pogoda była kapryśna, to humory dopisywały, muzyka była skoczna, atmosfera gorąca, a zabawa wspaniała. Wspólnie z nami bawiło się 250 osób.

  Podobny festyn odbył się 21.07.2006 r. na placu przed świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach. Gwiazdami artystycznymi festynu były dzieci z Harcerskiego Festiwalu Piosenki. Wystąpił także aktor kieleckiego teatru lalki i aktora "Kubuś" Pan Andrzej Jakub Sielski wraz ze swoim Gabinetem Prób Generalnych. Dzięki temu spektaklowi dzieci mogły poczuć się zarówno aktorami, jak i widzami jednocześnie. Pokaz żonglerki - jak poprzednio - wykonał mistrz Jacek Beatek. Dzięki właścicielowi Ośrodka Jazdy Konnej " Magg" dzieci mogły spróbować jazdy konnej. Przy pięknej pogodzie i wspaniałej muzyce wspólnie 350 osób.

  Konkurencja rzutów karnych cieszyła się powodzeniem niezależnie od płci

  Zespół muzyczny "BB"

  Przesłanie o treści profilaktycznej dotyczącej alkoholu i narkotyków skierował do młodych ludzi przewodniczący Terenowego Oddziału Stowarzyszenia "Monar" - Marek Sochacki (na zdjęciu drugi z lewej).

  Mistrz żonglerki Jacek Bematek podczas pokazu

  Młodzież podczas rywalizacji w różnych konkurencjach sportowych

  Młodzież podczas rywalizacji w różnych konkurencjach sportowych

  Czyste serca w Kielcach

  Szlachetni, bezinteresowni, pełni poświęcenia dla innych - tacy są laureaci tegorocznej nagrody "Czyste Serca", których nazwiska poznamy w sobotę, 2 września. Nagrody wręczy Wojewoda Grzegorz Banaś w świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

  - "Mam nadzieję, że przyznane nagrody będą, stanowić bodziec dla nas wszystkich do dalszych inicjatyw i działań podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży, tak aby mogły dorastać w świecie wolnym od uzależnień. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluję oraz dziękuję za zaangażowanie i otwarte serca" - powiedziała Joanna Wożniak, Pełnomocnik Wojewody ds. Rodziny i Uzależnień.

  Idea przyznawania nagrody zrodziła się pod wpływem propozycji złożonej przez Marka Kotańskiego podczas wizyty w Kielcach, dotyczącej utworzenia Ruchu Czystych Serc. Honoruje ona instytucje, organizacje i osoby wyróżniające się kształtowaniem i promowaniem wolnego od uzależnień stylu życia dzieci i młodzieży w województwie świętokrzyskim. Corocznie otrzymują ją ci, którzy najlepiej realizują przesłanie Marka Kotańskiego. Nagroda ma charakter regionalny i jest przyznawana raz w roku w postaci szklanego serca, jako symbolu Ruchu Czystych Serc. Jej promotorem jest powołany przy Wojewodzie świętokrzyskim Zespół do Spraw Rodziny i Uzależnień.

  Nagrody będą przyznane w czterech kategoriach: instytucja, organizacje pozarządowe, wydarzenie oraz osoba fizyczna. Podczas uroczystości wystąpi Marcin Wróbel, uczeń klasy V akordeonu Państwowej Szkoły Muzycznej im. Prof. Jerzego Mądrawskiego, oraz stypendyści Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Zaprezentują się także uczniowie szkoły karate.

  Koncert w Szczecinie

  MP3

  Światowy Kongres AIESEC

  W dniach 24 sierpnia-3 września 2006 r. w Warszawie odbędzie się jedna z największych na świecie konferencji o charakterze edukacyjnym - światowy Kongres AIESEC. Hasłem przewodnim jest "Solidarity for the Future". Dzięki serii spotkań i seminariów z udziałem globalnych liderów świata biznesu, polityki, organizacji rządowych i pozarządowych, kultury i nauki - ponad 700 studentów z 95 krajów ma okazję do wymiany doświadczeń, poglądów oraz dyskusji na temat najistotniejszych kwestii nurtujących współczesny świat. Przez 11 dni Warszawa będzie stolicą tego świata. Profesjonalna organizacja i interesujący program merytoryczny pomaga budować pozytywny wizerunek naszego kraju na arenie międzynarodowej. Więcej informacji: www.aiesec.pl

  Angela Alexandra Chelaru - wolontariuszka z Rumunii. Dzięki Stowarzyszeniu AIESEC odbywa staż w naszym Stowarzyszeniu

  Dwie strony identyfikatora - barwnego jak ceremonia otwarcia Światowego Kongresu AIESEC

  Pożegnanie delegacji władz obwodu moskiewskiego

  W dniach 21-26 sierpnia br. Stowarzyszenie MONAR gościło delegację przedstawicieli władz Obwodu Moskiewskiego z Rosji, która przyjechała w celu zapoznania się z działalnością w zakresie profilaktyki i rehabilitacji uzależnień na szczeblu regionalnym i samorządowym, oraz doświadczeniem Stowarzyszenia MONAR w zakresie pomocy osobom uzależnionym. Wizyta została zorganizowana w ramach projektu "Dorastać jak inni", współfinansowanego przez Komisję Europejską (program TACIS - projekt pomocy, rehabilitacji i reintegracji bezdomnych dzieci i młodzieży nadużywających środków psychoaktywnych w Rosji, którego koordynatorem jest MONAR). Celem projektu jest wsparcie powstania programów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży używających narkotyków w Rosji. Współorganizatorami wizyty byli: Biuro Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdańsk.

  Goście wyjechali bardzo zadowoleni. Zadawali dużo pytań, rozmawiali z podopiecznymi wizytowanych placówek (Głosków, Gdańsk, Warszawa). - "Zobaczyłyśmy, jak w rozwiązaniu problemów społecznych pożyteczna jest współpraca z organizacjami obywatelskimi na szczeblu samorządowym" - powiedziała Eudokija Cholostowa, Wiceminister Polityki Społecznej obwodu moskiewskiego. Teresa Szopińska - Naczelnik Wydziału ds. Uzależnień Biura Polityki Społecznej Miasta Stołecznego Warszawy, podkreśliła fachowość i profesjonalizm Stowarzyszenia MONAR oraz doskonałe przygotowanie do podejmowania się trudnych zadań, z którymi inne organizacje nie potrafią się zmierzyć (np. stworzenie punktu opiekuńczo-konsultacyjno-informacyjnego dla osób czynnie używających substancji psychoaktywnych i nosicieli wirusa HIV, nie chcących się leczyć).

  Rosja boryka się z ogromnym problemem społecznym, jakim jest rzesza bezdomnych dzieci i młodzieży. Do tego dochodzi kwestia odurzania się różnymi środkami psychoaktywnymi. MONAR w pracy z dziećmi i młodzieżą używającą narkotyków ma niewątpliwie największe doświadczenie w Polsce. Bardzo często współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.

  -"Zależy nam na umocnieniu nawiązanych kontaktów ze stroną rosyjską i zrealizowaniu projektu. Liczymy na efekty tej wizyty w postaci powstania ośrodków w Rosji podobnych do naszych" - mówi Jolanta Koczurowska, przewodnicząca Stowarzyszenia MONAR.

  Elena Semkina - Zastępczyni Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Ośrodka "Semia", Maria Charmast - koordynator wizyty z ramienia MONARu, Halina Lipke - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Cezary Pomarański - II Wicewojewoda Mazowiecki, Eudokija Cholostowa - Zastępczyni Ministra Polityki Społecznej obwodu moskiewskiego, Ludmiła Aniukiewicz - konsultantka MONARu z Sanki-Petersburga, Ałła Pospiełowa - Zastępczyni Burmistrza miasta Dmitrow, Ludmiła Gawriłowa - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych miasta Dmitrow, Nadieżda Smirnowa - Dyrektor Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego w mieście Dmitrow.

  W drugim roboczym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (wiceprezydent Marek Trosiński nieobecny na zdjęciu; od lewej): Jolanta Pawelczyk-menadżer projektów UE (pierwsza), Teresa Szopińska-Naczelnik Wydziału ds. Uzależnień Biura Polityki Społecznej (trzecia), Grażyna Melanowicz-p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Polityki Społecznej (szósta).

  Podczas pobytu w Głoskowie nasi goście mogli doświadczalnie poczuć metodę społeczności terapeutycznej.

  Żelazno - szkolenie dla kadry kierowniczej

  W dniach 15-18 sierpnia br. Ośrodek Terapii i Rekreacji Młodzieży MONAR w Żelaźnie koło Kłodzka, gościł kierowników placówek świadczących pomoc osobom wykluczonym społecznie. Zjechali się z całej Polski po to, by wziąć udział w III edycji szkolenia, które uwzględnia najważniejsze problemy wiążące się z pracą w naszym Stowarzyszeniu. Program zawierał następujące zagadnienia:

  1. interwencja kryzysowa w pracy z osobami bezdomnymi,
  2. problemy etyczne pracowników Stowarzyszenia Monar,
  3. problemy organizacyjno-administracyjne w świetle przygotowań Stowarzyszenia do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego,
  4. diagnoza sytuacji osób bezdomnych i formułowanie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności.

  Takie wspólne spotkanie to doskonała okazja do omówienia wielu istotnych spraw, do podzielenia się uwagami, wątpliwościami i doświadczeniami.Dyskutując i zastanawiając się nad różnymi zagadnieniami możemy się lepiej poznać i zintegrować, by skuteczniej pomagać potrzebującym- mówi Jola Koczurowska, przewodnicząca Stowarzyszenia MONAR.

  4. rocznica śmierci Marka Kotańskiego

  W sobotę 19 sierpnia br. pracownicy, wolontariusze i podopieczni monarowskich ośrodków zebrali się w warszawskim Kościele św. Stanisława Kostki na mszy w intencji zmarłego Lidera. - "Pamiętam popularność pana Kotańskiego" - powiedział ksiądz proboszcz prowadzący nabożeństwo. -"Ileż to ludzi pochyliło się w dniu pogrzebu nad trumną Marka, dziękując Mu, a także Bogu, za wszystko, czego dokonał". Zauważył, że część osób pamięta i co roku swoją obecnością daje tego wyraz. - "Wszyscy ci, którym wtedy zależało na zrobieniu sobie zdjęcia-dziś ich nie ma". Ksiądz proboszcz podkreślił, że bycie dla drugiego człowieka to podstawa chrześcijaństwa. Marek Kotański żył dla innych. -"(...) czyniąc dobro zmuszał innych do czynienia dobra". Zebrani modlili się za uzależnionych, "by odnaleźli drogę (...)", za leczących się - by z tej odnalezionej drogi nie zeszli. Modliliśmy się o opiekę nad wszystkimi samotnymi, bezdomnymi, chorymi, opuszczonymi, i wszystkimi potrzebującymi pomocy i wsparcia.

  Osobą specjalnie wymienioną była ś.p. Pani Wanda Wójcicka, mieszkanka Kanady, która w spadku przekazała naszemu Stowarzyszeniu znaczną kwotę pieniężną z przeznaczeniem na pomoc konkretnym ośrodkom.

  Po nabożeństwie część zgromadzonych osób udała się na Powązki Wojskowe, gdzie pochowany jest Marek Kotański, by w zadumie powspominać charyzmatycznego Lidera, złożyć kwiaty i zapalić znicze.

  Przewodnicząca Stowarzyszenia Monar wraz z pracownikami, wolontariuszami i podopiecznymi monarowskich ośrodków w warszawskim Kościele Św. Stanisława Kostki

  Młodzież z Głoskowa-pierwszego ośrodka, który w 1978 r. stworzył Marek Kotański

  Podopieczny jednej z noclegowni dla bezdomnych dziękuje Jolancie Koczurowskiej za to, że MONAR działa i pomaga

  Na grobie Kotana zwykle jest dużo kwiatów i pali się mnóstwo zniczy

  Wizyta studyjna

  Rosja boryka się z ogromnym problemem społecznym, jakim jest rzesza bezdomnych dzieci i młodzieży. Do tego dochodzi kwestia odurzania się różnymi środkami psychoaktywnymi. MONAR w pracy z dziećmi i młodzieżą używającą narkotyków ma niewątpliwie największe doświadczenie w Polsce. Bardzo często współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.

  W dniach 21-26 sierpnia br. Stowarzyszenie MONAR gości delegację przedstawicieli władz Obwodu Moskiewskiego z Rosji, która przyjeżdża w celu zapoznania się z działalnością w zakresie profilaktyki i rehabilitacji uzależnień na szczeblu regionalnym i samorządowym, oraz doświadczeniem Stowarzyszenia MONAR w zakresie pomocy osobom uzależnionym. Wizyta jest organizowana w ramach projektu "Dorastać jak inni", współfinansowanego przez Komisję Europejską (program TACIS). Jest to projekt pomocy, rehabilitacji i reintegracji bezdomnych dzieci i młodzieży nadużywających środków psychoaktywnych w Rosji, którego koordynatorem jest MONAR. Celem projektu jest wsparcie powstania programów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży używających narkotyków w Rosji. Współorganizatorami wizyty są: Biuro Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdańsk.

  - "Stowarzyszeniu MONAR, które rozpoczęło współpracę z tym regionem Rosji, zależy na umocnieniu kontaktów i zrealizowaniu projektu. Liczymy na efekty tej wizyty w postaci powstania ośrodków w Rosji podobnych do naszych" - mówi Jolanta Koczurowska, przewodnicząca Stowarzyszenia MONAR.

  Skład delegacji: Eudokija Cholostowa - Zastępczyni Ministra Polityki Społecznej obwodu moskiewskiego; Ałła Pospiełowa - Zastępczyni Burmistrza miasta Dmitrow; Ludmiła Gawriłowa - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych miasta Dmitrow; Nadieżda Smirnowa - Dyrektor Ośrodka poradnictwa specjalistycznego w mieście Dmitrow; Elena Semkina - Zastępczyni Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Ośrodka "Semia".

  Program wizyty studyjnej:
  20 sierpnia, niedziela: przyjazd gości; spacer po Starym Mieście.
  21 sierpnia, poniedziałek: spotkanie w Ratuszu Warszawskim z Wojewodą Mazowieckim, Panem Tomaszem Kozińskim, oraz z Dyrektorem Biura Polityki Społecznej, Panią Teresą Sierawską.
  22 sierpnia, wtorek: spotkanie z członkami Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR (prezentacja działalności naszego Stowarzyszenia); wizyta w Ośrodku MONAR w Głoskowie.
  23 sierpnia, środa: wizyty: w Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR - MARKOT w Warszawie, ul. Marywilska 44 i w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Warszawie, ul. Hoża 57; wyjazd do Gdańska.
  24 sierpnia, czwartek: spotkanie z Dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdańsk, Panią Teresą Plichtą; wizyta w Ośrodku MONAR w Gdańsku.
  25 sierpnia, piątek: wizyty: w Poradni MONAR w Gdańsku i w sopockim "Mrowisku"; kolacja pożegnalna z udziałem przedstawicieli władz miejskich.

  Kotan Ozorków

  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej pod nazwą Klub Sportowy Kotan Ozorków zostało założone 1 czerwca 2006 roku przez pracowników, absolwentów programu terapeutycznego oraz pensjonariuszy Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego Monar w Łodzi. Od kliku lat w tym łódzkim ośrodku przy ul. Tuszyńskiej 106 piłka nożna była królową sportów uprawianych przez pacjentów. W kilkunastoletniej historii placówki przewinęło się wiele osób, które zanim sięgnęły po narkotyki, uprawiały sport - często na ligowym poziomie. Podczas pobytu w Ośrodku postanowiły wrócić do wyczynowego uprawiania sportu, więc wznawiały treningi w łódzkich klubach sportowych. Piłkarski zespół łódzkiego Monaru był bardzo często zapraszany na turnieje organizowane przez inne ośrodki w całej Polsce. Przeważnie zajmował czołowe miejsce. Intensywny rozwój sportowy podopiecznych placówki rozpoczął się wraz z pojawieniem się w kadrze merytorycznej Adama Rosiaka, wychowanka olsztyńskiego Stomilu. Treningi piłkarskie stały się wówczas jednym z głównych elementów codziennego życia pacjentów.

  W roku 2004, po trzyletniej nieobecności, do Łodzi wrócił neofita Arek Lewandowski, który od razu nawiązał współpracę z Klubem Piłkarskim Victoria Łódź. Kiedy jako ośrodek rozpoczynaliśmy piłkarską koalicję z Victorią, klub był w nędznej kondycji, zajmując w sezonie 2003/2004 przedostatnie miejsce w tabeli grupy 1 Klasy B. Po uzupełnieniu składu monarowską ekipą następny sezon Victoria ukończyła na 4 miejscu (ex aequo z Sazanem Pęczniew), a przed kolejnym sezonem Victoria zaczyna być wymieniana jako jeden z głównych kandydatów do awansu. W wyniku sprzecznych interesów Klubu i Ośrodka. współpraca dobiega końca.

  W roku 2005 dostajemy od Marka Dobrowolskiego - Kierownika Ośrodka Pomocy Wzajemnie Potrzebni MONAR-MARKOT, propozycję otwarcia filii placówki w Ozorkowie. Nie wahamy się ani chwili, gdyż zainteresowanych terapią młodych ludzi jest coraz więcej, a miejsca w naszym domu na Tuszyńskiej robi się coraz mniej. Planowane otwarcie filii w Ozorkowie niesie ze sobą wiele nowych pomysłów, m.in. zrealizowanie jednego z marzeń Piotra Adamiaka o sportowym profilu Tuszyńskiej. Kiedy remonty w naszej części ozorkowskiego domu dobiegają końca, po namowach Arka zapada decyzja o rozpoczęciu przygotowań do założenia własnego klubu piłkarskiego, w którym grać będą osoby związane z ośrodkami Monar w województwie łódzkim. Klubowi nadajemy nazwę KOTAN, chcąc w ten sposób oddać cześć znakomitemu człowiekowi, naszemu przyjacielowi, współzałożycielowi i wieloletniemu liderowi Stowarzyszenia Monar - Markowi Kotańskiemu.

  Jego wizerunek w herbie klubowym (zaprojektowanym przez Panią Elżbietę Klemencką) przypomina nam o wartościach, których uczył nas swoim życiem i działalnością Marek, a które pozwalają nam dzisiaj cieszyć się pełnią życia. Klub został zarejestrowany w zgierskim Starostwie Powiatowym. Zostaliśmy członkami Polskiego Związku Piłki Nożnej, co daje nam prawo brania udziału w rozgrywkach ligowych i pucharowych organizowanych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej. Na dzień dzisiejszy chętnych do gry w Kotanie jest prawie trzydziestu. Przygotowania do debiutu w rozgrywkach Pucharu Polski oraz VII lidze (Klasa B) rozpoczynamy pod okiem grającego trenera, neofity ośrodka w Łodzi - Damiana Gurdziela.

  Odeszła nasza Koleżanka

  Zarząd Główny, pracownicy, wolontariusze i sympatycy Stowarzyszenia MONAR żegnają długoletnią Koleżankę - kierowniczkę Domu Samotnych Matek z Dziećmi w Ścinawie, Panią Elżbietę Skorupkę, która odeszła od nas 6 sierpnia 2006 roku. 10 sierpnia br. (czwartek) o godz. 8.00. za duszę Zmarłej w Kościele w Ścinawie będzie odprawiona Msza Święta, a o 16.00 tego samego dnia nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz w Brzegu Dolnym.

  Msza w intencji Marka Kotańskiego  19 sierpnia 2006 r. o godz. 16.00. w Kościele Św. Stanisława Kostki (Warszawa, ul. Hozjusza 2 przy Placu Wilsona) odbędzie się msza w intencji zmarłego cztery lata temu Lidera, w której wezmą udział pracownicy, podopieczni i wolontariusze Monaru.
  Śmierć Marka Kotańskiego wstrząsnęła milionami w całej Polsce. Płakali pacjenci, ich rodziny, pracownicy i wolontariusze. Wszyscy zadawali sobie pytanie: co dalej? Po fali rozpaczy podjęto decyzję: to, co stworzył Kotan, nie może zginąć! Mimo wielu trudności udało się. MONAR istnieje, rozwija się, kontynuuje dzieło Marka Kotańskiego, podejmuje nowe inicjatywy. -"Nie jestem Markiem, ale jego idee i wizja są mi bardzo bliskie. Przewodzenie takiej organizacji to ogromny zaszczyt, ale i wielka odpowiedzialność" - mówi Jolanta Łazuga - Koczurowska, przewodnicząca Stowarzyszenia MONAR, które jako nowoczesna organizacja bierze udział w programach finansowanych ze środków unijnych. W 2005 r. z pomocy MONARu skorzystało 41 688 osób (źródło: Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia MONAR za rok 2005).

  Szkolenie z HACCP

  6 lipca 2006 roku w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, odbyło się szkolenie z HACCP, czyli podwyższonych standardów higienicznych dla żywności pozyskiwanej z Unii Europejskiej (program PEAD, w którym uczestniczy nasze Stowarzyszenie). Szkolili się kierownicy placówek województwa mazowieckiego, które odbierają żywność unijną, oraz osoby przez nich wyznaczone.

  Szkolenie składało się z trzech części:
  1/ ogólne zagadnienia GHP (dobra praktyka higieniczna);
  2/ ogólne zagadnienia GMP (dobra praktyka produkcyjna);
  3/ system HCCP (zapewnienie bezpieczeństwa żywności w łańcuchu produkcyjnym i dostawczym).

  Organizator szkolenia dostosował program dla potrzeb Monaru i do warunków panujących w naszych placówkach.

  NEXUS systemy Zarządzania istnieje na rynku od 1999 roku. Specjalizuje się w kompleksowym przygotowywaniu firm, przedsiębiorstw, organizacji i instytucji do uzyskania Certyfikatów ISO 9001, ISO 14001, HACCP i AQAP, poprzez świadczenie profesjonalnych usług doradczo - szkoleniowych.

  Legitymuje się kilkuletnim doświadczeniem w zakresie realizowanych prac oraz gruntownym wykształceniem akademickim w zakresie systemów zarządzania. Konsultanci posiadają kwalifikacje audytorów wiodących (kursy zarejestrowane w Międzynarodowym Rejestrze Audytorów Certyfikowanych), mają wszystkie niezbędne uprawnienia do projektowania, wdrażania i audytowania systemów zarządzania.

  Dziękujemy Fundacji "Bank Żywności SOS" w Warszawie oraz Federacji Polskich Banków Żywności za możliwość uczestniczenia przedstawicieli naszego Stowarzyszenia w szkoleniu podnoszącym poziom wiedzy potrzebnej do właściwego wykorzystania żywności unijnej.

  "Ćpanie sztuki" inauguruje tegoroczny festiwal artystów ulicy w Szczecinie

  W dniach 12-15 lipca 2006 w Szczecinie odbywa się VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ARTYSTÓW ULICY - SPOIWA KULTURY. Organizatorem jest Stowarzyszenie Teatr Kana. Zaś wśród współpracowników i instytucji zaangażowanych w pomoc organizacyjną znajduje się Stowarzyszenie MONAR Ośrodek w Babigoszczy.

  W środę późnym wieczorem na Dużym Dziedzińcu Zamku odbył się pokaz powarsztatowy projektu Ćpanie Sztuki zatytułowany "Którędy?!".

  Ćpanie sztuki to program art.-terapii realizowanej od wielu lat przez Teatr Kana wraz z Ośrodkiem Terapii Uzależnień Stowarzyszenia MONAR w Babigoszczy. W ramach wspomnianej współpracy realizowane są także cykliczne warsztaty, spotkania i wymiana młodzieży.

  Tradycją stał się już artystyczny udział pacjentów ośrodka w Festiwalu Artystów Ulicy - począwszy od słynnych "Bitew miejskich" w 2002 r. i "Punktu odniesienia" w 2003 r., poprzez kolejne plenerowe pokazy i koncerty przygotowywane pod kierunkiem aktorów Teatru Kana, po prezentowany obecnie spektakl "Którędy?".

  Ten ostatni - inauguracyjny pokaz tegorocznego festiwalu - powstał według pomysłów i scenariusza samych aktorów podczas cyklu kilkutygodniowych warsztatów teatralnych. Jest swoistą projekcją odbywającej się w wyobraźni wędrówki po kilku fantastycznych światach. Ta intensywna podróż, w którą jej bohaterowie wyruszają początkowo w poszukiwaniu wrażeń, przynosi jednak w efekcie coraz bardziej nasilającą się chęć odnalezienia powrotnej drogi do samego siebie.

  "Serce za Serce" dla Wójta Gminy Świercze

  Jak co roku Zarząd Główny przekazał swoje podziękowania osobom wspierającym działalność Stowarzyszenia MONAR, wykazującym się głębokim zrozumieniem dla problemów ludzkich i służącym pomocą w ich rozwiązywaniu. W tym roku dyplom z rąk Przewodniczącej ZG Jolanty Łazuga - Koczurowskiej odebrał Wójt Gminy Świercze Pan Adam Misiewicz.

  Wójt spotkał się z członkami Zarządu Głównego i pracownikami Biura Stowarzyszenia, rozmawiano o planach na przyszłości, możliwościach zacieśnienia współpracy, zwłaszcza z placówką położoną na terenie gminy Świercze, tj. Pułtuskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR - MARKOT w Strzegocinie.

  Obejrzyj Galerię

  "OPTIMUS HOMINUM" dla MONAR-U

  Aż dwóm pracownikom Stowarzyszenia MONAR przyznano Nagrodę Roku za Działalność Charytatywną "Optimus Hominum". Została ona ustanowiona w 1995 roku. Jej inicjatorem był Polski Komitet Pomocy Społecznej. Celem Nagrody jest uhonorowanie osób i instytucji, które niosą pomoc osobom wymagającym wsparcia i opieki, swoim przykładem krzewią ideę bezinteresownej działalności na rzecz drugiego człowieka.

  Nagroda jest przyznawana przez Niezależny Komitet Nagrody w skład którego wchodzą: przedstawiciele organizacji charytatywnych, wybitni działacze społeczni, ludzie nauki, twórcy kultury, dziennikarze, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz reprezentanci Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Komitet przyznaje Nagrody Główne oraz Wyróżnienia w trzech podstawowych kategoriach: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozainstytucjonalna działalność humanitarna. Motywem przewodnim tegorocznej, jedenastej już edycji Nagrody "OPTIMUS HOMINUM" było hasło "Rodzina - rodzinie". Komitet Nagrody Roku za Działalność Humanitarną "OPTIMUS HOMINUM" postanowił nagrodzić i wyróżnić autorów i animatorów różnorodnych inicjatyw i akcji podejmowanych i prowadzonych na rzecz rodziny w potrzebie, tak w skali ogólnokrajowej, jak i lokalnej.

  Komitet wyróżnił osoby i instytucje realizujące w różnych społecznościach i środowiskach innowacyjne działania i projekty wspierające rodziny w potrzebie. Zdaniem Członków Kapituły szczególnie cenne są działania o charakterze samopomocowym i samoorganizacji, których wdrożenie przyczyniło się do pobudzania lokalnej społeczności. Na uwagę zasługują aktywne formy przeciwdziałania ubóstwu rodzin z dziećmi, wyrównywania szans, aktywizacja społeczna i ekonomiczna. Celem akcji "Optimus Hominum" jest popularyzacja przykładów "dobrych praktyk" realizowanych w różnych płaszczyznach: społecznej, wychowawczej, edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej.

  W 2006 roku Komitet Nagrody nie przyznał w tej kategorii Nagrody Głównej, przyznano natomiast pięć równorzędnych wyróżnień. Trafiły one do Andrzeja Milasza - kierownika Domu Odzyskanych dla Życia MONAR - MARKOT w Marwałdzie, Ksiądza Franciszka Czudek, Tomasza Balińskiego - kierownika Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Stowarzyszenia MONAR w Klizinie, księdza Józefa Zwolaka oraz Joanny Miodek.

  W przypadku wyróżnionych nagrodą reprezentantów Stowarzyszenia MONAR w uzasadnieniu podkreślano ich duże zaangażowanie, innowacyjne pomysły i oddanie sprawie. Gratulujemy!

  Świętokrzyski Oddział MONAR-u dziękuje swoim darczyńcom

  W amfiteatrze na kieleckiej Kadzielni odbyła się impreza pod hasłem "MONAR - Stop, bez narkotyków", na którą przybyło kilka tysięcy osób. W jej trakcie przewodniczący Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego MONAR Marek Sochacki wręczył trzem osobom dyplomy z podziękowaniami za współpracę, życzliwość i zaangażowanie w sprawy ludzi bezdomnych oraz za wspieranie działalności organizacji. Otrzymali je Elżbieta Kozyra, Jerzy Waldemar Lichacz i Marek Durlik. Imprezę uświetniła rewia cygańska.

  26 czerwca - Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi

  - tak zadecydowało Zgromadzenie Ogólne w grudniu 1987 r. (rezolucja 42/112). W ten sposób Zgromadzenie dało wyraz swojej determinacji w sferze intensyfikacji działań i międzynarodowej współpracy na rzecz uwolnienia międzynarodowej społeczności od problemu narkomanii. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego została podjęta na wniosek członków Międzynarodowej Konferencji na temat Nadużywania Leków i ich Nielegalnego Handlu. 26 czerwca 1987 roku przyjęto Kompleksowy Multidyscyplinarny Plan Dalszych Działań w Sferze Kontroli Leków. "Rozmowa na temat narkotyków to jedyny sposób, by zmazać piętno, przełamać milczenie i ograniczyć zjawisko wykluczenia społecznego, które towarzyszy ludziom uzależnionym" - powiedział Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan.

  Międzynarodowy Dzień przypomina o tym, że każdy z nas powinien przyłączyć się do udziału walki z narkomanią - jednym z największych problemów społecznych dotykającego każdego kraju, niezależnie od kontynentu i szerokości geograficznej.

  Dlatego właśnie MONAR w dniu 26 czerwca rozpoczął akcję "Wakacje bez ćpania". Data nie jest przypadkowa. "Mamy nadzieję, że podczas tej akcji, skierowanej nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także do rodziców i opiekunów uda nam się uchronić od tej potwornej trucizny wiele dusz" - mówi Jolanta Koczurowska, Przewodnicząca Stowarzyszenia MONAR.
  Ogólnopolska akcja profilaktyczna MONAR-u

  Zakończenie roku szkolnego - tak bardzo wyczekiwane - często bywa początkiem życiowych tragedii. W czasie wakacji młodzi ludzie narażeni są na różnego rodzaju pokusy, także te najbardziej niebezpieczne. Dlatego właśnie ponownie organizujemy ogólnopolską akcję profilaktyczną "Wakacje bez ćpania".
  Głównym celem tej akcji, która rusza w poniedziałek 26 czerwca br., a prowadzonej do 31 sierpnia br., jest bezpośrednie dotarcie do dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów przebywających na wakacjach, z informacją o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą branie narkotyków, picie alkoholu, niebezpieczny seks oraz inne ryzykowne zachowania inicjowane często właśnie podczas letniego wypoczynku.
  O niebezpieczeństwach związanych z "letnią przygodą" i możliwościach uzyskania pomocy informować będą podopieczni i terapeuci ośrodków MONAR
  z całego kraju, a także młodzież zrzeszona w Ruchu Czystych Serc. Wyruszając na spływy kajakowe, wędrówki górskie, wycieczki rowerowe i piesze, na koncertach, w pubach i na polach namiotowych, grupa ponad 300 osób propagować będzie spędzanie wolnego czasu bez jakichkolwiek używek. Ten sposób rówieśniczej edukacji, wiarygodny i z "pierwszej ręki" (od osób, które na własnej skórze przekonały się, jak trudno jest walczyć z uzależnieniem), prowadzonej w warunkach naturalnych, wydaje się być najprostszą formą ostrzegania młodych ludzi przed zagrożeniami społecznymi. Młodzież z Ośrodków MONAR-u przygotowuje kilka tysięcy ulotek. Mają prostą, ale zabarwioną emocjonalnie treść. Zawierają hasła i slogany wymyślone przez naszych młodych podopiecznych, a także koleżeńskie rady i zdecydowane poglądy na temat niebezpiecznych używekJolanta Koczurowska, Przewodnicząca Stowarzyszenia Monar:
  "Chcemy dotrzeć do jak najszerszej grupy osób. Odwieść od niebezpiecznych zachowań młodzież, ale także zachęcić nauczycieli, wychowawców i rodziców, do aktywnego przeciwdziałania narkomanii. Łącząc siły możemy skuteczniej chronić nasze dzieci. Zachęcam do zgłaszania się po pomoc - nasze placówki temu służą. Nikt nie powinien pozostawać sam. Miejcie odwagę pytać. Panika podsuwa najgorsze rozwiązania, a fachowcy oprócz wsparcia służą rzetelnymi informacjami. Nasze placówki w całym kraju będą pełniły dyżury".

  W czasach, kiedy coraz częściej słyszy się głosy nawołujące do legalizacji narkotyków, a społeczeństwo manipulowane jest wizją fałszywie pojętej wolności - MONAR musi nieustannie przypominać młodzieży, że:
  - nie ma bezpiecznych narkotyków;
  - wszystkie grożą uzależnieniem, chorobą, zmarnowanym życiem, a nawet śmiercią;
  - narkomania to choroba, która łatwo atakuje młodych ludzi, a uwolnienie się od niej wymaga ciężkiej pracy i niestety nie dla wszystkich kończy się sukcesem;
  - branie narkotyków zawsze jest ryzykiem, które trudno ocenić.

  Przesłaniem tak prowadzonej informacji i edukacji jest aby młodzież w czasie wakacji mogła korzystać z wiarygodnych źródeł wiedzy o zagrożeniach oraz by była gotowa wziąć odpowiedzialność za swoje doświadczenia życiowe.
  Podobne informacje rozprowadzane będą w lokalnych środowiskach podczas festynów, jarmarków etc. a także podczas dużych krajowych imprez muzycznych.
  Akcja "Wakacje bez ćpania" nie jest w swoim zamiarze masową i spektakularną akcją propagandową. Jest przygotowywana własnymi siłami i będzie realizowana bez żadnych dotacji. Jest gestem odpowiedzialności młodzieży leczącej się w MONARZE wobec zagrożonych kolegów i koleżanek.

  10. urodziny zgorzeleckiego Gawrosza

  Centrum Profilaktyki Dzieci i Młodzieży Gawrosz działa w Zgorzelcu od 10 lat. Jest autonomiczną placówką Stowarzyszenia MONAR, która powstała społecznym sumptem bez żadnych dotacji. Zajmuje się przeciwdziałaniem patologii społecznej, profilaktyką socjalną, profilaktyką uzależnień, organizowaniem (na zasadach dobrowolności) tzw. wolnego czasu, a de facto zapobiega deprawacji dzieci i młodzieży. Świetnie funkcjonuje dzięki zaangażowaniu całego zespołu pod kierownictwem pani Renaty Andrysz.
  Zgorzelec jest jednym z najbardziej obciążonych patologią i uzależnieniami miast w kraju. Jest tu zarejestrowanych łącznie ok. 600 uzależnionych od narkotyków, w tym ponad 100 od tzw. "polskiej heroiny". Ponad 100 uzależnionych to nosiciele HIV - AIDS. Ponad 650 dzieci to tzw. dzieci ulicy. Na 34 tys. mieszkańców w Zgorzelcu nadużywa alkoholu ponad 4,5 tys. osób. W tempie zastraszającym rośnie przestępczość nieletnich. Powyższe dane pochodzą z raportu Naczelnika Wydziału Zdrowia zgorzeleckiego urzędu.

  CPDiM Gawrosz dysponuje powierzchnią 209 m2. Opiekuje się 120. dziećmi w wieku od 3 do 16 lat. Te najmłodsze uczestniczą w otwartym w 2004 r. tzw. "Przedszkolku", czyli świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci młodszych (na dzień dzisiejszy jest ich prawie trzydziestka). Pomysł objęcia opieką tej grupy wiekowej przyniosło życie. Starsze same trafiają do Gawrosza, ich młodsze rodzeństwo pozostawało w domu skazane na cztery ściany, bo rodziców - rodzica, nie stać na opłacenie przedszkola. W efekcie maluchy były zapóźnione rozwojowo i edukacyjnie.
  Przedszkolaki podczas codziennych zajęć malują, wycinają, kleją, tańczą, uczą się wierszy i piosenek, słuchają bajek czytanych przez wychowawców, uczą się języka niemieckiego. Chodzą do kina i na przedstawienia teatralne (w wielu przypadkach po raz pierwszy w życiu), występują przy różnych okazjach przed publicznością. Dwa razy w roku wyjeżdżają na wycieczki, które długo po powrocie wspominają.
  Dla tych maluchów Przedszkolko to taki drugi dom - do wychowawców często zwracają się "ciociu" czy "wujku". Tu nawiązują pierwsze przyjaźnie, uczą się dzielić z innymi, opiekować młodszymi od siebie. Urodziny każdego z podopiecznych są zawsze wyjątkowym dniem: jest słodki poczęstunek, odśpiewane "100 lat", złożone życzenia i wręczony prezent.

  Dzieci starsze objęte są opieką pedagogiczną, terapeutyczną i socjalną. W sumie z dziećmi pracuje 8 fachowców, a na zasadach wolontariatu ok. 20. osobowa grupa młodzieży ze szkół średnich. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.30. To tu dzieciarnia odrabia zaległości szkolne, uczy się muzyki, teatru, tańca, plastyki, rysunku i higieny. Uczą się także samych siebie w grupach terapeutycznych, pracują nad poprawą samooceny. Codziennie mają zapewniony ciepły posiłek. W świetlicy dzieci mają opiekę pediatry, pielęgniarki, logopedy i stomatologa. W placówce systematycznie są szczepione, często także pomagamy im pozbyć się insektów. Tu świętują Boże Narodzenie i Wielkanoc. Tu też otrzymują podstawowe wyposażenie szkolne i odzież. W ramach istniejących możliwości i dzięki sponsorom nasi Wychowankowie korzystają z sali gimnastycznej, mają w świetlicy aerobic, zajęcia edukacyjne na komputerach, uczą się piec ciasta i gotować. Korzystają bezpłatnie z krytego i otwartego basenu. Spora ilość produktów żywnościowych pozyskanych od sponsorów trafia do ich domów rodzinnych. W czasie wakacji 50. z nich jedzie na letnie kolonie.

  Poza tymi wymiernymi korzyściami dzieci wynoszą z Gawrosza oczywiście dużo, dużo więcej. Poznają zasady tolerancji, szacunku dla innych, koleżeństwa, czyli to, czego w ich domach brakuje i czego tam sobie nie przyswoją.
  W świetlicy uczą się, że warto mieć plany, ambicje i cele; że warto być w swych dążeniach konsekwentnym. Przekonują się o tym także w praktyce, biorąc udział w różnych konkursach, w których bywają nagradzani lub wyróżniani. W Gawroszu dzieci wiedzą, że zawsze mogą do świetlicy wrócić, przyjść ze swoimi problemami, nawet jeśli z racji wieku nie uczestniczą już w zajęciach.

  25 czerwca 2006r obchodzimy 10-lecie Gawrosza i z tej okazji będzie zorganizowany duży festyn dla ok. 500 dzieci w miejscowym amfiteatrze. Dzieciarnia będzie obdarowana wszystkim tym, czym można, a więc książką, breloczkiem, balonem, pluszakiem, czapeczką czy napojem. Każde z dzieci, które przyjdzie tego dnia do amfiteatru, będzie się dobrze bawić: w ok. 30 konkurencjach - do wyboru - będą mogły się wykazać, a przy okazji zdobyć nagrody. Będą tańce przy dziecięcym i młodzieżowym zespole muzycznym, przedstawienie teatrzyku i wiele innych atrakcji. Wszystkie dzieci zostaną poczęstowane darmową grochówką, pączkiem, soczkiem. Będzie wesoło, kolorowo i radośnie - tak, jak to powinno być w dziecięcym świecie. Miejmy nadzieję, że każde dziecko uczestniczące w imprezie wyjdzie z niej zadowolone, obdarowane i uśmiechnięte - BO TO PRZECIEŻ 10. URODZINY GAWROSZA.

  Kierownik placówki MARKOT uhonorowany

  Jerzy Majcherek, kierownik Domu dla Bezdomnych i Najuboższych MONAR MARKOT w Trzciance k. Ciechanowa, został pierwszym laureatem statuetki św. Józefa, ufundowanej przez Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie.

  W ubiegłym roku Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów (SHKA) utworzyło w Mławie Dom Pomocy dla Bezdomnych i Uzależnionych "Lilania". Patronuje mu św. Józef, który w ikonografii zazwyczaj przedstawiany jest z białą lilią.
  - Zajmujemy się bezdomnymi, którzy najczęściej nie mają rodzin. Opiekunem Świętej Rodziny był św. Józef, dlatego jego prosimy o pomoc. Podajemy też rękę uzależnionym. tłumaczył szef "Lilanii" Mariusz Zalewski

  "Lilania" wyciągnęła z rudery czy klatki schodowej już niejedną osobę. We własnym lokalu może dać schronienie tymczasowe, na dzień, na dwa. Bezdomnych i uzależnionych kieruje do stacjonarnych domów, z niektórymi jest współpracuje. Najbardziej może liczyć na kierownika placówki Stowarzyszenia MONAR Jerzego Majcherka. Dlatego jego uhonorowała statuetką św. Józefa.

  Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów we współpracy  Wychodzimy na przeciw potrzebom młodzieży

  Z radością informujemy, że z dniem 1 czerwca 2006 r. rozpoczął swoją działalność Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Stowarzyszenia MONAR w Bydgoszczy.
  Przeznaczony jest on dla osób eksperymentujących z narkotykami i ich rodzin, jak również dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.
  W ośrodku będzie realizowany szeroko zakrojony program zapobiegania narkomanii, obejmujący m.in. programy z zakresu profilaktyki narkomanii, ukierunkowane na działania edukacyjno-informacyjne, z zakresu pomocy post-rehabilitacyjnej oraz pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych narkomanią.

  W chwili obecnej działalność prowadzona jest jedynie na parterze budynku, który dostaliśmy w użytkowanie. A to dlatego, że pomieszczenia wymagają remontu, który jest kosztowny, a co za tym idzie przedłuża się.

  Ośrodek mieści się przy ul. Św. Trójcy 15 w Bydgoszczy, otwarty jest w godzinach 12.00 - 20.00, wszelkich informacji związanych z pracą Ośrodka i jego ofertą można zasięgnąć pod numerem telefonu 052 345 88 88.

  W przeciągu miesiąca planujemy uroczyste otwarcie placówki.  Dzień dziecka świętowaliśmy hucznie!

  W dniu 1 czerwca z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w Barze "Dziki" na Białołęce, który był jednym z organizatorów, odbyła się impreza dla dzieci. Zorganizowano ją wspólnymi siłami Ośrodka Pomocy Społecznej Warszawa Białołęka, Stowarzyszenia MONAR, wspomnianego Baru "Dziki", oraz białołęckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

  Honorowy patronat nad imprezą objął Burmistrz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, a patronat medialny Radio dla Ciebie.

  Dzieci ze szkół na Białołęce, oraz te mieszkające w Centrum Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT "Bajka" miały okazję do wspólnej zabawy.
  Na tą okazję przygotowano wiele atrakcji m.in. karaoke, Kącik Western, a w nim jazdę konną, strzelania z łuku, zabawy z Indianami.
  Ponadto, aby zaszczepić w dzieciach zamiłowanie do sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego zaprezentowano pokaz sztuk walki, zainstalowano trampolinę i mini siłownię!
  Część edukacyjna prezentowała się równie bogato: były pokazy eksperymentów fizycznych i chemicznych, konkurs - zabawy z książką, gry edukacyjne.

  Specjalnie dla dzieciaków odbył się pokaz straży pożarnej i tresury psów policyjnych. Oczywiście wszystkie maluchy obdarowano prezentami.

  Zabawa jednym słowem była przednia!

  Zorganizowanie imprezy było możliwe dzięki hojności SPONSORÓW tj:
  Higiena Serwis, Shell, Przedszkole Smerf, Polsko Amerykańskie Przedszkole Artystyczne w Stumilowym Lesie, Silver Screen, Warszawskie Porozumienie Samorządowe "Nasze Miasto", Multi Copy, Sport Outdoor Club i MC Event.

  Serdecznie dziękujemy!

  obejrzyj galerię

  Nowe "szaty" nowego Punktu Konsultacyjnego w Białymstoku

  Od kilku tygodni Punkt Konsultacyjny MONAR w Białymstoku prowadzi swoją działalność w nowym miejscu. Pomieszczenia udostępnił MONAR-owi Urząd Miasta, który wspierał nas i pomagał w zdobyciu nowego lokalu. "Nowe' wnętrza wymagały dostosowania do nowego rodzaju działalności, a co za tym idzie remontu. Ze względu na ograniczone środki finansowe jego przeprowadzeniem zajęła się kierowniczka Punktu Konsultacyjnego, która poza bogatym doświadczeniem w niesieniu pomocy innym, jest świetnym fachowcem budowlanym. Na załączonych zdjęciach podziwiać można metamorfozę jakiej, przy współpracy 2 osób, dokonała w nowej siedzibie Punktu Konsultacyjnego.

  Przy okazji chcielibyśmy y serdecznie podziękować Urzędowi Miasta Białystok za pomoc w wyposażeniu placówki w meble.

  We wspomnianej placówce MONAR realizowane są trzy programy: jeden profilaktyczny dofinansowany przez Urząd Miasta Białystok, kolejne dwa dotowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani dotyczą pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych narkomanią, eksperymentujących z narkotykami i ich rodzin oraz pomocy post-rehabilitacyjnej.

  W ramach programu profilaktycznego regularnie odbywają się zajęcia informacyjne dla młodzieży i dorosłych niezależnie od ich stopnia zagrożenia uzależnieniem. Ponadto dla osób, które już doświadczają problemu związanego z używaniem narkotyków organizowane są dodatkowe zajęcia indywidualne i grupowe. Wszyscy uczestnicy programu posiadają możliwość skorzystania z arteterapii, skorzystać z zajęć tańca nowoczesnego, grupy teatralnej, wziąć udział w kursie spadochronowym.
  Rodzice mają możliwość uczestnictwa w warsztatach umiejętności wychowawczych.

  W ramach pomocy psychologicznej prowadzone są indywidualne sesje z osobami używającymi narkotyków, terapia grupowa, działa telefon zaufania organizowane są również sesje rodzinne, mając na celu uzyskanie wsparcia bliskich w procesie terapii. Realizowany w Punkcie Konsultacyjnym program terapeutyczny jest programem krótkoterminowym.

  Pomoc post-rehabilitacyjna dla osób, które ukończyły terapię polega na zapewnieniu im wsparcia psychologicznego, pomocy w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych bez "wsparcia" narkotykami, pomocy w płynnym wchodzeniu w role społeczne.

  W miarę powstawania nowych potrzeb w środowisku lokalnym Punkt Konsultacyjny MONAR będzie rozszerzał i dostosowywał swoją ofertę.

  Kontakt z Punktem Konsultacyjnym w Białymstoku:
  ul. Gen. Berlinga 8,
  tel. 085 651 65 64

  obejrzyj galerię

  Powstał Europejski Instytut Szkoleniowo - Badawczy

  Uchwałą Nr 64/2006/453 Zarządu Główny Stowarzyszenia MONAR powołał do życia Europejski Instytut Szkoleniowo - Badawczy MONAR. Jego celem jest kształcenie, doskonalenie i rozwój kompetencji zawodowych pracowników Stowarzyszenia MONAR oraz kadr działających w obszarze m.in. profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, post-rehabilitacji i redukcji szkód związanych z używaniem narkotyków.
  Jednym z celów jest także opracowywanie i wdrażanie nowych metod i technik pracy zawodowej. Oprócz działalności szkoleniowej, instytut ma w zamyśle prowadzenie badań ilościowych i jakościowych dotyczących obszarów, w których na co dzień działalność prowadzi Stowarzyszenie MONAR. Istotne, z punktu rozwoju oferty dla osób uzależnionych, będzie prowadzenie badań nad potrzebami w zakresie rozwiązań i technologii pomocy osobom marginalizowanym.
  Do końca roku zostanie opracowany szczegółowa oferta tematyczna w zakresie szkoleniowym. W chwili obecnej instytut jest na etapie pozyskiwania środków na swoją działalność.
  Osoby zainteresowane współpracą w tym obszarze prosimy o kontakt z sekretariatem Biura Stowarzyszenia MONAR 022 530 62 80,
  lub email:
  biuro@monar.org


  Koneckie dni profilaktyki

  Świętokrzyski Oddział Regionalny Stowarzyszenia MONAR był współorganizatorem Powiatowych Dni Profilaktyki, które odbyły się w dniach 17-19 maja 2006 r. w Końskich, woj. Świętokrzyskie. Organizatorem głównym było Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Końskich, a impreza odbyła się pod honorowym patronatem Starosty Koneckiego Pana Antoniego Szkurłata.

  W ciągu 3 dni odbyły się warsztaty dla nauczycieli i pedagogów, przedstawiono programy profilaktyczne realizowane w szkołach, m.in. prowadzony przez MONAR "Narkotyki co dalej?".

  Teatr ATMA wystawił spektakl "Zła Reputacja" o mechanizmach uzależnienia alkoholowego, odbyła się także projekcja filmy Trainspotting.

  Na wszystkich chcących zdobyć informacje nt. uzależnień, możliwości uzyskania pomocy, postępowania w przypadku gdy narkotyki zażywa ktoś z najbliższego otoczenia i innych praktycznych informacji czekali dyżurni telefonu zaufania funkcjonującego przy punkcie informacyjno - konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych, odbył się także kilkugodzinny dyżur specjalistów (pedagogów, psychologów, kuratorów, policjantów).

  Na zakończenie rozstrzygnięto powiatowy konkurs plastyczny, fotograficzny i grafiki komputerowej o treści profilaktycznej.

  Zakończyła się kolejna Szkoła Liderów

  W dniu 18 maja 2006 w Senacie RP odbyło się spotkanie wieńczące kolejną edycję Szkoły Liderów Młodzieżowych w Mikołowie na Śląsku. Podczas spotkania miała miejsce debata nt. profilaktyki wśród młodzieży, na którą zostali zaproszeni goście z organizacji i instytucji zajmujących się zarówno profilaktyką, jak i leczeniem uzależnień.

  Imprezę otworzył Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. W spotkaniu wzięli udział Piotr Jabłoński z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Anna Marzec Bogusławska z Krajowego Centrum ds. AIDS, Wojciech Fijałkowski ze Stowarzyszenia MONAR, oraz przedstawiciele MENiS, PARPA, Sejmu i wielu innych gości.
  W ożywioną dyskusję na temat roli, jaką młodzież pełni w działaniach profilaktycznych - zarówno w ich programowaniu jak i wprowadzaniu w życie, włączyła się większość uczestników spotkania. Ponadto goście przedstawili działalność swoich organizacji i instytucji w obszarze profilaktyki, młodzież zaś odczytała apel skierowany do dorosłych, w którym postulowała potrzebę większej uwagi jaką poświęcają dorośli dzieciom oraz większego nacisku ze strony władz na zapewnienie bezpieczeństwa.
  Odczytano także list Marszałka Sejmu RP Marka Jurka z gratulacjami, w którym deklarował wyrazy wsparcia dla działalności forum. Marszałek podkreślił także wagę budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez inicjatywy młodzieżowe.

  Twórcą i organizatorem szkoły liderów młodzieżowych jest Pan Tadeusz Rosa.

  Owoce współpracy MONARu z "Bankiem Żywności SOS"

  19 placówek MONAR korzysta z owoców współpracy z Fundacją "Bank Żywności SOS" w Warszawie w ramach programu PEAD. Tylko w pierwszym kwartale tego roku, dzięki wspomnianej współpracy, podopieczni Stowarzyszenia MONAR otrzymali 44 244,84 kg różnych artykułów spożywczych, takich jak makaron, ryż, mleko, cukier, sery o łącznej wartości 174 740,87 PLN. Współpraca "Banku Żywności SOS" ze Stowarzyszeniem MONAR układa się wyjątkowo dobrze. Dzięki olbrzymieniu zaangażowaniu oby stron udało się lepiej poznać potrzeby osób korzystających z pomocy i skierować do nich dużo szerszy asortyment żywności.
  W przyszłości chcielibyśmy wraz z Fundacją "Bank Żywności SOS" w Warszawie zorganizować szkolenie dla placówek MONAR dotyczące wymogów sanitarnych, jakie UE stawia przed wszystkimi odbiorcami żywności, które pozwolłoby w przyszłości korzystać ośrodkom nie tylko z Programu PEAD, ale również ze wszystkich innych mechanizmów unijnych, w które zaangażowany będzie "Bank Żywności SOS" w Warszawie.

  Odbyło się posiedzenia Rady Opiekuńczej ds. Bezdomności przy Prezydencie m.st. Warszawy

  W dniu 15 maja br zebrała się Rada Opiekuńcza ds. Bezdomności przy Prezydencie Warszawy. Spotkanie odbyło się w placówce Fundacji Tarkowskich Herbu Klamra. W spotkaniu oprócz przedstawicieli wielu organizacji pozarządowych zajmujących się bezdomnością uczestniczył Marcin Wojdat - pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ze Stowarzyszenia MONAR uczestniczyli: Zbigniew Wizner-przewodniczący Rady ds. Bezdomności przy ZG MONAR, kierownik Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT przy ul. Rudnickiego 1a Mariosz Graboń oraz Scholastyka Śniegowska - pracownik Biura ZG MONAR. Poruszone zostały następujące sprawy:
  1. Dokonaliśmy wyboru przedstawiciela Rady do Forum Dialogu Społecznego. Została nim p. Iwona Gałczyńska, drugim jest Scholastyka Śniegowska.
  2. Niebawem będzie możliwość prezentowania organizacji zaangażowanych w działalność Rady na stronie www udostępnionej przez Urząd Miasta. Będą tam umieszczane uchwały dotyczące NGO'sów, wynajmu lokali dla NGO, prawa, współpracy miedzy NGO a samorządem i rządem.
  3. Jednakowego rozliczania wszystkich dotacji. Do tej pory każdy rodzaj dotacji rozliczany był w inny sposób, przy użyciu innych druków; podjęto decyzję aby po otrzymaniu zastrzeżeń i propozycji zmian ze strony organizacji opracować jednolity formularz.
  4. W październiku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Rada zdecydowała się zająć przygotowaniami obchodów, włączyć w nie Urząd Miasta, różne organizacje i instytucje zajmujące się tym problemem. Osobą, która z ramienia Rady będzie koordynowała organizacją tego przedsięwzięcia będzie Scholastyka Śniegowska ze Stowarzyszenia MONAR.
  5. Leczenia osób bezdomnych i codziennych kłopotów z tym związanych. Największy problem mają ci bezdomni, którzy nie przebywają w placówkach opiekuńczych. Członkowie Rady zobowiązali się zrobić rozeznanie i ustalić kto mógłby być pomocny w rozwiązaniu tych trudności.
  6. Rada postanowiła wystąpić do Urzędu Miasta z propozycją rozmów na temat niedostatecznej ilości miejsc dla osób chorych, bezdomnych i starszych, jakie są w aktualnej ofercie placówek.
  7. Stowarzyszenie Patronat wystąpiło z inicjatywą otwarcia pralni, dla osób bezdomnych, z której mogły by korzystać zarówno osoby indywidualne jak i organizacje. W tej sprawie można kontaktować się pod numerem 022 813-22-15, w godz. 8.00-16.00.
  8. Następne spotkanie Rady odbędzie się 13 czerwca o godz. 13.00 w Biurze ZG MONAR.

  Opracowała Scholastyka Śniegowska
  Maraton nam nie straszny

  Taka dewiza najprawdopodobniej przyświecała 15 pacjentom Ośrodka w Graczach, którzy mimo wielu codziennych obowiązków wygospodarowali czas na sumienne przygotowania do uczestnictwa we wrocławskim maratonie, który odbył się 23 kwietnia br. Wśród wielu uczestników znaleźli się także podopieczni 4 innych MONARowskich ośrodków, tj. Wrocławia, Milejowic, Dębowca i Gdańska. Część z nich zmierzyła się z całym dystansem, cześć wybrała półmaraton, wszyscy jednak wykazali się wspaniałą postawą i sportowym zacięciem, które pozwoliło im ukończyć bieg na wybranym dystansie. Dla wielu udział w biegu maratońskim jest możliwością zademonstrowania swojego sukcesu w terapii i świetną okazją do pokazania innym, że z uzależnieniem można wygrać.

  obejrzyj galerię  Razem w góry

  Po raz piąty w dniach 10-12 maja 2006 odbyło się spotkanie integracyjno - edukacyjne osób zakażonych wirusem HIV, ich bliskich i terapeutów ośrodków MONAR w Graczach, Zbicku i Milejowicach z lekarzami Kliniki Chorób Zakaźnych we Wrocławiu. Na co dzień współpracujący z placówkami MONARu, dr Brygida Krzysz i dr Jacek Gąsiorowski w trakcie dwóch dni wyjazdu udzielali indywidualnych konsultacji, wygłosili dwa wykłady. Wspólna wycieczka w góry była świetną okazją do wymiany poglądów, przedyskutowania różnych aspektów związanych z zakażeniem HIV, omówienia nowych trendów w leczeniu, a co ważniejsze nawiązania przyjaźni i lepszego poznania się, które ma niebagatelny wpływ na codzienny proces leczenia.

  STOP Studenckie Targi Organizacji Pozarządowych

          
  Stowarzyszenie MONAR wzięło udział w Studenckich Targach Organizacji Pozarządowych zorganizowanych przez AIESEC.

  W ciągu dwóch weekendowych dni BUW gościł przedstawicieli ponad 20 organizacji, którzy przygotowali prelekcje, warsztaty, wykłady a co najważniejsze bogatą ofertę dla studentów, stażystów i wolontariuszy.

  W związku z tym, że działalność Monaru jest bardzo rozległa, taka też była prezentowana oferta wolontariatu. Dla osób chcących zdobyć doświadczenia w pracy z ludźmi, w Monarze czeka wiele możliwości, począwszy od pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach programów profilaktycznych, poprzez świetlice socjoterapeutyczne, ośrodki leczenia uzależnień, poradnie, aż po domy dla osób wykluczonych społecznie i osady dla osób starszych.
  Dla tych, którzy maja zacięcie do zarządzania i administracji czeka ciekawa oferta współpracy z Biurem Stowarzyszenia MONAR i możliwość zaangażowania się w realizację projektów dofinansowywanych ze środków unijnych.
  Stowarzyszenie ma co raz większe doświadczenie w zakresie ich wykorzystywania, którym podzieliło się z wszystkimi zainteresowanymi w trakcie drugiego dnia targów, prowadząc wielogodzinny warsztat "Ucz się od innych - Europejski Fundusz Społeczny w teorii i praktyce" dotyczący możliwości realizacji projektów nastawionych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich.

  Stoisko Monaru cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających targi studentów. liczymy, że podobnie jak w latach ubiegłych, uda się nam nawiązać stałą współpracę z młodymi osobami zainteresowanymi pracą w naszej organizacji.


  Stary pałac tętni życiem

  Idąc szlakiem zabytków i atrakcji turystycznych Ziemi Kłodzkiej napotykamy małą miejscowość o nazwie Żelazno. Znajduje się w niej stary pałacyk, który znany jest jako Ośrodek Rekreacji i Terapii dla Dzieci i Młodzieży MONAR. Ze względu na swą malowniczość, żelaźniański pałac jest obiektem zainteresowań wielu turystów. Otoczony pięknym, starym parkiem, z wieżą przypominającą siedzibę zapomnianej księżniczki, kreuje bajkowy wizerunek, bardzo sugestywnie oddziałujący na wyobraźnię.
  Jednak w tym miejscu, przesyconym nierealnością dzieją się rzeczy najzupełniej realne. Równolegle realizowane są dwa projekty, które nastawione są na pomoc osobom uzależnionym od narkotyków, które próbują przezwyciężyć swój nałóg. Równocześnie Ośrodek otwarty jest dla dzieci i młodzieży, które mają ochotę spędzić w tym starodawnym dworku niezapomniane wakacje. A mamy do zaoferowania wiele atrakcji: wyprawy w Góry Stołowe, wspinaczka i jazda na nartach są w zasięgu ręki. Ponadto rejon Kotliny Kłodzkiej obfituje w szereg atrakcji turystycznych w dużej mierze opartych na dobrodziejstwach przyrody.
  W Ośrodku w Żelaźnie realizowane są dwa projekty, jeden współfinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii drugi zaś ze środków Unii Europejskiej. Pierwszy z nich to projekt "Daj siebie innym" skierowany do młodzieży, która bądź ukończyła, bądź jest na ostatnim etapie terapii, w jednym z monarowskich Ośrodków Rehabilitacyjno-Readaptacyjnych. Ci młodzi ludzie przyjeżdżają do pałacu w Żelaźnie, żeby mieszkać razem i jednocześnie uczyć się prowadzić hostel. Prowadzą recepcję, przyjmują gości, przygotowują dla nich pokoje, a także organizują czas wolny - wieczorki zapoznawcze, spotkania z mieszkańcami wsi, wycieczki. Nad całością tego projektu czuwa psycholog, który utrzymuje stały kontakt z placówką. W trakcie pobytu w Żelaźnie młodzi ludzie kształcą wiele umiejętności społecznych, które będą im potrzebne w całym dorosłym życiu, uczą się m.in. pracy w grupie, odpowiedzialności, konsekwencji, a przede wszystkim zdobywają umiejętności praktyczne potrzebne do prowadzenia hotelu.
  Drugi projekt "Uczymy się pracować zawodowo" rozpoczął się na początku lutego. skierowany jest do młodych osób, będących w trakcie w terapii w Ośrodkach MONAR, z woj. dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego i mazowieckiego.
  Głównym celem projektu "Uczymy się pracować zawodowo" jest aktywizacja zawodowa i pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy po zakończeniu leczenia.
    Projekt będzie składał się z dwóch modułów. W pierwszym zrealizowane będą 3 dwutygodniowe turnusy, na których beneficjenci ostateczni wezmą udział w treningach: poznania siebie, komunikacji i negocjacji, autoprezentacji, radzenia sobie z porażkami i stresem, aktywnego poszukiwania pracy, oraz w szkoleniu z przedsiębiorczości.
  Drugi moduł to kursy zawodowe: "Fryzjer - przyuczenie do zawodu","Tipsy, manicure, pedicure","Glazurnik, posadzkarz","Wykończenie wnętrz", "Sprzedawca ze znajomością kas fiskalnych i komputerowych programów sprzedaży", które będą zrealizowane w ciągu trzech miesięcznych turnusów.
  Podstawowym rezultatem proponowanego działania będzie przeszkolenie 45 osób z przedsiębiorczości (22,5 h/os.), udział w treningach psychologicznych (112,5 h/os.), udział w kursach zawodowych (ok 120 h/os.), konsultacje z doradcą zawodowym (2 h/os.) i wsparcie psychologiczne - indywidualne (2 h/os.) i grupowe (582 h/os).
  Obydwa projekty działają niezależnie od siebie, mają jednak wiele punktów wspólnych i wzajemnie się uzupełniają. A ludzie, którzy w nich uczestniczą pomagają podtrzymać ciepłą atmosferę pałacyku w Żelaźnie.
  Pracownicy Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Terapii i uzależnień oraz Grupa Sonic Dance zapraszają do współpracy

  Grupa Sonic Dance we współpracy z Rodzinną Poradnią Monar stworzyła i realizuje od ponad roku projekt pod nazwą "Integracyjne kluby tańca ulicznego".

  Integracyjny klub tańca ulicznego, to nie tylko sposób na zagospodarowanie czasu młodzieży z wielkich warszawskich blokowisk, skupionej w subkulturach młodzieżowych, ale danie możliwości wyboru stylu tańca, sposobu życia , stylu życia- uświadomienie im, że taniec, bycie razem, wzajemne wsparcie może być antidotum na problemy związane z narkotykami i innymi zagrożeniami nie sprzyjającymi normalnemu, zdrowemu życiu.

  Dotychczas stworzyliśmy 4 kluby tańca ulicznego, skupiające kilkudziesięciu młodych ludzi z dużych warszawskich blokowisk. Kolejne dwa kluby są w trakcie organizacji. Poza treningami członkowie klubów uczestniczą w tworzeniu spektakli tanecznych , biorą udział w zawodach i konkursach tańca ulicznego, raz w tygodniu odbywają się spotkania profilaktyczne prowadzone przez terapeutów poradni MONAR.
  Planujemy powiększać liczbę klubów, replikując je w kolejnych trudnych dzielnicach Warszawy, powierzając ich prowadzenie wychowanym przez siebie następcom. W związku z tym zapraszamy do współpracy placówki MONAR z terenu całego kraju. Innowacją w naszym projekcie jest połączenie elementów aktywności twórczej i profilaktyki oraz fakt realizacji tego pomysłu bezpośrednio w środowiskach młodzieży na warszawskich blokowiskach. Stworzenie swoistego pomostu pomiędzy młodzieżą ulicy, a terapeutami profesjonalnie przygotowanymi do udzielania wsparcia skraca drogę od zetknięcia się z problemem do jego rozwiązania.
  Jesteśmy młodzi, mamy siłę, mamy odwagę marzyć, realizujemy własne marzenia... przyłączcie się do nas

  ZAPROSZENIE

  Kadra i społeczność Ośrodka MONAR w Wyszkowie zaprasza wszystkich na Hippiczną Imprezę Plenerową, która odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2006 roku (niedziela) na terenie Ośrodka (Wyszków, ul. 3 Maja 65). Rozpoczęcie imprezy o godzinie 11:00. Jest to impreza wpisująca się w projekt Equal Dajmy sobie pracę. Ekoszansa, w którego realizację (jako partner) zaangażowanych jest kilka ośrodków Stowarzyszenia MONAR.
  W programie zawody jeździeckie w stylu western pod patronatem Burmistrza Wyszkowa, pokaz Hiszpańskiej Szkoły Jazdy w wykonaniu Karoliny Wajdy, pokaz jazdy kawaleryjskiej (władanie białą bronią), prezentacja bioróżnorodności rolnej oraz inne atrakcje dla dorosłych i dla dzieci.
  Serdecznie zapraszamy.

  Młodzież w walce z HIV/AIDS- zaproszenie do udziału w konferencji Vanguard 2006

  Vanguard 2006 to regionalne forum młodzieży organizowane co dwa lata. Najbliższe odbędzie się w dniach 17-20 maja 2006 r. w Belgradzie. Jego celem jest przekazywaniu organizacjom młodzieżowym i grupom samopomocowym z krajów Europy południowo wschodniej, informacji z zakresu uzależnień, problemów związanych z narkotykami i szkód społecznych przez nie powodowanych. Organizatorzy zachęcają także do przyjmowania rozwiązań i strategii w walce z HIV/AIDS opartych na sprawdzonych metodach, efektywnych w stosunku do ponoszonych kosztów.

  W związku z powyższym nie chodzi o przedstawienie w trakcie konferencji jak największej ilości opracowań naukowych, lecz o zainicjowanie wymiany doświadczeń, zidentyfikowanie najlepszych rozwiązań, ulepszenie metod pracy z grupami wykluczonymi społecznie.

  Młodzi ludzie powinni brać udział w procesie decyzyjnym na każdym jego etapie gdyż to przede wszystkim o programy do nich skierowane i o ich przyszłość chodzi. Nie można ich więc wyłączyć z grupy decydentów. To bezsprzeczny fakt podkreślany przez osoby zajmujące się walką z HIV/AIDS.

  Przed konferencją, w dniu 17 maja, uczestnicy mogą wziąć udział w pre-seminarium organizowanym przez SEEA, zatytułowanym "Nowa jakoś życia osób uzależnionych od narkotyków", mającym za zadanie podkreślenie wagi substytucji w leczeniu osób uzależnionych.

  Więcej informacji na stronie http://www.vanguard2006.net/

  Belgowie podglądają pracę terapeutów w Łodzi

  Vanessa Tichon i Darek Swienty pracują w Centrum Terapii i Prewencji dla osób Uzależnionych "Trampoline" w Belgii. Przyjechali na staż zawodowy do ośrodka Rehabilitacyjno - Readaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży MONAR w Łodzi. Podczas kilkudniowego pobytu w naszym ośrodku przyglądali się sposobom pracy szczególnie z młodymi osobami.
  Odwiedzili ośrodki w Kęblinach, Sokolnikach oraz ośrodek MARKOT w Ozorkowie i hostel postreadaptacyjny Stowarzyszenia MONAR działający w Łodzi. Wizyta była bardzo udana, a nasi gości byli pod wrażeniem intensywności naszej pracy i zaangażowania. Robili sporo zdjęć i notatek, a wszystko to przyjęło na koniec formę raportu z pobytu raport, który przedstawią swojemu kierownictwu i pozostałym członkom zespołu. W ramach tego samego programu terapeuci z naszych ośrodków wyjadą w tym roku na staże do Grecji i Irlandii.  Ruszyła stacja radiowa Społeczności Terapeutycznych

  Dnia 20 marca 2006 r. o północy ruszyła internetowa stacja radiowa online Radio Społeczności Terapeutycznych (Radio TC International) przeznaczona dla społeczności terapeutycznych z całego świata. Do jej stworzenia przyczynili się Craig Fees, Ian Milne i Mark Freestone. Dzięki niej możliwe będzie utrzymywanie stałego kontaktu pomiędzy społecznościami terapeutycznymi, przekazywanie sobie wzajemnie informacji dotyczących ich działania oraz nadawanie bezpośrednio z miejsca funkcjonowania społeczności. Wszystkie programy dostępne są w trzech formatach: przesył strumieniowy, pobieranie oraz w trybie offline, dzięki czemu stopniowo będzie tworzony bank zasobów informacji dotyczących społeczności terapeutycznych. Aktualnie prowadzone są trzy cykliczne audycje: "Przegląd wiadomości z Argentyny, Hiszpanii, USA i Szkocji", "Rozmowy ze Stuart'em Whitley'em - dyrektorem Szpitala Henderson w latach 1966 - 1988 i założycielem Stowarzyszenia Społeczności Terapeutycznych" i "Fraser House - społeczność terapeutyczna utworzona w latach 60 w Australii".

  Szczegółowe informacje dotyczące tworzenia nowych programów znajdują się na stronie:
  http://www.tc-of.org.uk/wiki/index.php/Making_a_Programme

  Pomysły, informacje zwrotne, nagrania, zdjęcia i wszelka pomoc są mile widziane!
  Więcej informacji znajdziecie na stronie:
  http://www.tc-of.org.uk/wiki/index.php/RadioTC_International  Urząd Miasta Warszawy dziękuje MONAROWI

  15 marca 2006 r. w reprezentacyjnej Sali Urzędu m. st. Warszawy przy pl. Bankowym 3/5 odbyło się spotkanie przedstawicieli władz miasta z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi akcję "Pomoc bezdomnym podczas zimy". W imieniu władz miasta podziękowania i gratulacje składał Mirosław Kochalski - pełniący funkcję Prezydenta m. st. Warszawy oraz Teresa Sierawska - Dyrektora Biura Polityki Społecznej. Wyróżnione organizacje otrzymały okolicznościowe upominki, oraz wiele słów podziękowań za pracę i zaangażowanie w niesienie pomocy osobom bezdomnym w trakcie zimy 2005/2006.
  Za wysiłki podejmowane przez MONAR, mające na celu poprawę funkcjonowania osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, podziękowania otrzymała Jolanta Łazuga - Koczurowska, Przewodnicząca Zarządu Głównego. Wygłosiła także przemówienie w imieniu organizacji pozarządowych, w którym podkreśliła konieczność ścisłej współpracy pomiędzy władzami samorządowymi i organizacjami trzeciego sektora.  Konkurs "Kotański znany i nieznany" rozstrzygnięty!

  W Zespołu Szkół Odzieżowych im. Marka Kotańskiego w Bydgoszczy, pod honorowym patronatem Jolanty Koczurowskiej- Przewodniczącej Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR zorganizowany został II ogólnopolski konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na konkurs napłynęło 96 prac literackich i plastycznych z różnych stron Polski. Jury w składzie:

  • Magdalena Mateja - przewodnicząca /nauczyciel j. polskiego w ZSO/
  • Ryszard Częstochowski - kierownik PPiTU MONAR w Bydgoszczy, poeta
  • Hanna Ossowska - poetka
  • Danuta Biczkowska - plastyk

  po wnikliwym przeanalizowaniu wszystkich prac, w związku z ich wyrównanym poziomem, postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia bez przydzielania miejsc.

  Wręczenie nagród laureatom odbyło się w dniu 21 marca o godz. 9.30 w ZSO
  w Bydgoszczy. Stowarzyszenie MONAR przygotowało dla nich niespodziankę - zaproszenie na kilkudniowy letni wypoczynek do Ośrodka Rehabilitacyjno Resocjalizacyjnym dla dzieci i młodzieży MONAR w Gdańsku.

  Wszystkim autorom prac dziękujemy za udział w konkursie, a przede wszystkim serdecznie gratulujemy!

  Lista laureatów


  Odbyło się II spotkanie ekspertów grupy Correlation - european network social inclusion and heath

  Tym razem przedstawiciele 34 krajów europy reprezentujący organizacje pozarządowe i samorządowe zajmujące się pracą z osobami uzależnionymi, emigrantami, osobami sprzedającymi usługi seksualne przyjechali do Krakowa, aby przedyskutować najbardziej palące sprawy związane ze swoją pracą.
  Od wielu lat współpracujące z AMOC DHV- administratorem sieci Correlation, Stowarzyszenie MONAR i Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzależnionym były organizacjami goszczącymi. W ich imieniu zebranych powitał Marek Zygadło- przewodniczący małopolskiego oddziału regionalnego Stowarzyszenia MONAR. Wygłosił on także wykład otwierający, w którym przedstawił polską sytuację związaną zproblemami uzależnień i prostytucją. Była także okazja do zaprezentowania szerokiej gamy serwisów dla osób uzależnionych, jakie są oferowane przez krakowskie organizacje pozarządowe współpracujące z Monarem. Grupa niespełna 80 osób w ciągu 2 dni pracowała w grupach tematycznych takich jak outreach (praca środowiskowa), młodzież, badania, emigranci, empowerment, i in. Ich zadaniem jest opracowanie wytycznych do pracy, stworzenie podręczników, które mogłyby pomóc innym we wdrażaniu podobnych działań w swoich organizacjach. Opracowano także harmonogram działań na najbliższe miesiące. Jeszcze w tym roku odbędą się 2 seminaria przeznaczone dla profesjonalistów, przeprowadzone zostaną także badania dotyczące dostępu do serwisów socjalnych i medycznych oraz rozwoju narzędzi pozwalających na empowerment (wzmacnianie) osób z grup marginalizowanych.
  Spotkanie ekspertów zakończyło się posiedzeniem Komitetu Zarządzającego projektem.
  Więcej informacji na
  www.correlation-net.org

  Narkomania i bezdomność wśród dzieci w Rosji

  Dziś w Rosji zjawisko bezdomności wśród dzieci staje się coraz bardziej powszechne. Coraz więcej rodziców, żyjących w skrajnej biedzie, alkoholików, narkomanów, porzuca swoje dzieci. Takie dzieci wypadają z powszechnego systemu edukacji, uciekają z domów rodzinnych i domów dziecka, żebrzą, zajmują się prostytucją, zażywają narkotyki, piją alkohol. Bezdomne dzieci w wysokim stopniu narażone są na ryzyko zarażenia wirusem HIV i innymi chorobami zakaźnymi. Dzieci te przebywają na dworcach, w piwnicach, na wysypiskach śmieci. Na ulicy zwykle zajmują się żebractwem. Często stają się ofiarami przemocy i są wykorzystywane seksualnie. Ich wiek najczęściej wacha się od 6 do 18 lat.

  Rosyjska organizacja "Aktywna pomoc dzieciom" zwróciła się do Stowarzyszenia MONAR z propozycją wspólnego założenia ośrodka rehabilitacyjnego dla bezdomnych i uzależnionych dzieciaków. Fundacja "Aktywna pomoc dzieciom" została stworzona jako organizacja wolontariuszy i młodzieżowych liderów, zaniepokojonych losem bezdomnych dzieci. W 2000 roku na plac Trzech Dworców w Moskwie wyszła pierwsza grupa wolontariuszy, którzy od tego czasu zapewniają codziennie dziesiątkom dzieci jedzenie, odzież i obuwie. Często pomagają dzieciom wrócić do swoich rodzin, do domu dziecka, uzyskać pomoc lekarską. Jednakże dla dzieci, które są uzależnione od narkotyków możliwości pomocy są bardziej ograniczone. Wolontariuszka "Aktywnej Pomocy Dzieciom", Polka, Hanna Polak nakręciła film dokumentalny o sytuacji dzieci bezdomnych w Rosji, który przyciągnął uwagę do problemu na całym świecie, a w 2005 roku został nominowany do premii Amerykańskiej Akademii Filmowej.

  Stowarzyszenie MONAR stworzy w Rosji program rehabilitacyjny dla niepełnoletnich nadużywających środków psychotropowych, oparty na metodzie społeczności terapeutycznej. MONAR opiera się na doświadczeniu prowadzonych przez siebie 5 ośrodków rehabilitacji dzieci i młodzieży z problemem uzależnień, pierwszy z których powstał w roku 1983 w Gdańsku. W roku 2003, w raporcie Departamentu Stanu USA program ten został oceniony jako wysoce efektywny i jako najbardziej obiecujący model pracy z młodzieżą uzależnioną.

  Dzięki pomocy Stowarzyszenia MONAR w ciągu ostatnich 10 lat zostało stworzonych 8 społeczności terapeutycznych w Rosji, na Ukrainie, Słowacji i Białorusi. Szkoleniowcy z MONARu przeszkolili wielu specjalistów pracujących z osobami uzależnionymi z krajów nadbałtyckich i krajów byłego związku radzieckiego.

  Inicjatywę MONARu poparła Komisja Europejska, która dofinansowuje ten projekt przez dwa lata w ramach Programu Partnerskiego w Rozwoju Instytucjonalnym TACIS (Institution Building Partnership Program IBPP TACIS). Do wsparcia działań w zakresie szkolenia specjalistów terapii uzależnień zadeklarowały się moskiewskie i berlińskie biura UNICEF.

  Urząd Miasta Sankt-Petersburga zainteresował się programami Monaru

  Delegacja z Komitetu ds. Prawa, Praworządności i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Sankt-Petersburg przyjechała do Polski na 5 dni w celu zapoznania się z systemem profilaktyki i rehabilitacji uzależnień oraz z pracą państwowych służb w zakresie koordynacji i ekspertyzy tego systemu. Ponadto, ważnym celem delegacji było nawiązywanie kontaktów i współpracy z polskimi instytucjami i organizacjami.
  Odbyło się kilka spotkań i wizyt, m.in. z Dyrektorem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Piotrem Jabłońskim oraz jego zespołem, zespołem Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szczególne zainteresowanie wywołały wizyty w MONARze oraz spotkanie z zespołami Poradni Profilaktyki i Rehabilitacji Uzależnień MONAR w Warszawie przy ul. Powstańców Wielkopolskich pod kierownictwem Tomasza Harasimowicza, Ośrodka Rehabilitacjyjno-Readaptacyjnego MONAR w Krakowie, liderem którego jest Adam Dziuszko oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego MONAR dla Dzieci i Młodzieży w Budach Zosinych pod kierownictwem Krzysztofa Balcerka. W monarowskim ośrodku w Budach Zosinych doszło nawet do bardzo burzliwej i zarazem pozytywnej w swoim znaczeniu, dyskusji ze społecznością terapeutyczną. Spotkanie byo przyczynkiem do nawiązania przyjaźni, goście zaprosili pracowników Stowarzyszenia MONAR do odwiedzenia "Wenecji Północy".
  Delegacja wyjechała zadowolona, gotowa do współpracy i z nowymi pomysłami do realizacji na terenie swego miasta.

  Ludmiła Aniukiewicz, Członek Delegacji, Pedagog Socjalny Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Sankt-Petersburgu, kip-sbp@yandex.ru.
  Warszawa gości FEANTSA

  W dniu 9 marca 2006 r. w Warszawie odbyło się spotkanie organizacji członkowskich i partnerskich Europejskiej Federacji zrzeszającej programy z zakresu przeciwdziałania bezdomności FEANTSA. Celem spotkania było współtworzenie strategii zdrowotnych w pracy z osobami bezdomnymi. W spotkaniu w imieniu Monaru udział wzięli Marek Stefaniak, Dyrektor WCPB MONAR-MARKOT w Rożnowicach, Robert Zieliński, Dyrektor Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Warszawie przy ul. Marywilskiej oraz Scholastyka Śniegowska i Maria Charmast z Biura Stowarzyszenia MONAR.
  Tematem wiodącym spotkania był problem ograniczonego dostępu do opieki zdrowotnej osób bezdomnych. Nawet jeżeli osoby bezdomne posiadają ubezpieczenie, to z uwagi na migrację lub brak dokumentów nie mają dostępu do bezpłatnych świadczeń. Jednocześnie, osoby bezdomne są szczególnie narażone na choroby, wśród których najbardziej powszechne są schorzenia psychiczne, uzależnienia oraz choroby zakaźne.
  Dobrym przykładem w radzeniu sobie z tym zjawiskiem służą placówki Monaru, które jako pierwsze wprowadziły wyspecjalizowane programy opieki zdrowotnej dla osób bezdomnych uwzględniające szczególne potrzeby osób bezdomnych: narażenie na zakażenie gruźlicą, uzależnienia od alkoholu i narkotyków, choroby psychiczne. W Centrum Pomocy Bliźniemu funkcjonuje Izba Chorych i Pogotowie MONAR, Oddział dla osób bezdomnych z zaburzeniami psychicznymi, Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Dzięki temu, że około 60 placówek Stowarzyszenia MONAR posiada status niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, nasi podopieczni są lepiej diagnozowani i mają większy dostęp do leczenia.
  Przedstawiciele FEANTSA odwiedzili programy Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT.
  We wrześniu zaś zaplanowano przeprowadzenie Europejskiej konferencji FEANTSA we Wrocławiu, która poświęcona będzie polityce zdrowotnej w stosunku do osób bezdomnych.
  Walne Zebranie członków OFOP

  W dniu 4 marca 2006 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

  W spotkaniu udział wzięło 16 członków uprawnionych do głosowania. Celem Walnego Zgromadzenia było uzupełnienie składu Zarządu OFOP o 2 osoby, w miejsce tych, które ustąpiły ze stanowiska w trakcie kadencji. Jedną z wybranych została przedstawicielka Stowarzyszenia MONAR - Scholastyka Śniegowska, osoba od początku zaangażowana w tworzenie OFOP-u.
  Ponadto Pan Marcin Dadel, dotychczas p.o. przewodniczącego Zarządu OFOP, został oficjalnie zatwierdzony na tym stanowisku.

  OFOP jest federacją, której misją jest budowanie silnego i wiarygodnego sektora pozarządowego jako niezbędnego elementu istnienia społeczeństwa obywatelskiego. Misja jest wypełniana przez realizacje następujących celów:
  1. Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz budowanie poczucia tożsamości trzeciego sektora.
  2. Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji.
  3. Kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec trzeciego sektora i budowanie jego rzetelnego wizerunku.

  Działania OFOP opierają się na konstytucyjnych zasadach pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości, solidarności i wzajemnym wspieraniu związków, stowarzyszeń, federacji i innych organizacji pozarządowych.  Budujmy społeczeństwo obywatelskie

  Stowarzyszenie MONAR wstąpiło do grona organizacji skupionych w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i aktywnie uczestniczy w organizowanych przez OFOP spotkaniach oraz konferencjach. Ostatnią była, zorganizowana w dniu 3 marca 2006 r., konferencja "Aspekty funkcjonowania sektora obywatelskiego w Polsce - kierunki niezbędnych zmian", nad którą patronat objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Spotkali się na niej przedstawiciele zarówno trzeciego sektora, jak i parlamentarzyści oraz członkowie rządu.
  W ciągu kilku godzin omawiano takie kwestie, jak zmiany w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, potrzeby wprowadzenia zmian w przepisach podatkowych, tak aby były one "przychylne" organizacjom pozarządowym, podkreślano konieczność wzmocnienia działań i wysiłków mających na celu doprowadzenie do istotnych zmian jakościowych i systemowych w zakresie współpracy parlamentu i rządu z organizacjami trzeciego sektora.
  W trakcie jednego z wystąpień zostały przedstawione zmiany jakie szykują legislatorzy - część z nich jest odpowiedzią na postulaty jakie wyszły od przedstawicieli organizacji pozarządowych, należy do nich m.in. projekt zmiany procedury odprowadzania 1% podatku dochodowego polegający na przeniesieniu ciężaru przekazania środków z obywatela na Urząd Skarbowy.
  Cieszył powtarzający się w trakcie całego spotkania głos, nakłaniający wszystkich uczestników do współpracy i jeszcze raz współpracy, bo tylko tą drogą idąc jesteśmy w stanie dokonać zmian korzystnych dla wszystkich. A przecież właśnie oto nam chodzi.
  Więcej o konferencji czytaj na
  www.ofop.engo.pl  "Nowa droga" - konferencja w ramach projektu Equal zakończona

  W dniach 1-3 marca 2006 r. w Zakopanem, w ramach realizacji projektu Equal "nowa droga", w którym Stowarzyszenie MONAR jest partnerem, odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona readaptacji społecznej skazanych uzależnionych w kontekście wdrażania projektów Equal w Polsce.
  W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów krajowych, tj. Krajowej Rady Kuratorów, OHP, PCK, PKPS, Stowarzyszenia MONAR i administratora - Centralnego Zarządu Służby Więziennej, a także partnerzy skupienie w partnerstwie ponadnarodowym DAIDALOS.
  W ramach 3 dniowego spotkania przedstawiono partnerom zagranicznym założenia projektu, działalność wszystkich instytucji biorących udział w realizacji oraz plany pracy na najbliższe miesiące. Także przedstawiciele Stowarzyszenia MONAR przygotowali dwie prezentacje, w ramach których zaprezentowali swoją działalności w obszarze pomocy osobom uzależnionym oraz zakres obowiązków i działań Monaru wynikających z udziału w projekcie "nowa droga".
  Konferencja pozwoliła przedyskutować wiele kwestii dotyczących wdrażania projektów Equal, nie do przecenienia były tu doświadczenia partnerów zagranicznych, dla których jest to już kolejny projekt tego typu. W najbliższym czasie rozpoczną się przygotowania do szkoleń, jakimi w ramach projektu maja zostać objęci beneficjenci.

  Bezdomność w liczbach

  Już po raz trzeci Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności zrealizowało badanie socjodemograficzne populacji osób bezdomnych.
  Badanie zostało włączone w Dział Analiz, Badań i Standaryzacji w ramach wielkiego projektu "AGENDA BEZDOMNOŚCI - Standardy Aktywnego Powrotu na Rynek Pracy", finansowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
  Badanie pozwala na względne dokładne określenie liczebności osób bezdomnych danego czasu przebywających na terenie województwa, określenie podstawowych danych socjodemograficznych, struktury oraz wybranych elementów warunków życia zbiorowości ludzi bezdomnych. Przedsięwzięcie stricte badawcze połączone jest także z akcją informacyjną o formach pomocy skierowanych do ludzi bezdomnych oraz organizacjach i instytucjach świadczących tą pomoc osobom bezdomnym.

  W realizację badania zaangażowanych było ponad 100 instytucji i organizacji m.in. Ośrodki Pomocy Społecznej, Organizacje Pozarządowe, Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna, Służba Zdrowia oraz Straż Ochrony Kolei. Bezpośrednio w realizację sondażu terenowego zaangażowanych było ponad 500 osób.

  Badaniem zostało objęte 2 753 osób bezdomnych, z czego 2 470 to osoby dorosłe, a 283 to osoby niepełnoletnie. Jaki zatem jest ten socjodemograficzny portret zbiorowości ludzi bezdomnych w województwie pomorskim? Czytaj w raporcie, który znajduje się na stronie:
  http://www.pfwb.org.pl/main.php?id=4.6.3

  Opracowano na podstawie informacji Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
  Rusza program szkoleń dla osób kończących terapię

  Z dniem 1 lutego Stowarzyszenie MONAR rozpoczęło realizacje projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Socjalnego "Uczymy się pracować zawodowo".
  Program obejmie swym zasięgiem ośrodki z województw: dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego i śląskiego, a skierowany jest do młodych (16-27 lat) ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, do których zaliczyć można osoby kończące terapię uzależnień w ośrodkach prowadzonych przez MONAR.

  Celem projektu jest poprawa psychospołecznego funkcjonowania tych osób, pomoc przy wchodzeniu na rynek pracy.
  Projekt zakłada objęcie beneficjentów wsparciem psychologicznym i zawodowym. Dostarczy wiedzy na temat aktywnego poszukiwania pracy, a także zasad rozpoczynania własnej działalności gospodarczej i związanych z tym obowiązkach.
  Projekt będzie składał się z dwóch modułów:
  • pierwszy zakłada przeprowadzenie treningów psychologicznych m.in. z radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, komunikacji, szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia z przedsiębiorczości oraz doradztwa zawodowego,
   drugi - kursy zawodowe - przyuczenie do zawodu.

  Uczestnicy kursów uzyskają oficjalne zaświadczenia i dyplomy zgodnie z certyfikacją MENiS, potwierdzające nabycie umiejętności i uprawnienia do wykonywania zawodu.
  Całość szkoleń i spotkań odbywać się będzie w Ośrodku Rekreacji i Terapii Dzieci i Młodzieży MONAR w Żelaźnie.


  Odbyło się szkolenie dla księgowych placówek MONAR

  W dniu 17 lutego 2006 r. w Biurze Stowarzyszenia MONAR w Warszawie odbyło się wewnętrzne szkolenie przeznaczone dla księgowych Ośrodków Rehabilitacyjno-Readaptacyjnych i Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Wzięło w nim udział 28 osób.
  Zakres tematyczny obejmował zagadnienia administracyjne, kadrowe, prawne- zwłaszcza te związane ze statusem organizacji pożytku publicznego, oraz tematy związane z księgowością, płacami i statystyką. Szkolenie prowadzili specjaliści na co dzień pracujący w biurze.
  Spotkanie to wpisuje się w cykl wewnętrznych szkoleń organizowanych są przez Biuro Stowarzyszenia dla osób prowadzących placówki, i ma na celu podwyższanie ich kwalifikacji oraz doskonalenie zawodowe.
  Prace nad strategią rozwoju Stowarzyszenia MONAR rozpoczęte

  13 lutego przed posiedzeniem Zarządu Głównego odbyło się spotkanie, którego celem było przygotowanie się do opracowania Strategii Rozwoju Stowarzyszenia MONAR.
  Marek Zygadło przygotował i przedstawił zebranym prezentację opisującą warunki tworzenia programów i strategii nastawionych na cel. Podkreślona została konieczność uwzględnienia reguły SMART przy konstruowaniu celów, a także zaplanowania monitoringu i ewaluacji programu i jego realizacji.
  Uczestnicy spotkania dyskutowali nad obszarami, które powinny zostać w strategii rozwoju ujęte, nad podziałem obowiązków i możliwościami zorganizowania podgrup programowych. Jednym z pomysłów było oparcie pracy nad budową strategii na bazie funkcjonujących przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Rad ds. rehabilitacji, redukcji szkód, profilaktyki, bezdomności i readaptacji.

  Kolejnym krokiem będzie zaproszenie do dyskusji nad kierunkami strategii osób pracujących w placówkach stowarzyszenia MONAR i zainteresowanych wpływem na jego dalszy rozwój.  Wsparcie biznesu w Walce z AIDS

  Wokalista najpopularniejszego irlandzkiego zespołu U2 Bono, przekonał światowe firmy do współfinansowania walki z AIDS.

  W trakcie szczytu gospodarczego w Davos 2006 została zaprezentowana nowa marka RED. Pod jej szyldem sprzedawane będą wysokiej jakości produkty i usługi, a procent z ich sprzedaży zasili Globalny fundusz do walki z AIDS, gruźlicą i malarią.
  Wokaliście udało się namówić do udziału w tym przedsięwzięciu takich gigantów jak Armani, Convers, GAP, American Express.
  Coś, o co długo walczyli przedstawiciele ONZ-u, ziściło się. To pierwszy aktywny udział przedstawicieli sfery biznesu w walce z AIDS.
  Globalny fundusz do walki z AIDS, gruźlicą i malarią otrzymał do dnia dzisiejszego 5 mld dolarów. Potrzeby są kilkukrotnie wyższe. Być może nowa inicjatywa okaże się zbawienna.

  Druga edycja szkoleń wewnętrznych zakończona

  W ostatnich tygodniach placówka MONARu w Żelaźnie była oblegana. Pod koniec grudni i na początku stycznia szkolili się tam pracownicy placówek Ruchu Wychodzenia z Bezdomności MARKOT Stowarzyszenia MONAR. W ramach 3-dniowych spotkań mieli okazję podnieść swoje kwalifikacje w zakresie pisania projektów i ofert konkursowych. W ramach warsztatów i wykładów dyskutowano nad kwestiami etyki w zawodzie, praw i obowiązków pacjentów. Jeden dzień szkoleniowy został poświecony wykorzystaniu metody społeczności terapeutycznej w pracy z osobami bezdomnymi. Wszyscy wzięli także udział w warsztacie dotyczącym zagadnień HIV/AIDS i problematyki uzależnień wśród osób wykluczonych społecznie.
  Łącznie w szkoleniu wzięło udział 69 osób.
  W najbliższym czasie planowane jest kolejne szkolenie wewnętrzne, tym razem opracowane z myślą o księgowych pracujących w placówkach ambulatoryjnych i ośrodkach rehabilitacyjnych. Będzie ono obejmowało zagadnienia kadr, płac i ZUS.

  Uczymy się poprzez podróżowanie

  W dniach 18-20 stycznia MONAR gościł członków Komitetu Sterującego Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Edukacji w Dziedzinie Profilaktyki i Terapii Uzależnień (ECEtt). Komitet Sterujący opracował program pracy na rok 2006 w zakresie wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami członkowskimi. ECEtt działa w 6 krajach Europy, współpracuje także z uniwersytetami i placówkami badawczymi.

  Jest to trzecie, po Dublinie i Chatelet, spotkanie Komitetu Sterującego ECEtt, przeprowadzone zgodnie z nową tradycją, która zakłada, iż każde kolene spotkanie odbywa się u innego z partnerów, którzy przy okazji przedstawiają swoje doświadczenia w pracy
  z uzależnionymi.

  W trakcie pobytu w Polsce szefowie organizacji Trempoline z Belgii, Proyecto Hombre
  z Hiszpanii, FICT z Włoch i Coolmine House z Irlandii zwiedzili Ośrodek Rehabilitacji MONAR w Głoskowie, poradnie dla osób uzależnionych i bezdomnych, a także Centrum Redukcji Szkód na ul. Hożej, Centrum Pomocy Bliźniemu przy ul. Marywilskiej 44 oraz Centrum Samotnych Matek z Dziećmi "Bajka" w Warszawie.
  Gości zostali zakwaterowani w specjalnie przygotowanych pokojach na Marywilskiej, zaś całodzienne pracy Komitetu odbywały się w Biurze MONAR przy ul. Nowolipki.

  Europejskie Partnerstwo na Rzecz Edukacji w Dziedzinie Profilaktyki i Terapii Uzależnień (ECEtt) to zrzeszenie europejskich organizacji pozarządowych pracujących w dziedzinie profilaktyki i terapii uzależnień. Celem partnerstwa jest podnoszenia jakości usług i kwalifikacji kadry terapeutycznej. Partnerstwo w swoich założeniach wzorowało się, na liczących ponad cztery wieki, tradycjach cechów rzemieślniczych zrzeszających mistrzów danego fachu z całej Europy (Compagnons du Devoir, z siedzibą w Paryżu).

  Założeniem ECEtt jest uczenie się praktycznych umiejętności i zdobywanie nowej wiedzy poprzez podróżowanie i staże w podobnych placówkach w innych krajach. Obecnie, oprócz MONARu, w skład ECEtt wchodzą następujące organizacje FICT (Włochy), Trempoline (Belgia), KETHEA (Grecja), Coolmine House (Irlandia), Proyecto Hombre (Hiszpania).
  W tym roku dołączą do nich partnerzy z Bułgarii, Estonii, Łotwy i Litwy.

  W 2006 r. w ramach ECEtt 25 pracowników MONARu weźmie udział w dwutygodniowych stażach w Belgii, Irlandii, Włoszech i Grecji. Staże te współfinansowane są przez program Leonardo da Vinci. To pierwszy tego typu program w którym bierze udział organizacja zajmująca się terapią uzależnień w Polsce.

  Maria Charmast


  obejrzyj galerię
  MONAR otworzył Sztab Kryzysowy


  W dniu 23 stycznia 2006 r. w trakcie spotkania przedstawicieli Ruchu Wychodzenia z Bezdomności MARKOT Stowarzyszenia MONAR podjęto decyzję o powołaniu Sztabu Kryzysowego. Ta decyzja jest odpowiedzią na silne mrozy i związaną z nimi ciężką sytuację osób bezdomnych, podkreślają członkowie Rady ds. Bezdomności.

  Sztab Kryzysowy będzie pracował 24 godziny na dobę. Jego siedziba mieści się w centrum Warszawy, przy ul. Hożej 57. Wszyscy potrzebujący wsparcia, szukający miejsca noclegowego mogą zgłaszać się osobiście lub zasięgnąć rady telefonicznej pod numerami 022 621 28 71, 022 628 41 46.

  W związku z rosnącymi potrzebami stowarzyszenie przygotowało 950 dodatkowych miejsc dla osób bezdomnych, z czego aż 485 w woj. mazowieckim. Wszyscy zgłaszający się do naszych placówek bezwzględnie otrzymają pomoc - zapewnia Przewodnicząca Zarządu Głównego Jolanta Łazuga- Koczurowska.
  Z pomocy oferowanej prze MONAR korzysta ostatnio 5000 osób dziennie.

  Jeśli posiadacie Państwo zbędne koce, kołdry, odzież, żywność i chcecie się nimi podzielić z potrzebującymi prosimy o osobisty kontakt z noclegownią przy ul. Skaryszewskiej 19 (okolice Dworca Wschodniego) lub telefoniczny 022 499 80 29.


  Wyróżnienie Samorządu Powiatowego dla kierowniczki jednej z placówek MARKOT

  Pani Róża Drężek, kierowniczka Mazowieckiego Centrum Pomocy Bliźniemu w Turowie została wyróżniona przez władze samorządowe powiatu przasnyskiego. W trakcie uroczystej sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, uhonorowano najaktywniejszych działaczy pomocy społecznej, którzy jak napisano "zawsze spieszą ze wsparciem najbardziej potrzebującym".
  Wcześniej Starostwo Powiatowe w Przasnyszu wystąpiło do Wójtów i Burmistrzów poszczególnych miast i gmin o wskazanie kandydatów, którzy w tym zakresie wykazali się nadzwyczajną energią i godną pochwały bezinteresownością.
  Urząd Gminy w Czernicach Borowych wytypował m.in. Różę Drężek która w okresie czteroletniej współpracy dała się poznać jako osoba z otwartym sercem dla potrzebujących, szczególną troską otaczająca matki z dziećmi i ofiary przemocy w rodzinie.
  Cieszymy się niezmiernie z sukcesów naszej koleżanki i życzymy dalszych sukcesów.

  Projekt "Kursy zawodowe dla pracowników Stowarzyszenia MONAR - Europejski Standard"


  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich


  Z dniem 01.01.2006 roku Stowarzyszenie Monar rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich "Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników Stowarzyszenia Monar - Europejski standard". Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry i wolontariuszy pracujących w Stowarzyszaniu MONAR z województwa mazowieckiego. Dla osób bezpośrednio pracujących z podopiecznymi ośrodków- terapeutami, psychologami, pedagogami, organizowane będą specjalistyczne szkolenia z dziedziny uzależnień, interwencji kryzysowej, pierwszej pomocy i etyki zawodu. Ponadto wybrani beneficjenci będą objęci szkoleniami językowymi, i kursami związanymi z zarządzaniem placówkami (zarządzanie kadrami, księgowością, oraz obsługa komputerów i oprogramowania).
  Projekt ten zgodny jest z polityką równych szans. W szkoleniach może uczestniczyć każdy pracownik bądź wolontariusz Stowarzyszenia Monar z województwa mazowieckiego, który wyraził taką potrzebę, bez względu na płeć czy tez stopień niepełnosprawności. Stowarzyszenie Monar dołoży wszelkich starań, aby półtoraroczny projekt realizowany dzięki funduszom Europejskiego Funduszu Społecznego miał coraz to większy zasięg terytorialny i przyczynił się do zadowolenia i podniesienia kwalifikacji zawodowych swojej kadry.